دانلود پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

دانلود پایان نامه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان

مقدمه :
زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نقش بسیار مهمی درایجاد وگسترش عفت وپاکدامنی و اخلاق در بین  جوامع بشری دارد .عفت وحیای زن که یکی از مهمترین عوامل حفظ وبقای عفت عمومی است . نه تنها در تمام ادیان ومذاهب الهی مورد تاکید قرار گرفته ، بلکه عقول وافکار بشری نیز ان را مورد تائید قرار داده اند .
پوشش وحیا دو مقوله جدایی ناپذیرند . زیرا تا جلوه ای از حیا درزنی وجود نداشته باشد ، پوشش را هم به طور کامل رعایت نخواهد کرد . زنان با حیا  کسانی هستند که با پوشش کامل از نمایش دا دن موی سر وزینت های خود شرم دارند .
پوشش وعفاف از آن جهت که یک امر فطری است وبرای حیات اجتماعی انسان ضرورت دارد ، در ادیان ومذاهب الهی دارای جایگاه خاصی است ، تمام ادیان آسمانی ،  حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده اند وجامعه ودستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت  انسانی تشریع شده است . براساس اصل لزوم هماهنگی و تناسب آفرینش و قانونگذاری ، خداوند لباس وپوشاک را درلابلای نعمت های بیکرانش به بشر ارزانی داشت واشتیاق درونی زنان به « حجاب » را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهر هستی « زن » درصدف پوشش صیانت گردد و جامعه از فرو افتادن در گرداب فساد وتباهی نجات یابد و بدوت تردید جهان بینی و انسان شناسی هر فرهنگ ومکتب ، نقش اساسی ومهمی درانتخاب نوع وکیفیت پوشش دارد .
از آن جا که پایه واساس صفات عالی و رفتار انسان ، تنها ایمان دینی وتوحیدی است ، تاثیر بی بند وباری های اجتماعی همانند خودنمایی وبد حجابی زنان جامعه که بسیاری از آنها در  حقیقت بی حجابی است ، درتضعیف و سقوط عفت واخلاق نیکو امری بدیهی وروشن است ، چرا که چشم وگوش وسایر اعضا پل ارتباطی روح ما با جهان بیرون از ماست واین یک واقعیت است که : « هرچه دیده بیند دل کند یاد » . به همین دلیل وقتی در جامعه امور مربوط به عفاف وحیا رعایت نشود وفضای معنوی جای خود را به فضای خودنمایی وشعله ور ساختن غرایز شهوانی بدهد وبذر شهوت را در دل های جوانان ونوجوانان برویاند ، فکر افراد جامه به ویژه جوانان بدون همسر ، از امور حیاتی وارزشی به سمت شهوات کشیده می شود واز خدای خود که همواره حاضر وناظر بر اعمال نیک وبد است ، غافل می مانند وزندگی موقت دنیا را برزندگانی حقیقی که آخرت است مقدم می دارند وبه وادی وحشتناک روابط غیر انسانی وغیر اخلاقی وشهوات نامشروع کشیده می شوند.

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱- مقدمه :
۲-۱-۱- بیان مسئله
۳-۱- ۱- اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
الف : هدف کلی
ب : هدف جزئی

فصل دوم
مروری بر تحقیقات پیشین
پیشینه داخلی :

فصل سوم
۱-۳- مروری بر نظریات :
۱-۱-۳- نظریه فمنیستی دردوان معاصر :
۲-۱-۳- ویل دورانت :
۳-۱-۳- دیدگاه جامعه شناسی درباره حیای زن:
۴-۱-۳- لمبروز:
۵-۱-۳-مطهری :
۶-۱-۳- وست کوت :
فلسفه وحکمت وجوب پوشش و حجاب برای زنان
۷-۱-۳- کتاب چهره عریان زن عرب می نویسد :
۸-۱-۳- دیدگاه زیست شناسی وروان شناسی درباره حیای زن :
۹-۱-۳- دیدگاه اسلام درباره حیای زن :
۱۰-۱-۳- امام خمینی (ره)
۱۱-۱-۳- نظریه فمنیستی
۱۲-۱-۳- نظریه جامعه پذیری :
۲-۳- چارچوب نظری
فصل چهارم :
روش شناسی تحقیق
۱-۴- روش تحقیق :
۲-۴- تکنیک های تحقیق :
۳-۴- جامعه آماری
۳-۴- نمونه آماری
۵-۴- حجم نمونه
۶-۴- تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها
۱۵-۶- ۴- پایایی: (Riabiliy)
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۵: آمار توصیفی
۲-۵:  آمار استنباطی
۱۹ فرضیه
فصل ششم
۱-۶: بحث و نتیجه گیری
منابع
پرسشنامه


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات