دانلود مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

دانلود مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

مطالعه بر روی روش های یک سیستم خودروهای فرسوده مانند چگونگی طراحی، چگونگی اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثیر عوامل و رفتارشان در کارهای مختلف در مرحله بعدی قرار می‎گیرد.
نه تنها مسائل زیست محیطی از اهداف یک سیستم می‎باشد، همچنین اقتصاد یک سیستم نیز یک جنبه مهم می‎باشد. بنابراین، این تحقیق به جنبه های مالی و اقتصادی سیستم ها نیز می¬پردازد. کلیه موارد به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و عمیق تری از سیستم داشته باشیم. سایر جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگانی تحت بررسی و مطالعه می‎باشد. ولی به علت محدودیتهای موجود، در این تحقیق از این جنبه ها صرفنظر می‎شود تا به سایر جنبه ها رسیدگی بهتری گردد.
انتخاب معیار برای گزینش کشورها:
انتخاب کشورهای برای بررسی سیستم های مدیریت خودروهای فرسوده آنها، بر اساس چند معیار می‎باشد یکی از مهمترین این معیارها عبارت است از: واردات خودروها می‎باشد. سعی بر آن است تا کشورهایی انتخاب گردند که واردات تقریباً شبیه به یکدیگر دارند و طول و مدت اجرای مدیریت خودروهای فرسوده در آنها طولانی باشد تا دارای خروجی زیادی باشیم و همچنین این سیستم ها دارای تنوع زیادی باشند تا بتوان ابزارهای زیادی را برای آنها آزمایش کرد و معیارهایی از این قبیل.
بر این اساس کشورهای زیر انتخاب گردیدند:
۱-    سوئد: که دارای سابقه زیاد در زمینه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده دارد که این سابقه به سال ۱۹۷۵ برمی گردد. سیستم اولیه به صورت دستمزد و پاداش بود و از زمانیکه مسئولیت خودروهای فرسوده به دوش سازندگان افتاد یک سیستم جدید نیز به موازات آن شروع به کار کرد.
۲-    هلند: از سال ۱۹۹۵ شروع به سازماندهی دوباره خودروهای فرسوده خودکرد که اساس آن بر مبنای توافق بین دولت و یک شرکت خصوصی، ARN، که مسئولیت سازماندهی و مدیریت خودروهای فرسوده را دارد، می‎باشد.
۳-     آلمان: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این کشور به صورت اختیاری بود که از سال ۱۹۹۷ اجباری شد. در این سیستم مسئولیت تولید کنندگان پائین می‎باشد بنابراین کلیه هزینه ها به عهده آخرین مالک می‎باشد.
قابل ذکر است که آلمان با توجه به دستور اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مسئولیت تولید کننده، سیستم خود را عوض کرده ولی از آنجا که این دستور از سال ۲۰۰۱ فعال شده، امکان بررسی خروجی های آن در این مدت کوتاه نمی باشد، بنابراین تمرکز بیشتر بر روی روش سابق می‎باشد.
۴-    فرانسه: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این کشور به صورت توافقات اختیاری می‎باشد که از تاریخ ۱۹۹۳ شروع به کار کرد. یک واحد به نام مدیریت انتشار (MD) به منظور گسترش صحیح، سلسله مراتب تصفیه خودروهای فرسوده دایر شده است. این واحد بر روی قسمتهای مختلف تصفیه خودرو از جمله اوراق کردن، بازیافت و بخصوص تکه کردن و پرس کردن نظارت دارد و جریان فیزیکی خودروهای فرسوده از خودروهای جمع شده توسط معامله گران تا سلسله مراتب دیگر را کنترل می‌کند.
۵-    انگلستان: سیاست این کشور بر اساس توافق بین صنایع مختلف بازیافت کننده می‎باشد. بعلاوه یک تعهد در همه قسمتهای مدیریت سیستم های فرسوده را هدایت می‌کند و سیستم مدیریت مشخصی وجود ندارد.

فهرست مطالب
چکیده
انتخاب معیار برای گزینش کشورها
سوئد
هلند
آلمان
فرانسه
انگلستان
محدودیت ها
متدولوژی
ارتباط با اشخاصی مرتبط با موضوع خودروهای فرسوده
آنالیز اطلاعات گردآوری شده
ساختار تحقیق
سیاست پایدار مواد زائد
مدیریت پایدار مواد زائد
جلوگیری از تولید مواد زائد
کاهش مواد زائد
استفاده مجدد
بازیافت
بدست آوردن انرژی
دفع
ابزارهای سیاست مواد زائد پایدار
روش های اجباری
روش های اختیاری و داوطلبانه
دستیابی سریعتر به اهداف
ابزارهای قانونی
استانداردهای تکنیکی برای تولید، بازیافت و بدست آوردن انرژی
ممنوعیات تولید و محدودیات
گواهی نامه ها
ابزارهای اقتصادی
مالیات ها و هزینه ها
کمک های مالی و سایر انواع حمایت های مالی
سیستم دفع و بازپس گیری مبلغ
ابزارهای آموزشی
انتخاب ابزارهای سیاست برای دستیابی به اهداف
خصوصیات سیاست پایدار مواد زائد
تاثیرات زیست محیطی
راندمان اقتصادی
هزینه های اجرا و اداری
تحریک نوآوری
تطابق با چهارچوب های قانونی
جنبه های سیاسی و اجتماعی
پایش
شفافیت
تعریف قسمت های مختلف مدیریت خودروهای فرسوده
اجزاء سیستم خودروهای فرسوده
آخرین مالک
اوراق کردن ماشین
تکیه کنندگان
عملیات جداسازی در قسمت تکه سازی
دسته آهن های فلزی
دسته غیرآهنی غیرفلزی
fluff یا ASR سبک
fulff یا ASR سنگین
مواد زائد باقی مانده (ASR)
اثرات زیست محیطی در قسمت های گوناگون
خودروهای متروکه
عملکرد ضعیف اوراق کنندگان
آثار زیست محیطی ناشی از تکه کنندگی و مواد باقی مانده از تکه کنندگان
روش های مقابله با اثرات زیست محیطی
بازیافت و حذف ترکیبات
حذف مایعات و سیالات و مواد قابل انفجار
فلزات
بازیافت پلاستیک
شیشه
کاهنده ها
باتریها
تایرها
انواع استفاده از خودروهای فرسوده
روکش کردن دوباره لاستیک
بازیافت از طریق ریز کردن
بازیافت از طریق تکنولوژی های مدرن
بازیافت انرژی
کاهش اثرات زیست محیطی ASR
کاهش در طراحی
اولین سیاست های خودروهای فرسوده
قانون خودروهای فرسوده
اهداف
توسعه معیارهای ارزیابی سیستم خودروهای فرسوده
راندمان اقتصادی
پایش
تحریک نوآوری
بررسی سیستم های مدیریتی موجود در کشورهای مختلف
سوئد
نظام کلی
قانون ۱۹۷۵ اوراق کنندگان خودرو
مسائل اقتصادی
قانون مسئول بودن تولید کنندگان در سال ۱۹۹۷
هدف
جمع آوری
تصفیه
اطلاعات
اهداف بازیافت
پایش
نقش سازمان حفاظت محیط زیست
طراحی سیستم
اوراق کنندگان مجاز و گواهی انهدام
دستمزد تصفیه / کمک مالی
بازپس دادن خودروی فرسوده بدون هیچ هزینه از ۱ ژانویه ۱۹۹۸
اوراق کنندگان
الزامات اوراق کنندگان
شبکه تولید
تکه کردن و بازیافت
تکه کردن
بازیافت
پایش
نقش قسمت های کلیدی
یافته ها و مبحثها
تأثیر حمایت و کمک مالی و دستمزد اوراق کردن
نرخ جمع آوری
نرخ بازیافت
درآمدهای ناشی از اوراق کردن
طراحی سیستم برای سرمایه های ناشی از اوراق کردن
هزینه های بازیافت در سیستم بازگشت رایگان
نتیجه گیری
آثار زیست محیطی
راندمان اقتصادی
پایش
تحریک ابداع و نوآوری
هلند
چهارچوب قانونی
سیستم خودروهای فرسوده در هلند
جمع آوری
گواهی دفع
طراحی سیستم
بازیافت
استانداردهای ARN برای اوراق کنندگان
الزامات ARN برای اوراق کنندگان
طرح تشویق اقتصادی ARN برای بازیافت و اوراق کردن
استانداردهای ARN برای جمع کنندگان
استانداردها برای بازیافت کنندگان
طرح گواهی نامه تکه کنندگان
نقشهای عوامل مهم
یافته ها
نرخ جمع آوری
نرخ بازیافت
متدلوژی برای بدست آوردن نرخ بازیافت
سیستم اقتصادی خودروهای فرسوده
نتیجه گیری
تأثیر زیست محیطی
راندمان اقتصادی
پایش
تحریک برای نوآوری
آلمان
توسعه بخشیدن چهارچوب قانونی سیستم و توافقات داوطلبانه
سیستم خودروهای فرسوده در آلمان
طراحی سیستم
جمع آوری
سیستم از رده خارج کردن
تصفیه
سیستم کارشناسان مجاز
محدودیت برای مواد خطرناک
اوراق کنندگان
نقش عملگرهای اصلی
پایش خودبخود سیستم
یافته ها و موارد قابل بحث
نرخ جمع آوری
نرخ بازیافت و متدلوژی
نتیجه گیری
مکانیزم مالی
هزینه های بازیافت
نتیجه گیری
فرانسه
سیستم خودروهای فرسوده فرانسه در عمل
سیستم MD
عوامل مربوط
یافته ها و مباحث
نرخ جمع آوری
نرخ بازیافت
نرخ بازیافت در سیستم MD
جریان‌ مالی آینده
نتیجه گیری
انگلستان
چارچوب قانونی و توافق اختیاری
طراحی سیستم
مکانیزم مالی
اوراق کنندگان
تکه کنندگان
مسئولین دولتی
یافته ها
نرخ جمع آوری
نرخ بازیافت
نتیجه گیری
ایران
نظام کلی
قانون‌ های موجود
سیستم خودروهای فرسوده در ایران
قوانین تصفیه خودروهای فرسوده در زمینه زیست محیطی
نقش عوامل مهم
یافته ها
نرخ جمع آوری
نرخ بازیافت و استفاده مجدد
مکانیزم مالی
نتیجه گیری
اثرات زیست محیطی
راندمان اقتصادی
طرح پیشنهادی برای ایران
توسعه چهارچوب قانونی و توافقات
سیستم خودروهای فرسوده
طراحی سیستم
جمع آوری
قوانین تصفیه خودروهای فرسوده
پایش
یافته ها
نرخ جمع آوری
نرخ بازیافت و استفاده مجدد
متدولوژی
مکانیزم مالی
هزینه تصفیه
نتیجه گیری
فاکتورهای موثر برای داشتن سیستم پایدار مدیریت خودروهای فرسوده
تعیین نرخ جمع آوری خودروهای فرسوده
تعیین هدف برای بازیافت و استفاده مجدد
سطح اهداف
جز به جز با ترکیبی
برپایی مقد محاسباتی
سیاست مناسب از ثبت خارج کردن
از ثبت در آودن به منظور اوراق کردن
از ثبت درآوردن به منظور صادرات
از ثبت در آوردن بوقت
از ثبت در آوردن اداری
داشتن یک سیستم مالی پایدار
چگونگی انتخاب هزینه‌ ها
جمع آوری بصورت جمعی و مواد
پایش
شاخص‌ های مختلف توسعه
مسئولیت
شفاف سازی
دانستن گزارشات خوب
همکاری
قانون های مورد نیاز
استفاده از قوانین اوراق و بازیافت
نقش دولت
قدرت اجرایی
استفاده از روشهای آو یاری و یا داوطلبانه
استفاده از قانون برای محدود کردن مود باقی ماند آخر
نتیجه‌ گیری
فاقد منابع


قیمت : 9500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات