پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

چکیده
گرایش به فرهنگ بیگانه ، اکنون به عنوان یک معضل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، در آمده است. تحقیقات نشان داده اند که در این گرایش عوامل متعددی نقش دارند.
تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل گرایش نوجوانان دبیرستانهای شهر تهران به فرهنگ بیگانه انجام شده است. برای اجرای این تحقیق، ابتدا بر اساس روش لیکرت  ، مقیاسی  به منظور سنجش نگرش به فرهنگ بیگانه ساخته شد، سپس براساس مطالعات نظری، پرسشنامه عوامل تهیه گردید. پرسشنامه و مقیاس مزبور، همزمان بر روی ۴۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر تهران اجرا شد. پس از جمع آوری یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها، بطور خلاصه نتایج زیربدست آمد:
جنسیت در نگرش نوجوانان دختر و پسر به فرهنگ بیگانه اثر ندارد. وضعیت اعتقادی نوجوانان وخانواده ی آنها و شیوه ی تربیتی، در نگرش آنان به فرهنگ بیگانه مؤثر است. رسانه های گروهی در نگرش پسران بی تاثیر، ولی در دختران اثر دارد. چگونگی گذران اوقات فراغت ، وضع اقتصادی خانواده، در نگرش دختران به فرهنگ بیگانه مؤثر ولی در پسران بی تاثیر است. سن در نگرش نوجوانان مؤثر نیست. موقعیت محلی دبیرستانهای نواحی مختلف، در نگرش دانش آموزان دختر به فرهنگ بیگانه تاثیر دارد، اما در نگرش پسران، بی اثر است.
نتایج پژوهش حاضر، عوامل تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بر نگرش نوجوانان به فرهنگ بیگانه تایید می‎کند.

فهرست مطالب
چکیده
تشکر و قدر دانی
تقدیم
فصل اول: مقدمه
۱-۱- بیان مساله
۲-۱-  اهداف تحقیق
۳-۱- اهمیت مساله
۴-۱- تعاریف اصلاحات مهم
۵-۱- تعریف عملیاتی اصلاحات
۶-۱- خلاصه
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشگفتار
۱-    تعریف، ابعاد و اجزای نگرش
۲-    مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه
۳-    تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی
۳-۱- دوره غربگرایی در کشورهای اسلامی
الف- دوره غربگرایی در ترکیه
ب- دوره غربگرایی و غربزدگی در مصر
ج- دوره غربگرایی در ایران
۴- دوره غربزدگی
الف- دوره غربزدگی در ترکیه
ب- دوره غربزدگی در ایران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها
۵- دوره نهضت بازگشت به خویشتن
نهضت بازگشت به اسلام در بعضی از کشورهای اسلامی
نهضت بازگشت به اسلام در ترکیه
نهضت بازگشت به اسلام در ایران
آثار و پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه
ریشه ها و زمینه های گرایش به فرهنگ بیگانه
نیازها و ویژگیهای نوجوانا
ویژگیهای نوجوانان
تاثیرات محیط اجتماعی در رشد و شخصیت
تاثیر دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان
عوامل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده
خلاصه
فصل سوم: روش شناسی
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه تحقیق و نمونه
۳-۳- ابزار تحقیق
۳-۴- نحوه تهیه مقیاس و نمره گذاری آن
۳-۵- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتی ب- اجرای نهایی)
روایی و پایایی
۳-۶- روشهای آماری
خلاصه
فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات
پیشگفتار
۱-    آزمون سوال یک
۲-    آزمون سوال دو
۳-    آزمون سوال سه
۴-    آزمون سوال چهار
۵-    آزمون سوال پنج
۶-    آزمون سوال شش
۷-     آزمون سوال هفت
۸-    آزمون سوال هشت
۹-    یافته های دیگر
خلاصه و نتیجه گیری
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و بحث
پیشگفتار
۱-    خلاصه و نتیجه گیری
۲-    بحث
۳-    محدودیت های تحقیق
۴-    رهنمودهای تحقیق
الف- توصیه به والدین، معلمان و مربیان در رابطه با کودکان و نوجوانان
ب- توصیه به کارگزاران عالی کشور و متولیان امور آموزشی و پروشی و فره    نگی
۵-    پیشنهادها
۶-    منابع
۷-    پیوست ها (پرسشنامه )


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات