رابطه استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش و کناره گیری شغلی کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  رابطه استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش و کناره گیری شغلی کارکنان

رابطه استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش و کناره گیری شغلی کارکنان

چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان خوزستان در اهواز است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان خوزستان رابطه وجود دارد». فرضیه­ های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط تعارض و ابهام نقش با هر یک از مؤلفه­ های کناره گیری شغلی، یعنی کناره گیری جسمی و روانی می­باشند. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بانک ملی استان خوزستان در اهواز تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با ۳۰۰ نفر است. با استفاده از فرمول نمونه­گیری از جامعه محدود، تعداد ۱۴۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استرس شغلی ریزو و همکاران و پرسشنامه کناره گیری شغلی فیضی و همکاران استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه­ها برای پرسشنامه استرس شغلی، حدود ۸۲/ و برای پرسشنامه کناره گیری شغلی، ۸۰/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده در کلیه فرضیه­ های مذکور در سطح اطمینان ۹۵/، فرضیه­ های H1 تأیید گردید.

کلمات کلیدی: استرس شغلی، کناره گیری شغلی، کناره گیری جسمی، کناره گیری روانی

فهرست فصول:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق
منابع


قیمت : 30000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات