دانلود پایان نامه نحوه محاسبه حقوق و دستمزد - مقاله تحقیق

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه نحوه محاسبه حقوق و دستمزد
مقدمه:
به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود.
داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، … و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ….) نام برد.
هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی از حساسیت زیادی برخوردار است بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند.
۱-۱- بیان مسئله:
ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید.
۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع:
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد درصد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل آید.
از سویی دیگر حسابداری حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از برخی سوء استفاده ها فراهم نماید.
۴-۱- هداف تحقیق:
۱-۴-۱- اهداف علمی:
هدفی که این تحقیق دنبال میکند ارائه اطلاعات مربوط به نحوه ی صحیح محاسبه ی حقوق و دستمزد طبق قوانین و مقررات در واحد هاد اقتصادی است زیرا محاسبه حقوق و دستمزد در هر واحد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردرار است.

۲-۴-۱- اهداف کاربردی:
معمولاً قوانین کشورها همه ی مؤسسات اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی را ملزم نموده تا اطلاعات لازم در مورد تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذیربط همچون وزارت دارائی برای تعیین و وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بیمه و ارائه خدمات ارسال دارند. در نتیجه موارد فوق یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.
.بنابر این،با محاسبه درست حقوق افراد، مالیات و حق بیمه آنها نیز به درستی محاسبه می شود.

۵-۱- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق مربوط به شرکت مهندسین مشاور خاک آزما می باشد.
۶-۱- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی این تحقیق پاییز و زمستان ۱۳۹۱ می باشد.
۷-۱- پرسش تحقیق:
نحوه ی محاسبه ی صحیح و عادلانه حقوق و دستمزد طبق قانون و مقرات چگونه است؟

۸-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات:
۱-۸-۱- تعریف پیش پرداخت :
پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام گرفته باشد و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کسر می گردد.
۲-۸-۱- تعریف مساعده:
منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد.
۳-۸-۱- تعریف مزد :
عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
۴-۸-۱- تعریف مزایا:
اگر شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی خود، مبالغی دیگر را (نقدی یا غیر نقدی)دریافت کند مزایا می گویند. بنابراین دریافت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد علاوه بر مزد اصلی(مبنا) مزایای شغلی است. نمونه بارز این مزایا حق مسکن،خواربار،حق جذب و سایر موارد مشابه می باشد.این مزایا می توانند مستمر یا غیر مستمر باشند.مزایای مستمر مزایایی هستند که هر ماهه کارگر دریافت میکند؛ و مزایایی که دائمی نمی باشند و با توجه به شرایط،کارگر دریافت میکند را مزایای غیرمستمر می نامند،نمونه بارز مزایای غیرمستمر حق مأمریت،پاداش و … می باشد.
۵-۸-۱- تعریف حقوق و مزایای ناخالص:
به مجموع حقوق و مزایای هر یک از کارکنان در دوره ای که لیست حقوق و دستمزد تهیه می گردد حقوق و مزایای ناخالص گویند.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه                                                                 
۲-۱-بیان مسئله 
۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع 
۴-۱-  اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف علمی 
۲-۴-۱-  اهداف کاربردی
۵-۱- قلمرو مکانی
۶-۱- قلمرو زمانی
۷-۱- پرسش تحقیق
۸-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات
۱-۸-۱- تعریف پیش پرداخت
۲-۸-۱-  تعریف مساعده 
۳-۸-۱- تعریف مزد
۴-۸-۱- تعریف مزایا
۵-۸-۱- تعریف حقوق و مزایای ناخالص
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲- اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
۲-۲- اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
۱-۲-۲- وظیفه دایره کارگزینی
۲-۲-۲- وظیفه دایره ثبت و کنترل ورود و خروج پرسنل
۳-۲-۲- وظیفه دایره حقوق و دستمزد   Payroll Department
۳-۲- دایره پرداخت 
۴-۲- قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است؟
۵-۲- حقوق پایه (حقوق مبنا) 
۶-۲- مدت کار
۷-۲- کار روز و کار شب 
۸-۲- کار مختلط 
۹-۲- کار نوبتی 
۱۰-۲- اضافه کاری چیست وچه شرایطی دارد ؟
۱۱-۲- عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار
۱۲-۲- پاداش افزایش تولید
۱۳-۲- فوق العاده مأموریت 
۱۴-۲- حق اولاد و عائله مندی
۱۵-۲- تعطیلات و مرخصی ها
۱۶-۲- کسورات حقوق و دستمزد
۱۷-۲- کسورات توافقی 
۱۸-۲- کسورات قانونی 
۱۹-۲- اجرائیات  
۲۰-۲- بیمه
۲۱-۲- حق بیمه 
۲۳-۲- بیمه بیکاری
۲۴-۲- شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
۲۵-۲- طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن 
۲۶-۲- درآمد مشمول مالیات حقوق
۲۷-۲- نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق 
۲۸-۲- حسابداری هزینه حقوق و دستمزد Payroll Accounting 
۲۹-۲- قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد 
۳۰-۲- سیستم های حقوق و دستمزد
۱-۳۰-۲- سیستم های مبتنی بر زمان
۲-۳۰-۲- سیستم های پارچه کاری
۳-۳۰-۲- طرح های مبتنی بر پاداش
۳۱-۲- توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد
۳۲-۲- ثبت پرداخت 
۳۳-۲- ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی 
۳۴-۲- حقوق
۳۵-۲- اضافات حقوق یا حقوق متعلقه 
۳۶-۲- کسورات
۳۷-۲- اضافه کار
۳۸-۲- محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار. 
۳۹-۲- محاسبه حقوق و مزایا 
۴۰-۲- مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
۴۱-۲- لیست حقوق و دستمزد
۴۲-۲- کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد
۴۳-۲- مراحل پرداخت حقوق 
۴۴-۲- فوق العاده شغل
۴۵-۲- نگاهی به نحوه سیستمی شدن حقوق و دستمزد در صنعت بیمه 
۴۶-۲-ویژگیهای یک سیستم حقوق ودستمزد بطوراختصار بشرح زیر می باشد
۴۷-۲- چارت سازمانی شرکت خاک آزما
فصل سوم: فرآیند اجرای تحقیق
۱-۳- روش تحقیق
۱-۱-۳- روش تحقیق چیست؟
۲-۳- طبقهبندی تحقیق
۱-۲-۳- روش تحقیق تاریخی: (Historical res) 
۲-۲-۳-روش تحقیق توصیفی: ( ‏Descriptive research method)
۳-۲-۳-روش تحقیق همبستگی: (Correlational research)
۴-۲-۳-روش تحقیق تداومی و مقطعی 
۳-۳- جمع بندی
۴-۳-روش گردآوری اطلاعات
۱-۴-۳-انواع روش های گرد آوری اطلاعات
۲-۴-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: نتیجه گیری
۱-۴-نتیجه گیری
۲-۴- پیشنهادات حاصل از تحقیق
۳-۴- محدودیتهای حاصل از تحقیق 
منابع و مآخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات