پایان نامه تعارض و ماهیت آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه تعارض و ماهیت آن
پایان نامه تعارض و ماهیت آن
چکیده:
یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد. مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرشی منفی داشته و از آن هراسان و گریزان هستند و سعی در از بین بردن و سرکوب کردن یا نادیده انگاشتن آن دارند. علت اساسی این امر، عدم اطلاع از ماهیت و ویژگی های تعارض است. مفـید و قابل استفـاده بودن تـعـارض بـسـتگی به شناخت مدیر از ویژگی های تعارض، علل شکل گیری و همچنین توانایی و آمادگی مدیر در حل تعارض دارد. مدیر برای آنکه بتواند اثر بخشی سازمان را افزایش دهد به مشارکت و همکاری اعضاء سازمان نیاز دارد. در این راستا او باید کارکنان را برانگیزد و بر ارتباطات آزاد و دو طرفه معتقد باشد و توانایی حل تعارض میان افراد، گروه ها یا میان دو یا چند دیدگاه را به شیوه ای که پیامد آنها به دستیابی هدف های سازمان رهنمون شود، داشته باشد. یکی از مهم ترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل مؤثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی است. در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری تعارض و سپس مبانی نظری هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی پرداخته می شود و در پایان فصل نظریه های الگو سازی و طرح تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب:
  فصل اول:
    مقدمه
    زیربنای نظری تحقیق
    تعارض و ماهیت آن
    دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی
    دیدگاه سنتی
    دیدگاه کثرت گرا
    دیدگاه تعامل گرا
    تعارض و اثرات اصلی تعارض
    تعارض و جنبه های منفی آن
    تعارض و جنبه های مثبت آن
    انواع تعارض
    تعارض درون فردی
    تعارض بین فردی
    تعارض بین گروهی
    تعارض بین سازمانی
    علل ایجاد تعارض در سازمان ها
    تعارض و تغییر
    تعاض در اثربخشی سازمان
    راهبردهای پیشگیری از تعارض
    راهکارهای رفع تعارض
    سبک های مدیریت تعارض
    راهبردهای مدیریت تعارض
    چانه زنی
    میانجی گری
    حکمیت
    خلاصه بحث تعارض
    هوش عاطفی
    تعریف هوش عاطفی
    ریشه های تاریخی هوش عاطفی
    اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی
    دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی
    هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر
    هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی
    هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن
    ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن
    هوش عاطفی از دیدگاه گلمن
    مؤلفه های هوش عاطفی گلمن
    مؤلفه خودآگاهی
    مؤلفه مدیریت خود
    مؤلفه آگاهی اجتماعی
    مؤلفه مهارت های اجتماعی
    مؤلفه خودانگیزی
    توجه معاصر به هوش عاطفی
    تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک
    نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی
    ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین
    آموزش و یادگیری هوش عاطفی
    هوش عاطفی در محل کار
    خلاصه بحث هوش عاطفی
    ارتباطات (مهارت های ارتباطی)
    چهارچوب مفهومی ارتباطات
    هدف ارتباط
    اهمیت ارتباطات
    فرایند ارتباطات
    انواع ارتباطات
    مهارت های ارتباطی مدیران
    تعریف مهارت های ارتباطی
    مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن
    مهارت کلامی
    مهارت بازخورد
    مهارت شنود مؤثر
    خلاصه بحث ارتباطات
    الگو (مدل)
    نظریه های الگوسازی
    انواع الگو (مدل بیان مسأله)
    اهمیت و ضرورت تحقیق
    اهداف تحقیق
    هدف کلی تحقیق
    فرضیه های تحقیق
    فرضیه های اصلی
    فرضیه های فرعی
    پیش فرضهای تحقیق
    محدودیت های تحقیق
    تعریف واژه ها و اصطلاحات
 فصل دوم: پیشینه تحقیق
    مقدمه
    تعارض
    تحقیقات انجام شده در داخل کشور
    تحقیقات انجام شده در خارج کشور
    هوش عاطفی
    تحقیقات انجام شده در داخل کشور
    تحقیقات انجام شده در خارج کشور
    ارتباطات
    تحقیقات انجام شده در داخل کشور
    تحقیقات انجام شده در خارج کشور
    نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق
 فصل سوم: روش شناسی تحقیق
    مقدمه
    جامعه آماری
    نمونه تحقیق
    انتخاب حجم نمونه لازم
    متغیرهای تحقیق
    ابزار و وسیله تحقیق
    نحوه امتیاز دهی
    پایایی پرسشنامه های تحقیق
    نحوه جمع آوری اطلاعات
    روش های آماری
    رعایت مسائل اخلاقی
    منابع فارسی
    منابع انگلیسی


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات