پایان نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها

Theses motivations of rural-urban migration and survival

دانلود پایان نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها

دانلود پایان نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر و علل ماندگاری انها در قالب فایل ورد و در ۱۱۶ صفحه

توضیحات :
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهم ترین مسائل اجتماعی،اقتصادی و سیاسی به شمار می اید.مهاجرت هم در مبدا و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله تغییر در ترکیب و ساخت جمعیت،اشتغال ، بیکاری،سطح دستمزدها،درامد سرانه ، بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، تخلیه روستاها و تخریب انها و… را به وجود می اورد و نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر،نابودی کامل شکوفایی ملی و بر هم خوردن تعادل و توازن منطقه ای است.
پروژه حاضر با هدف سنجش بررسی انگیزه مهاجرت روستاییان به شهر انجام شده است.این پروژه با روش توصیفی از نوع پیمایش و با استفاده ازپرسشنامه انجام شده است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست امده با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است و با استفاده از ازمون خی دو تحلیل و استنباط اماری انجام گرفته است.
از مطالب ارائه شده در این پروژه که به منظور تحلیل علت مهاجرت روستائیان انجام گرفته است میتوان نتیجه گرفت علی رغم اینکه کلیه عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی به طوری هماهنگ و ترکیبی در میل به کوچ روستائیان تاثیر گذار است، رفع نیازمندیها و مشکلات اقتصادی منجمله رفع بیکاری، اشتغال زایی و کسب درامد در مراکز شهری از مهمترین عوامل موثر بر مهاجرت خانوارهای نمونه به شهرها بوده است.همچنین ارتباط معناداری بین مشکلات اقتصادی روستائیان و مهاجرت انها به دیگر سکونتگاه ها وجود دارد.

فهرست :
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱ بیان مساله
۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ سوالات سر اغازین
۵-۱ فرضیات تحقیق
۶-۱ واژگان کلیدی
فصل دوم: طرح نظری
۱-۲مقدمه
۲-۲ تعریف مفاهیم کلیدی
۱-۲-۲ مفهوم مهاجرت
۲-۲-۲ مفهوم مهاجرت روستا-شهری
۳-۲-۲ مفهوم روستا
۴-۲-۲ مفهوم شهر
۵-۲-۲ مفهوم حاشیه نشینی
۳-۲ پیشینه تجربی
۱-۳-۲ جمع بندی پیشینه تجربی
۴-۲ پیشینه نظری
۱-۴-۲  نظر روانشتاین
۲-۴-۲ نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو
۳-۴-۲  نظریه سرمایه گذاری لاری شاستاد
۴-۴-۲ نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی لوئیس
۵-۴-۲ نظریه اورت.اس.لی
۶-۴-۲ نظریه زیمپ و استافر
۷-۴-۲  نظریه کارکردگرایان
۸-۴-۲ نظریه وابستگی مهاجرت
۹-۴-۲ مدل سیستمی
۱۰-۴-۲ مدل شبکه ای
۱۱-۴-۲مدل رفتاری
۱۲-۴-۲ جمع بندی پیشینه نظری
۵-۲ چارچوب نظری
۱-۵-۲  نظریه اقتصادی تودارو
۶-۲ تعریف منتخب
۷-۲ مدل تحلیلی تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ انواع روش تحقیق
۳-۳  موضوع مشاهده
۴-۳ چگونگی مشاهده
۱-۴-۳ ابزار گرد اوری داده ها
۵-۳ میدان مشاهده
۱-۵-۳ جامعه اماری
۲-۵-۳ روش نمونه گیری
۳-۵-۳ حجم نمونه
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتایج تحقیق
۱-۵ مقدمه
۲-۵ ضرورت توجه به مهاجرت
۳-۵ نتیجه گیری
۴-۵ تنگناها
۵-۵ راهکارها
پیوست
منابع


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات