پروژه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

The study barriers to the development of e-banking in Iran

دانلود پروژه بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

پایان نامه علوم اقتصادی، بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران، مطالعه موردی بانک صادرات شهر زابل

توضیحات :
ورود به قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانیهای بسیار جدی همچون بحران های زیست محیطی، فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و خشکسالی همراه بوده است. در این میان، هیچ یک از برنامه های طراحی شده توسعه و فناوری های نوین قرن بیستمی، نتوانسته‌اند تاثیر قاطعی در رفع این مسایل و شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند.
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعیت مکانی و زمانی، دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود خواهند داشت و این دسترسی به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلکه ابزار و شاخص توسعه نیز محسوب گردیده و حتی این جوامع را می توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات و دسترسی به آن طبقه بندی کرد.

فهرست :
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق   
۱-۱- بیان موضوع و مسأله تحقیق
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
۴-۱- گزاره های تحقیق
۱-۴-۱- اهداف تحقیق
۲-۴-۱- فرضیه های تحقیق
۵-۱- متغییر های تحقیق
۶-۱- روش تحقیق
۷-۱- جامعه آماری و نمونه تحقیق
۸-۱- مشکلات و محدودیت های تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری   
مقدمه
۲ -۱- تاریخچه بانکداری
۲ -۱-۱- بانک
۲-۱-۲- پیشینه بانک در جهان
۲-۱-۳- پیشینه بانک در ایران
۲-۲- تبادلات مالی بصورت الکترونیکی
۲ -۲-۱- انتقال الکترونیکی منابع  EFT
۲-۲-۲- سوئیفت SWIFT
۲-۲-۳- مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI)
۲-۳- بانکداری الکترونیک
۲-۳-۱- تعریف بانکداری الکترونیک
۲-۳-۲- بانکداری اینترنتی
۲-۳-۳- تاریخچه بانکداری الکترونیک
۲-۳-۴- سیستم‌های پرداخت در بانکداری الکترونیک
۲-۳-۵- انواع خدمات مهم بانکداری الکترونیک
۲-۴- مزایای بانکداری الکترونیک
۲-۵- چالش های بانکداری الکترونیک
۲-۶ بانکداری الکترونیک در ایران
۲-۷ موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
۲-۷-۱ شاخص های موانع فنی
۲-۷-۲ شاخص های موانع فرهنگی
۲-۷-۳ شاخص های موانع مدیریتی
۲-۷-۴ شاخص های موانع مالی
فصل سوم: روش تحقیق    
۳-۱ مقدمه
۳-۲- طرح تحقیق
۳-۳ جامعه آماری
۳-۴ نمونه
۳-۴-۱ حجم نمونه
۳-۵ فرضیه‌های تحقیق
۳-۵-۱ فرضیه‌های فرعی تحقیق
۳-۶- متغیرهای تحقیق
۳-۷ روش های مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات این تحقیق‌
۳-۷-۱ روش کتابخانه‌ای
۳-۷-۲ روش مصاحبه
۳-۷-۳- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه
۳-۸- تعیین روایی پرسشنامه
۳-۹- تعیین پایایی پرسشنامه
۳-۱۰- روشهای آمای
۳-۱۰-۱ روش اندازه گیری
۳-۱۰-۲ روش‌های آماری تحلیل داده‌ها
۳-۱۰-۲-۱- آمار توصیفی
۳-۱۰-۲-۲ آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    
مقدمه
۴-۱- توصیف داده ها
۴-۱-۱ ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان
۴-۱-۲ اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیه های تحقیق
۴-۲- انجام آزمون های مورد نظر
۴-۲-۱- آزمون فرضیه های اصلی تحقیق
۴-۲-۲- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه پژوهش
۵-۳- پیشنهادات
۵-۴- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
ضمائم و پیوست‌ها
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پرسشنامه بررسی موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک


قیمت : 16000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات