تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین، «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد. 
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

فهرست تفضیلی:
مقدمه    
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب    
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن    
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی    
مبحث دوم: تعریف تعهد    
مبحث سوم: مفهوم شرط    
مبحث چهارم: مفهوم قدرت    
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد    
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد    
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد    
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان    
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد    
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات 
حقوقی    
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد    
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد    
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد    
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای 
تعهد    
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد    
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت    
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب    
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)    
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت    
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد    
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)    
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی    
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد    
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد    
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت    
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد    
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد    
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد    
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر    
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد    
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل    
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد    
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن    
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است    
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی    
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال    
مبحث سوم: ‌

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات