پایان نامه بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

Thesis examines the relationship between women's employment and their self-esteem

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان

پایان نامه بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان .یکی از موارد مهم که امروزه در بسیاری از تحقیقات علمی دردنیا، در پیرامون شناخت ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی و روانی زنان مورد توجه قرار گرفته، مطالعه عزت نفس زنان است.

توضیحات :
یکی از موارد مهم که امروزه در بسیاری از تحقیقات علمی دردنیا، در پیرامون شناخت ویژگی های اجتماعی- فرهنگی و روانی زنان مورد توجه قرار گرفته، مطالعه عزت نفس زنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس  آنها انجام شده است. به این منظور،  ۳۷۵نفر از زنان شهرزابل با میانگین سنی ۸۶/۳۳ سال به شیوه پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که۷/۷۰ درصد از زنان، خانه دار و بقیه شاغل بوده اند. از نظر میزان عزت نفس، بیش از نیمی از زنان (۹/۵۳ درصد) احساسی متوسط نسبت به خود داشته اند.
تحلیل دو متغیره نشان داد که همبستگی عزت نفس با متغیرهای سن زن، سن ازدواج، میزان تحصیلات زن، درآمد زن، وضعیت اشتغال زنان، میزان استفاده از رسانه ها ی گروهی معنادار بوده است. درحالی که همبستگی آن با وضعیت تأهل معنا دار نبوده است. در بین متغیرها ی فوق متغیر تحصیلات زن به تنهایی ۲/۱۸ درصد از تغییرهای  متغیر وابسته را تبیین نموده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
متغییرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف عزت نفس (self regard)
ماهیت عزت نفس
نحوه شکل گیری عزت نفس
علل پیدایش عزت نفس
نشانه‌های عزت نفس
ویژگی‌های عزت نفس زیاد
ویژگی‌های عزت نفس کم
تکنیک‌های تقویت عزت نفس
فواید عزت نفس زیاد برای نوجوانان
هدف گزینی و برنامه ریزی (schematization)
تجسم کردن (visualize)
اثرات و پیامدهای منفی اشتغال زنان
اثرات در بعد فردی
چهارچوب نظری پژوهش
پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
ابزارپژوهش
روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)
پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
تهیه مقیاس لیکرت
جامعه آماری
حجم نمونه
فرمول کوکران
روش نمونه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
منابع
الف. فارسی
ب. انگلیسی


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات