پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

چکیده
۱- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
۲- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
۳- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
۴- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.
۵- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
۶- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

فهرست:
مقدمه
بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت
مبحث اول : صلاحیتهای خاص
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور)
بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی)
مبحث اول : در عراق
مبحث دوم : در کره شمالی
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی)
مبحث اول : در کردستان عراق
مبحث دوم : در سومالی
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین
مبحث چهارم: در رواندا
مبحث پنجم : در هائیتی
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور
مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص
گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی ۲۵ منشور)
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی ۲۵
منشور
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی ۲۵ منشور
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی ۲۵ منشور
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات