پایان نامه کشف و شهود در پنج کتاب : اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، کشف المحجوب، تذکره الاولیاء

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه کشف و شهود در پنج کتاب : اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، کشف المحجوب، تذکره الاولیاء

دانلود پایان نامه کشف و شهود در پنج کتاب : اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، کشف المحجوب، تذکره الاولیاء

مقدمه :
دیدار محبوب ونیل به لقای دوست یک هدف متعالی است وعارفان همواره آن را سر لوحه طریقت خود قرار داده اند .در عرفان به این دیدار ،شهودیا مشاهده گفته می شود .موضوع اصلی این پژوهش بررسی کشف وشهود در پنج کتاب اصلی :اللمع ،اسرالتوحید،رساله قشیریه، کشف المحجوب وتذکره الاولیاء است.
از آنجا که تحقیق مدون ومکتوبی درباره این موضوع تا به امروز ارائه نشده است ،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی وژرف نگری بیشتر به این مهم بپردازد.
مطالعه متون عرفانی ،حالات روحی عارفان در هنگام مکاشفه وسخنان شطح آلودی که تحت تأثیر جذبه الهی بر زبان می اورند ،قند مکرر  است که با تکرار آن از تأثیر شگرف وعمیق آن کاسته نمی شود .بحث کشف وشهود ،حس کنجکاوی شیرینی را بر می انگیزد تا با اشتیاق هرچه تمام تر ،منابع آن مورد بررسی قرار گیرد .

چکیده:
سؤال بنیادین این پژوهش ،تعریف کشف وشهود ،انواع آن ومصادیق عملی در متون عرفانی :اللمع ،اسرار التوحید ،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء است .همچنین راههای رسیدن به کشف وشهود در سه مکتب زهد ،کشف وشهود وحدت وجود ،بررسی شده است.
فصل اول مبحثی از تعاریف کلی را تشکیل می دهد در فصل دوم به رهاهای رسیدن به کشف شهود در مکاتب مختلف ساخته شده است در فصل سوم مکاشفه ، مشاهده و مهاظره بررسی شده است و مصادیق عملی کشف و شهود از کتابهای اصلی گردآوری شده است. از نظر بسامدی در جدولی ارائه شده ومورد مقایسه قرار گرفته است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: تعاریف
منشأ پیدایش تصوف اسلامی:
مکتب زهد
مکتب کشف و شهود
مکتب وحدت وجود
نویسندگان پنج کتاب اصلی:
عبدالله بن علی سراج طوسی
ابوسعید ابوالخیر
ابوالحسن علی بن عثمان هجویری
عبدالکریم قشیری
ابوحامد شیخ فریدالدین عطار
آثار عطار
تجربه عرفانی و مشکلات آن
تعریف کشف و شهود
ستروتجلی (با ارائه جدول)
آپوکالیپس وواژه گان همسو با آن
مکاشفه واسطوره
مکاشفه (آپوکالیپس) درادیان زنده جهانی
مکاشفه درکتابهای مقدس (عهدین ) و کتابهای آسمانی دیگر
تعریف کشف و شهود از متون عرفانی
سرمنشأ منحصر به فرد مکاشفه، از دیدگاه غربیان  اشارات دینی و الهیات
خلاصه فصل اول:
فصل دوم: راههای رسیدن به کشف و شهود
راههای رسیدن به کشف و شهود
راههای رسیدن به کشف و شهود درمکتب زهد
طریق وصول به مکاشفه درمکتب کشف و شهود
کشش آنسویی در کشف و شهود
مکاشفه با همراهی جسم
مکاشفه با همراهی دل
مکاشفه با همراهی روح
خلاصه فصل دوم:
فصل سوم: انواع و مراتب مکاشفه (مشاهده، معاینه، محاضره)
ارجعیت مشاهده ، معاینه،محاظره با ارائه جدول
انواع مکاشفه با ارائه جدول
حالت عارفان در هنگام مکاشفه
سخنان شطح آمیز به هنگام مکاشفه
منابع شطیحات
آیا هر رویایی مکاشفه است؟
انواع خواب و رویا با ارائه جدول
خلاصه فصل سوم:
مکاشفه در بیداری
مکاشفه درخواب
دراحوال پس ازمرگ
پیشگویی
لطف وجذبه الهی
دیدار ماوراءالطبیعه
فراست
انواع مصادیق وتعدادآن با ارائه جدول
نتیجه گیری
خلاصه فصل سوم
فهرست منابع
چکیده انگلیسی


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات