پایان نامه بررسی رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

این پایان نامه دارای پرسشنامه میباشد

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه عنوان شده عبارت از اینکه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان دختر رشته روان شناسی و مشاوره است که از بین جامعه مورد نظر۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون شخصیت روان نژندی کوندور و همین طور درک از خویشتن راتوس برروی آنها اجراگردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری ضریب هم بستگی پپیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان داد که بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد (۵% > p) است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه و متغیرهای تحقیق
فصل دوم: پیشینه تحقیق
روان شناسی چیست
فصل سوم: جامعه آماری و روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و ماخذ
پرسشنامه
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب word و قابل ویرایش


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات