مقاله قدرت مدیران با اثربخشی ارتباطات سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله قدرت مدیران با اثربخشی ارتباطات سازمانی

دانلود مقاله قدرت مدیران با اثربخشی ارتباطات سازمانی

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منابع مختلف قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می باشد سوال پژوهش این است که :
ایا منابع مختلف قدرت مدیران با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟
در جهت تحقق هدف پژوهش حاضر و رسیدن به پاسخ سوال پژوهشی، فعالیتهای میدانی با استفاده از پرسشنامه و در جامعه آماری مورد نظر انجام گرفت.
سپس تجزیه و تحلیلهای آماری بر روی داده ها انجام شد و بر اساس این تجزیه و تحلیلها ، نتایج پژوهشی حاصل شد.

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
در تجزیه و تحلیل داده‌ها یا بررسی فرضیات به وسیله روشهای آمار استنباطی ارتباط معنادار بین منابع مختلف مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. در واقع رابطه تمامی منابع مختلف مدیران بر اساس تقسیم بندی فرنچ وراون شامل منابع قدرت پاداش، اجبار، مرجعیت ، تخصص و قانونی با اثربخشی ارتباطات سازمانی تایید شد.
گرچه علی رغم بررسیهای متعدد، تحقیقی مطابق تحقیق حاضر یافت نشد اما شواهد و مدارکی از تحقیقات پیشین در اختیار است که یافته‌های پژوهش حاضر را تأیید و یا تکمیل می‌نماید.
به نقل از فخیمی (۱۳۷۹) قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. وی قدرت را بخشی مهم و تأثیر گذار در حیات سازمانی و مؤثر در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان می‌داند.
پارسائیان و اعرابی (۱۳۷۶) قدرت، رهبری و تصمیم‌گیری (علنی و یا غیر علنی) را به فرآیند ارتباطات وابسته می دانند زیر به نظر آنان بدون وجود اطلاعات این فرآیندها بی‌معنی خواهند شد.
فخیمی (۱۳۷۹)‌ ارتباطات در سازمان را موجد قدرت و وسیله‌ای برای به کارگرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می‌داند. به وی نظر ارتباطات اغلب به صورت موازی در کناری مجاری اختیارات رسمی قررا دارد و عامل تسهیل کار در سازمان می‌باشد و ادامه فعالیتها به گونه‌ای مثبت ومفید بدون وجود شبکه‌‌های ارتباطی کارآمد امکان چندانی ندارد


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات