دانلود پایان نامه مبانی اطلاح نژاد آبزیان (کارشناسی شیلات)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » شیلات  »  دانلود پایان نامه مبانی اطلاح نژاد آبزیان (کارشناسی شیلات)

دانلود پایان نامه مبانی اطلاح نژاد آبزیان (کارشناسی شیلات)

مقدمه
اهمیت اصلاح نژاد ماهیان و مقایسه آن با اصلاح نژاد دام و طیور – تأثیر آن در زندگی کنونی و اهداف کلی اصلاح نژاد ماهیان طبیعت و ساختمان ژن، موتاسیون ها و ژن های کشنده ، حتی سلول های تناسلی و انواع کروموزوم ها –اثرات فنوتیپی ژن ها مثل اثر افزایش ژنی، ارزش ژنتیکی و روش های برآورد آن ، ترکیب ژنتیکی یک جامعه و عوامل مؤثر در تغییر فراوانی ژن‌ها – قانون هاردی واینبرگ و کاربرد آن در اصلاح نژاد ماهیان، وراثت پذیری و روش های تعیین آن، براورد وراثت پذیری ، سرعت رشد و افزایش روز افزون ، بهگزینی و انواع آن ، روش های انجام برگزینی ، مبانی ژنتیکی آمیزش خویشاوندی و موارد استفاده از آن، روش های انجام بهگزینی ، روش اندازه گیری خویشاوندی، کلیاتی در خصوص به وجود آوردن افراد سرآمد(نخبه) NICK و Line – دو رگه گیری (Hybridization) و اهمیت و کاربرد آن ، روش های تشخیص ماهیان دو رگه از والدین – تعریف هتروزیس و معرفی فرمول آن =Heterosis  دو رگه برتر Hybridviger ،عقیم سازی (استریل کردن) Strilization ، نرسازی ، ماده سازی ،تریپلوئیدی و تتراپلوئیدی ، تعیین جنسیت ، توارث وابسته به جنس ، برآورد ارزش ژنی ، هم بستگی بین صفات – محاسبه بهگزینی بر اساس شجره نامه .

اصلاح نژاد= تولید زیاد (بچه ماهیان) حیوانات در یک شرایط کنترل شده .
اصلاح نژاد علم کاربردی ژنتیک است که استفاده از اختلافات قابل  وراثت افراد جمعیت را در جهت منابع بشر تغییر می دهد. از به کار گیری اصول اساسی اصلاح نژاد در پرورش آبزیان مدت زیادی نمی گذرد و این علم در مقایسه با اصلاح نژاد دام و نسبت به صنعت دام پروری کمی جدیدتر می باشد. به عبارت بهتر در صنعت پرورش ماهی معمولاً ماهیانی مورد استفاده قرار می گیرند که یا مستقیماً از ذخایر وحشـی به دسـت آمده اند و یا فقط چند نسل از انتقال آن ها از محیط های طبیعی می گذرد.
در این زمینه فقط چند سویه (Strain ) از کپور ماهیان و قزل آلای رنگین کمان در برخی از نقاط جهان اهلی شده و می توان گفت ذخایر دیگری از این ماهیان اهلی شده وجود ندارد . از طرفی اطلاعات اساسی مورد نیاز برای اجرای برنامه های علمی و منطقه‌ای اصلاح نژاد ماهیان اندک است.
در یک جمله می‌توان گفت که هدف اصلاح نژاد افزایش توان تولید می باشد. این تولید چه از نظر وزنی ، چه از نظر طول و چه از نظر خصوصیات کیفی نظیر رنگ مناسب و شکل ظاهری در برنامه های اصلاح نژاد تحت بررسی قرار می گیرد. تا کنون در صنعت پرورش ماهی بر اتثنای ماهیان زینتی ،‌اصلاح نژاد دارای نقش کمتری در بالا بردن تولید بوده است. بیشتر پرورش دهندگان برای افزایش تولید فقط بر کنترل فکر بهبود غذا و جلوگیری از بروز بیماری ها شد وشاید نداند که با یک نظارت و کنترل درست به هنگام باعث افزایش پتانسیل بیولوژیکی ماهیان شوند.

فهرست مطالب:
مقدمه

سرآمد ، نخبه (Nick)

منابع

مقدمه

breeding = The Production of yong Form animals

(Propagtion) تکثیر

تاریخچه اصلاح دام

تعریف اصلاح دام :

صفات مهم اقتصادی در دام ها و طیور عبارتند از :

اصلاح دام در ایران :

مروری بر اصلاحات ژنتیک :

در کاریوتاپینگ دو نکته حائز اهمیت است:

صفات کمی کیفی و تفاوت آن ها:

جدول تفاوت برخی از آن ها

کروموزوم ها : (Chromosome)

سانترومر وسط

سانترومر نزدیک به انتها

مراحل تهیه گسترش های کروموزومی در ماهیان :

۲- هیپوتونیزه کردن سلول ها :

تعاریف کلی در خصوص ژنتیک و کاربرد آن ها در اصلاح دام :

تعریف صفت (Trait) :

۱-ژن های وابسته به جنس:

رنگی Maculatus

Recessive : صفت مغلوب

dominant : صفت بارز

۲- ژن ها یا صفت محدود به جنس : Sex- Limited Gene or Trait

۳- صفت متأثر از جنس Sex influenced traits

۲- هیپوتونیزه کردن سلول ها(سلول آب جذب کرده و تورژسانس می کند)

۳- تثبیت سلولی Lixtion

۴-پرتاب سلولی

۵- رنگ آمیزی :

۶- عکسبرداری از گسترش های کروموزومی و پس تهیه کاریوتایپ از آن ها.

معضلات مکنه در کاریوتایپ

ژنتیک جمعیت Papulation Genetic

مروری بر قانون احتمالات:

قوانین مهم که کاربرد اساس در ژنتیک و اصلاح نژاد دارند عبارتند از :

تعیین جنسیت در ماهیان Sex- determination

فراوانی ژنوتیپ :

۱- فراوانی ژن

– فراوانی آلل

ژن های کشنده : Lethal Genes

الف) ژن های کشنده بارز در ماهی تیلاپیا

۱- تولید جمعیت های تک جنس : mona sex

۲- تولید ماهیان یک شکل Uniform(هم شکل)

۳- تولید ماهیان مناسب برای پروار بندی :

۴- تولید نژادها و یا سویه های جدید

۵- تولید ماهیان دو رگه برای ذخیره سازی در پیکره های آبی

بهبود ژنتیکی حاصل از دورگه گیری :

تفاوتHybridization و Grossbreeding

Crossbreeding آمیخته گری : در دو جنس یا خانواده مخالف

طراحی برنامه های آمیخته گری

انواع برنامه های آمیخته گری :

۱- آمیزش دو نژادی (Two bread Cross)

۲- آمیزش بازگشتی Top Crossing:

۳- آمیزش پس گردBack crossing:

به‌گزینی تکراری :

آمیزش ۳ نژادی :

علل تنوع فنوتیپی Phenotypic Variation

الف) تنوع ژنتیکی (تنوع وراثت ، واریانس ژنتیکی :

آیا محیط مهمتر است یا وراثت

اثر متقابل یا اینتراکشن interaction :

فنوتیپ های کمی :

۱- زمان ظاهر شدن اثرات فنوتیپی ژن ها:

پلیوتروپی (Pleiotrope) :

آزمون نتاج Progeny Testeing

وراثت پذیری Hertability :

خصوصیات وراثت پذیری :

آمیزش خویشاوندی (inbreeding)

آمیزش خویشاوندی – افزایش خلوص ژنیتیکی نه فراوانی ژن‌ها

افت : Depression

کاربردهای آمیزش خویشاوندی :

به گزینی (Selection)

عوامل مؤثر بر پیشرفت انتخاب :

برنامه های به‌گزینی :

۱- عدم به‌گزینی No Selection :

۲- به گزینی جهت دار (Selection) ، Directiona :

۳- به گزینی متوالی Tandem Selection

۴- حذف مستقل Independent calling

پاسخ به به گزینی Response of selection

روش های تغییر جنسیت :

ماده زایی (Feminisation):

نرزاییMascalinisation

Sterilisation عقیم کردن


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات