پایان نامه بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

پایان نامه بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی باسلامت روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین (مستقل) و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته) در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد میاندوآب در سالتحصیلی ۹۰-۸۹ تشکیل می دهند. نمونه تحقیق شامل ۳۰ دانشجوی دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان و پرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (۱۹۷۹) و میانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند این ابزار از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار پایانی مطلوبی هستند. داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی و ضریب همبستگی جزیی و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی و مولفه های آن با سلامت روانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و برخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجود دارد  p<=5. همچنین نتایج نشان می دهد که بین سلامت روانی ومعدل تحصیلی معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تاریخچه هوش هیجانی:
مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار- آن
کفایت هیجانی
هوش عمومی
تاثیر هوش هیجانی در زندگی
هوش هیجانی و سلامت
هوش چیست
نقش هیجانها در هوش
هوش هیجانی: دو نظریه
تنظیم وکنترل هیجانها
چگونه می توان هیجان خود را تنظیم کرد؟
رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی
بهداشت روان
توانایی لذت بردن از زندگی
توانایی جهیدن
تعادل
انعطاف پذیری
خودشکوفایی
موفقیت تحصیلی
پیشینه تحقیق
پژوهشهای خارج از کشور
پژوهشهای داخل کشور
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه- نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهشی و روش گردآوری داده ها
پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر
آزمون هوشی هیجانی بار-ان
مقیاسه های آزمون  
پایایی آزمون به روش زوج و فرد
عملکرد تحصیلی
روش اجرا
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات 
منابع
ضمائم 
مراجع

پایان نامه و روش تحقیق  پایانی بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد
رشته علوم تربیتی و روانشناسی  در ۵ فصل و ۱۰۶ صفحه کامل

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات