مقاله مقدمه‌ ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  مقاله مقدمه‌ ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی

دانلود مقاله مقدمه‌ای بر بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی

مقدمه:
یکی از زمینه های که امروزه بیوتکنولوژیست ها روی آن تحقیق می کنند ایجاد گونه های ترانسژنیک است. طبق تعریف ترانسژنیک موجودی است که، دارای DNA  نو ترکیبی باشد. به طوری که در ژنوم آن موجود ژن نو ترکیب بیان می شود. بیان ژن خارجی یکی از جنبه های تولید ترانسژنیک و انتقال DNA به زاده های  هدف بعدی می باشد. در این زمینه تکنیک میکرواینجکش در انتقال ژن به تخم مهره داران اولین بار به وسیله گوردون (Gordon) و همکاران در سال ۱۹۸۰ گزارش شد. در این تکنیک یک لوله مؤئین شیشه ای را برای وارد کردن DNA نو ترکیب به پیش هسته نریا با سیتوپلاسم تخم لقاح یافته موش به کار گرفتند. در همین سال میکروانجکش مستقیم DNA نو ترکیب در شرایط آزمایشگاهی جهت ایجاد حیوانات ترانسژنیک مورد استفاده قرار گرفته است. طوری که ژن را از این طریق وارد تخم های لقاح نیافته یا لقاح یافته موجوداتی نظیر جنین توتیای دریایی،‌ موش،‌ قورباغه، مگس سرکه، خرگوش و خوک کرده اند (Brem 1988) در سال ۱۹۸۵ زئو (Zhu) و همکاران ژنی شامل پرتومتالوتیونین موش و ژن هورمون رشد انسانی را به ناحیه مرکزی صفحه زایای تخم های لقاح یافته ماهی طلایی تزریق کردند و قسمتی از این ژن را در DNA ماهیان مشاهده کرند. در همین سال روکونس (Rokkones) تکنیک میکرواینجکشن دو مرحله ای بر روی تخم آزاد ماهیان را شرح داده است. در این تکنیک ابتدا به کمک یک وسیله نوک تیز فلزی در قطب حیوانی سوراخی ایجاد شده و از طریق این سوراخ محلول حاوی DNA  نو ترکیب به کمک پی پت ریز تخم شدند به طوری که به کیسه زرده وارد نشوند. پس از ۱۴ روز پلاسمیدهای کامل را مشخص کردند. چوروت (Chourrout) و همکاران در سال ۱۹۸۶ روش فوق را بر روی قزل آلای قهوه ای رنگ به کار برند با توجه به وجود DNA خارجی همراه با ملکولهای DNA میزبان پیشنهاد شده که این ژن به داخل ژنوم ماهی وارد شده است.

فهرست مطالب
بخش اول: دست کاریهای ژنی در ماهیان
مقدمه
۱-۱- به کار گیری پروموتر از ژن ماهیان
۲-۱- بیان ژن هورمون رشد ماهی در باکتری
۳-۱-  انتقال ژن به تخم ماهی از طریق میکروپیل با میکروپیپت
۴-۱- انتقال ژن از طریق اسپرم با انکوبه کردن آن در سیستم بافری
۵-۱- انقال ژن از طریق اسپرم با الکتروپورشن در سیستم بافری
۶-۱- انتقال ژن  به تخم ماهی از طریق الکتروپورش
۷-۱-  انتقال ژن به تخم ماهی از طریق میکروپیل با میکرواینجکشن
۸-۱- بررسی امکان وراثت ژن منتقل شده به نسل ها بعد
بخش دوم : دست کاریهای کروموزومی در ماهیان
۱-۲- دست کاریهای جنسی
۱-۱-۲- دست کاریهای جنسی با تکنیک ژینوژنز
۲-۱-۲- دست کاریهای مجموعه کروزومی به وسیله تکنیک اندروژنز
۲-۲- پلوئیدی
۱-۲-۲- تریپلوئیدی
۲-۲-۲- تتراپلوئیدی
بخش سوم: کلونینگ
مقدمه
۱-۳- ایجاد کلون به وسیله دوژینوژنز متوالی
۲-۳- کلون کردن به وسیله ترکیبی از اندروژنز و ژینوژنز
۳-۳- جابجایی هسته
۴-۳- جابجایی سلولهای سوماتیک جنینی به جنین دیگر
۵-۳- دورگه گیری
۴- منابع


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات