دانلود سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری

دانلود سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری

سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری؟

ب) بحث یافته های فرضیه های تحقیق:‏
فرضیه اصلی تحقیق : ‏
ین نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . ‏
بررسی رابطه خلاقیت کلی تورنس و نگرش والدین نشان داد که میزان رابطه خطی بین ‏مقیاس سیالی و میزان نگرش والدین برابر ۱۷۴/۰=‏r‏ (۰۵/۰‏‎<‎‏۰۰۳/۰=‏P‏)، بوده که میزان این ‏رابطه بین مقیاس بسط با نگرش برابر ۱۶۱/۰=‏r‏ (۰۰۵/۰‏P<‎‏) و با مقیاس ابتکار برابر ‏‏۱۴۳/۰=‏r‏ می باشد. اما بین مقیاس انعطاف پذیری و نگرش والدین رابطه آماری وجود نداشت ‏‏(۰۵/۰‏P>‎‏) . میزان خلاقیت کلی تورنس نیز با نگرش والدین پیوندی به میزان (۲۰/۰=‏r‏) نشان ‏داد بنابراین نگرش والدین نسبت به خلاقیت فرزندان تأثیری نسبتاً ضعیفی دارد .‏
فرضیه فرعی ۱ : ‏
نگرشهای فرزند پروری منجر به رشد خلاقیت والدین در مورد دانش آموزان پسر و دختر ‏متفاوت است . ‏
برای بررسی میزان خلاقیت فرزندان دختر وپسر بر اساس نتیجه آزمون ‏t‏ ، میزان مقیاس سیالی ‏در دختران بیشتر از پسران گزارش گردید. (۵%‏P<‎‏)، در بررسی میزان مقیاس بسط بین دختران ‏و پسران دانش¬آموز، ملاحظه گردید که این میزان برای دختران برابر (۱۷/۳±۵۴/۱۵) و برای ‏پسران برابر (۲۷/۳±۸۸/۱۳) می باشد بطوریکه برابری میانگین گروهها در سطح خطای ۵% ‏معنی دار است (۵%‏P<‎‏) به بیان دیگر مقیاس بسط نیز در دختران بیشتر از پسران است. همچنین ‏میزان مقیاس ابتکار در دختران در سطح خطای ۵% معنی دار گردید (۵%‏‎<‎‏۰۱۱/۰=‏P‏) بطوریکه ‏مقیاس ابتکار هم در دختران بیشتر از پسران می باشد. در بررسی میزان مقیاس انعطاف پذیری ‏دختران و پسران ملاحظه گردید که این میزان در دختران و پسران بترتیب برابر ‏‏(۴۷۱/۲±۲۵/۱۷)، (۰۱/۳±۱۱/۱۶) می باشند که با مراجعه به نتیجه آزمون ‏t‏ می توان گفت ‏مقیاس انعطاف پذیری در دختران بیشتر از پسران می باشد. همچنین در برآورد کلی خلاقیت ‏تورنس بین دختران و پسران نتیجه حاصله دلالت بر خلاقیت بیشتر دختران نسبت به پسران می ‏باشد. (۵%‏‎<‎‏۰۰۲/۰=‏P‏).‏
فرضیه فرعی ۲ : ‏
میزان خلاقیت دانش آموزان در بین پایه های مختلف تحصیلی متفاوت است .‏
‏ برای بررسی میزان خلاقیت در بین پایه های تحصیلی (اول، دوم و سوم) بر اساس تحلیل ‏داده ها مشاهده گردید که میزان خلاقیت در مقیاس سیالی در بین پایه های اول، دوم وسوم ، ‏برابری میانگین خلاقیت بین پایه های تحصیلی مورد تائید قرار گرفت بعبارت دیگر خلاقیت در ‏بین پایه های تحصیلی متفاوت نیست. (۵%‏P>‎‏).‏
فرضیه فرعی ۳ : ‏
میزان خلاقیت دانش آموزان با برخی متغییرهای دموگرافیک پاسخگویان مثل سطح تحصیلات ، ‏وضعیت رفاهی و شفل والدین ارتباط معنی داری دارد. ‏
‏ در برسی وضعیت رفاهی ملاحظه گردید که مقیاسهای سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و ‏خلاقیت کلی تورنس در بین طبقات رفاهی مختلف تفاوت معنی داری ندارد (۵%‏P>‎‏) بعبارت ‏دیگر وضعیت رفاهی خانواده در خلاقیت مقیاسهای ابتکار، سیالی، انعطاف پذیری تأثیر ندارد اما ‏خلاقیت مقیاس سیالی فرزندان در خانواده های رفاه بالا کمتر است .‏
فرضیه فرعی ۴ :‏
رابطه بین میزان عوامل مختلف خلاقیت دانش آموزان ( سیالی ، بسط ، ابتکار و انعطاف پذیری ) ‏و میزان نگرشهای فرزند پروری والدین ( سلطه گری ، سهل انگاری و وابستگی شدید ) متفاوت ‏است . ‏
با عنایت به نتایج حاصله در خصوص میزان خلاقیت در بین نگرش رفتاری والدین، با ‏توجه به اینکه سطوح نگرش رفتاری والدین در دو بعد نگرش متوسط و نگرش بالا محدود می ‏باشد، نتایج حاصله بیان داشت که میزان خلاقیت مقیاسهای سیالی ، بسط، ابتکار و انعطاف ‏پذیری در بین میزان نگرش رفتار والدین(متوسط و بالا) تفاوت نداشت. بعبارت دیگر خلاقیت ‏فرزندان متأثر از نگرش رفتاری والدین نسبت به فرزندان نمی باشد (۵%‏P>‎‏)‏
در بررسی ارتباط نوع نگرش والدین با خلاقیت ملاحظه گردید گه میزان پیوند آماری ‏نگرش سلطه گری و نگرش وابستگی با خلاقیت تورنس به ترتیب برابر۰٫۱۶ ،۰٫۱۴۵ میباشد ‏که این میزانها رابطه نسبتا ضعیفی را شامل میگردد. یعنی میتوان گفت والدین در نوع نگرش ‏خود نسبت به خلاقیت فرزندانشان با تردید مواجه بوده اند . و هیچ رابطه آماری بین نگرش ‏سهل انگاری والدین با نوع خلاقیت فرزندان پدید نیامده است ‏‎(p<0.05)‎‏ .‏

پیشنهادات ‏
هر تحقیق علمی علاوه بر انجام رسالت خود ، ضرورتا نیاز به ارائه طریق و پیشنهادات در مورد ‏موضوع مطالعه و موارد مشابه است تا راهنما و چراغ راه دیگر افراد علاقمند که احتمالا در آینده ‏در آن راه قدم گذاشته و یا از نتایج بدست آمده استفاده می نمایند باشد . براین اساس پیشنهادات ‏ذیل ارائه می گردد. ‏


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات