پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر انگیزش شغلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر انگیزش شغلی

پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان 

به همراه پرسشنامه 

بخشی از مقدمه:
درحال حاضر سیستمهای ارائه خدمات مراقبت بهداشت در کشور، با چالشهای فراوانی روبرو است. که یکی از مهمترین این چالشها، کیفیت نا مطلوب خدماتی است که ارائه می شود.یکی از عوامل مهم در کیفیت نا مطلوب، ارائه خدمات بهداشتی و مراقبت عوامل انسانی است. نیروهای انسانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور مراقبت و درمانی دارد و بعنوان یکی از ارکان مهم هر سازمان به شمار می آید و همواره مورد تاکید صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی بوده است(تهوری ، ۱۳۸۳ ).
به نظر می رسد دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو بکارگیری درست ظرفیت نیروی انسانی است.این امر در سازمانهای خدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است و کارآمدی و اثربخشی این گونه سازمانهای پیوند نزدیکی با چگونگی ارائه خدمات از سوی کارکنان دارد ( حریری ، ۱۳۸۱). ….
فهرست مطالب:
فصل اول: (کلیات پژوهش)
۱-۱-مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- اهمیت موضوع
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
۱-۴-۲- اهداف فرعی
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی
۱-۶-۱ – تعریف نظری
۱-۶-۲- تعریف عملیاتی
فصل دوم: (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱- مبانی نظری رضایت شغلی
۲-۲-۱- ۱- تعریف و مفهوم رضایت شغلی
۲-۲-۱- ۲- مروری بر تاریخچه و مطالعات رضایت شغلی
۲-۲-۱-۳- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
۲-۲-۱-۴- ابزارهای اندازه‌گیری رضایت شغلی
۲-۲-۱- ۵- مروری بر نظریات پیرامون رضایت شغلی
۲-۲-۱- ۶- چارچوب نظری رضایت شغلی
۲-۲-۲- مبانی نظری انگیزش شغلی
۲-۲-۲- ۱- تعریف انگیزش
۲-۲-۲- ۲- مفهوم انگیزش
۲-۲-۲- ۳- نظریه‏های معاصر
۲-۳- پیشینه تحقیقاتی
۲-۳-۱- پیشینه داخل کشور
۲-۳-۲- پیشینه خارج از کشور
فصل سوم: (روش تحقیق)
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری
۳-۳-۱- جامعه آماری
۳-۳-۲- نمونه و روش نمونه گیری
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)
۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶- روش اجرای پژوهش
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق)
۴-۱- مقدمه
۴-۲- آمارتوصیفی
۴-۳- آمار استنباطی
فصل پنجم: (بحث و نتیجه گیری)
۵-۱- مقدمه
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
۵-۳- پیشنهادات
۵-۴- محدودیتها و مشکلات پژوهش
فهرست منابع
الف: منابع فارسی
ب: منابع لاتین
پیوستها
پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش شغلی
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت


قیمت : 22000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات