پایان نامه چگونگی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری معلمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه چگونگی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری معلمان

پایان نامه چگونگی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری معلمان

چکیده:

این پژوهش از نوع کازربردی است و روش آن توصیفی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی، مطالعات کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، معلمان ابتدایی آموزش پرورش شهرستان گمیشان که تعداد جامعه آماری ۲۰۸ نفر و تعداد نمونه آنها با توجه به انتخاب نمونه تصادفی ساده حدودا ۶۰ نفر می باشد.
هدف از انجام تحقیق به عنوان واحد درسی بررسی چگونگی تاثیر رضایت مندی شغلی بر افزایش بهره وری معلمان ابتدایی آموزش پرورش شهرستان گمیشان بوده که محقق جهت جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری به طراحی و تدوین پرسشنامه با تاکید بر ادبیات، مسئله، اهداف و فرضیات تحقیق ، پارامتر هایی را که برای طراحی مورد توجه قرار داده که بتواند دقیقا با اهداف مترتب بر فرضیات (جهت آزمون موثر)، همسویی و همبستگی منطقی داشته باشد بر این اساس برای هر فرضیه پرسشنامه هایی لحاظ شده که مجموعا در ۲۲ پارامتر تنظیم شده است.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول
۱-۱ مقدمه 
۱-۲ بیان مسئله 
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق  
۱-۴ اهداف تحقیق 
۱-۵ بیان فرضیه 
۱-۶ متغیر ها 
۱-۷ تعاریف واژه ها   
فصل دوم 
مقدمه 
الف) بخش اول- مباحث نظری تحقیق
۲-۱ تاریخچه رضایت شغلی
۲-۲ تعریف رضایت شغلی
۲-۳ عوامل موثر بر رضایت شغلی
۲ -۳ -۱ میزان درآمد و دستمزد
۲ – ۳ -۲ ایمنی شغلی 
۲- ۳ -۳ شرایط فیزیکی کار 
۲ – ۳ – ۴ نفس کار
۲ – ۳ – ۵ رهبری و سرپرست
۲ – ۳ – ۶  ارتقاء شغلی 
۲- ۳ – ۷ روابط با همکاران
۲ – ۳ – ۸ ویژگی های شخصی 
۲ – ۴ روش های اندازه گیری رضایت شغلی
۲- ۵  نظریه های رضایت شغلی
۲ – ۶ پیامد های رضایت شغلی
۲- ۷ تاریخچه بهره وری
۲ – ۸ تعریف بهره ور ی
۲ – ۹ جلوه های بهره وری
۲ – ۱۰ رویکرد های بهره وری
۲ – ۱۱ برنامه های بهره وری
۲ – ۱۲ بهبود بهره وری- روش مدیریت فراگیر
۲ – ۱۳ ارزیابی برنامه های بهره وری
۲ – ۱۴ مقاصد و اهمیت بهره وری
۲ – ۱۵ ضرورت های سازماندهی برای بهبود بهره وری
۲ – ۱۶ چه عواملی در بهره وری موثر می باشد ؟
۲ – ۱۷ چه عواملی باعث افزایش بهره وری می شود ؟
۲ – ۱۸ نقش سیستم پاداش در افزایش بهره وری
۲ – ۱۹ مهمترین عوامل موثر بر کاهش بهره وری
۲ – ۲۰ چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد ؟
۲ – ۲۱ رضایت شغلی و بهره وری
ب) پیشینه تحقیق
فصل سوم 
مقدمه 
۳ – ۱ تعریف و مفهوم بهره وری 
۳ – ۲ مفهوم روش در تحقیق 
۳ – ۳ روش های تحقیق 
۳ – ۴ قلمرو تحقیق 
۳ – ۵ جامعه آماری 
۳ – ۶ حجم نمونه و روش های تعین آن 
۳ – ۷ شیوه نمونه گیری 
۳ – ۸ روش های جمع آوری اطلاعات 
۳ – ۹ اعتبار یا روایی پرسشنامه 
۳ – ۱۰ روش های تجزیه و تحلیل داده ها 
۳ – ۱۱ پایایی پرسشنامه 
فصل چهارم
۴ – ۱ مقدمه 
۴ – ۲ تجزیه و تحلیل داده ها 
۴ – ۳ نتیجه آزمون 
فصل پنجم 
۵ – ۱ مقدمه 
۵ – ۲ خلاصه و نتیجه گیری
۵ – ۳ مشکلات و محدودیت های تحقیق 
۵ – ۴ ارائه پیشنهادات و راه حل ها 
ضمائم و پیوست
منابع و ماخذ 
پرسشنامه

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 11,500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات