مقاله اثر تنش شوری بر پاسخ روزنه ها و تجمع املاح ژنوتیپ های ذرت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مقاله اثر تنش شوری بر پاسخ روزنه ها و تجمع املاح ژنوتیپ های ذرت

Effects of salinity on stomatal response and solute accumulation of maize genotypes

دانلود مقاله اثر تنش شوری بر پاسخ روزنه ها و تجمع املاح ژنوتیپ های ذرت

مقاله ترجمه شده با عنوان Effects of salt stress on plant growth, stomatal response and solute accumulation of different maize genotypes، چکیده: دانه از هشت ژنوتیپ های ذرت مختلف (BR3123، BR5004، BR5011، BR5026، BR5033، CMS50، D766 و ICI8447) در ورمیکولیت کاشته شد و بعد از جوانه زنی آنها به محلول …

Effects of salt stress on plant growth, stomatal response and solute accumulation of different maize genotypes

چکیده:
دانه از هشت ژنوتیپ های ذرت مختلف (BR3123، BR5004، BR5011، BR5026، BR5033، CMS50، D766 و ICI8447) در ورمیکولیت کاشته شد و بعد از جوانه زنی آنها به محلول غذایی و یا محلول غذایی پیوند nhni an و قرار داد در  یک گلخانه شکل می گیرد. در طول رشد گیاه دوره (ماده خشک، ساقه به ریشه نسبت خشک توده، سطح برگ، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص)، درجه حرارت برگ، هدایت روزنه ای، تعرق، پتانسیل آب ، سدیم و پتاسیم به محلول اسیدهای آمینه و محتوای کربوهیدرات های محلول در هر دو مورد مشخص شد و نمک تاکید گیاهان از تمام ارقام مورد مطالعه می باشد. تنش شوری کاهش رشد گیاه از تمام ژنوتیپ اما ارقام BR5033 و BR5011 به عنوان نمک مقاوم و حساس به شوری می باشد. روزنه مشخص شده با  پاسخ ژنوتیپ نمک تحمل شوری بود تحت تاثیر قرار نمی گیرد. از جمله صفات مورد مطالعه، ساقه به ریشه نسبت خشک توده، مقدار سدیم برگ و برگ محتوا محلول املاح آلی، با تحمل به شوری نشان داده شد، به عنوان مثال، آنها نمی تواند به خوبی در نظر گرفته شود و  نشانگر مورفو فیزیولوژیک برای تحملبه شوری ذرت می باشد. در مقابل، سدیم و محلول در تجمع املاح آلی در ریشه به عنوان یک نتیجه از تنش به نظر می رسد نقش مهمی در سازگاری بازی  کرده و تنش شوری ارقام ذرت مورد مطالعه قرار گرفت و  نشان می دهد که آنها می تواند به عنوان نشانگر فیزیولوژیکی در طول غربالگری برای نمک استفاده شود.

کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل رشد، تنظیم اسمزی، شوری، تعرق، ذرت، روابط آب

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
فرمول
نتایج
بحث


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات