دانلود پایان نامه میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  دانلود پایان نامه میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن

دانلود پایان نامه میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن پایان نامه معماری میراث فرهنگی مقاله تحقیق پایان نامه در مورد میراث فرهنگی مقاله در مورد میراث فرهنگی ایران مقاله در مورد سازمان میراث فرهنگی مقاله های میراث فرهنگی جنبه های اقتصادی میراث فرهنگی


پایان نامه میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن

دانلود پایان نامه میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن

فصل اول: مفاهیم ومبانی
از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.
بهر حال انتخاب کلمات یک تعریف، بسیار کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن باشند.
از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، در مبحث دوم به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
۱- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)
از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.
در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Remains, Relics, Cultural Heritage ,Heritage , Property, Patrimony به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،۱۸۸۸) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage , erytage , eritage و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکنست برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح به وضوح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.
کلمه Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک بادمان.»
remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن ) یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشبی که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»
Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.

فهرست مطالب
مفاهیم ومبانی
معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)
میراث فرهنگی
میراث فرهنگی به مفهوم عام
شیئیت
‌قدمت
پیام انسانی
مفهوم خاص میراث فرهنگی (میراث فرهنگی معنوی)
تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران
تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بین المللی
تعریف اموال فرهنگی در قرارداد حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ
مبانی حمایت از میراث فرهنگی
مبانی ارزشی
مبانی قانونی
علل ذاتی
تاریخچه حقوق میراث فرهنگی درایران
قبل از انقلاب
تشکیل وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه
تشکیل وزارت فرهنگ وهنر
جلب همکاری سازمانهای ملی و دولتی
تربیت کارشناسان و متخصصان مورد لزوم
میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
استقرار ضوابط میراث فرهنگی پس از انقلاب
جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران
میراث فرهنگی در قوانین بنیادین کشور
میراث فرهنگی در قانون اساسی
قانون اساسی چین
قانون اساسی کره جنوبی
قانون اساسی کانادا
قانون اساسی سوریه
میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه اول توسعه
قانون برنامه دوم توسعه
قانون برنامه سوم توسعه
میراث فرهنگی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
میراث فرهنگی در قوانین شهری
مقررات شورای عالی شهرسازی
مقررات شهرداری‌ها
معافیت آثار فرهنگی تاریخی و موزه‌ها از عوارض شهرداری
میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی کشور
میراث فرهنگی در قانون بودجه کل کشور
معافیتهای مالی
قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی
حفاری در ابنیه واراضی باستانی و حریم آن
تعیین حریم آثار فرهنگی –تاریخی وضوابط حفاظتی آن
حفاری
حقوق و تکالیف مربوط به دارندگان مجوز حفاری
نظارت سازمان میراث فرهنگی بر عملیات حفاری
حفاری در املاک خصوصی
ورود وصدور (قاچاق )
قاچاق اموال فرهنگی تاریخی بدل
استرداد اموال فرهنگی تاریخی
خرید وفروش
خرید و فروش آثار فرهنگی تاریخی منقول
خرید وفروش آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول
سازمانهای حمایت کننده در کشور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
تشکیل سازمان
اهداف و وظایف سازمان
ارکان سازمان
تشکیلات ستادی سازمان
پژوهشگاه
اهداف ووظایف
شورای مرکز
انجمن میراث فرهنگی
ثبت آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران
اطلاع به دولت
الحاق به معاهدات بین المللی
معاهدات بین المللی
موضوع ودامنه مشول
دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد
دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین
روشهای حمایت از اموال فرهنگی در کنوانسیون
حمایت عام
حمایت خاص
اشغال
حمایت عالی
قلمرو اجرائی کنوانسیون
اقدامات زمان صلح
فراهم آوردن وسائل حفاظت از اموال فرهنگی واقع در سرزمین هر یک از اعضاء
احترام به اموال فرهنگی تاریخی به منزله بخشی از میراث فرهنگی بشری
تعیین نحوه استفاده از اموال فرهنگی تاریخی
پیش بینی مقررات لازم در حقوق داخلی کشورها بمنظور حسن اجرای معاهده
تعیین افراد متخصص وایجاد تشکیلات لازم برای همکاری مقامات کشوری و لشگری
ثبت آثار در فهرست آثار تحت حمایت مخصوص
علامتگذاری آثار
ایجاد پناهگاه های اموال فرهنگی تاریخی
اقدامات لازم الاجراء در زمان جنگ
خودداری از هر گونه عمل خصمانه بر علیه اموال فرهنگی تاریخی
جلوگیری از سرقت وغارت اموال فرهنگی تاریخی
جلوگیری از اقدامات تخریبی و مصادره اموال فرهنگی تاریخی
ممنوعیت عمل انتقامی ( مقابله به مثل)
همکاری با مقامات دولتی که سرزمین آن اشغال شده است
خودداری از استفاده نظامی از عرصه و حریم آثار فرهنگی تاریخی
خودداری از هر گونه عمل خصومت آمیز نسبت به حمل و نقل اموال منقول تحت حمایت مخصوص
خودداری از توقیف و تصرف اموال منقول فرهنگی تاریخی به عنوان غنیمت جنگی
تشکیل کمیته مشورتی ملی در کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه
مقررات شکلی و اجرایی
الحاق به کنوانسیون
تجدید نظر در کنوانسیون
فسخ کنوانسیون
‌نقش یونسکو در اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰
نقش مدیر کل یونسکو
نقش سازمان یونسکو
تعهدات دول عضو کنوانسیون
تعهدات ملی
تعهدات تقنینی
تصویب کنوانسیون
تصویب قوانین کیفری واداری
تعهدات اجرایی
تأسیس مؤسسات ذیربط
آموزش
تعهدات نظارتی
نظارت پلیسی
نظارت قضائی واداری
تعهدات بین المللی
موضوع و دامنه شمول
میراث فرهنگی
آثار
مجموعه ها
محوطه ها
میراث طبیعی
ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی
محوطه های طبیعی
ابعاد حمایت از میراث فرهنگی در کنوانسیون
تعهدات کشورهای عضو معاهده ۱۹۷۲ در سطح ملی
‌تعهدات بین المللی کشورهای متعاهد
ثبت آثار فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی
شرایط ثبت اثر فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی
وجود حفاظت حقوقی
مدیریت مناسب
شرایط ثبت اثر طبیعی در فهرست میراث جهانی
فهرست میراث چهانی در معرض خطر
مقررات شکل اجرایی
الحاق به کنوانسیون
تجدیدنظر در کنوانسیون
فسخ کنوانسیون


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات