پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان

مقدمه:

ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گفته اند و قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود و هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگر آن را عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و … نامیده شده، نقش مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می شود. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازد.
مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد. آلفرد مارشال اقتصاد دادن انگلیسی می گوید: «اگر تمام سرمایه ها و ابزار تولید درجهان به یکباره نابود شوند اما علم و هنر مدیریت باقی بماند تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه خواهدداشت.» فرآیند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به منظور دست یابی به هدف های سازمان است و تحقیق این امر به عهده مدیران است ، امروزه سازمان های بزرگ که ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند بدون برخورداری از مدیران مؤثر و کارآمد قادر به ادامه حیات نمی باشند. سرعت ، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده ای انسانی و صنعتی نیاز به نیروهای هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد.
مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی موفقیت سازمان را تخمین می زنند آنها باتعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راههای دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق  

۱-۱مقدمه
۱-۲  بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف کلی 
۱-۴-۲ هدف جزئی
۱-۵ فرضیات تحقیق
۱-۵-۱ فرضیه اهم 
۱-۵-۲ فرضیات اخص 
۱- ۶ مدل مفهومی تحقیق 
۱-۷ قلمرو تحقیق
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی 
۱-۷-۲ قلمرو زمانی 
۱-۷-۳ قلمرو مکانی
۱-۸  تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 
۱-۸-۱ مهارت فنی 
۱-۸-۲ مهارت انسانی 
۱-۸-۳ مهارت ادراکی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: مهارت های (فنی، انسانی، ادراکی)مدیران
۲-۱ مدیریت 
۲-۲ فراگرد مدیریت  
۲-۳ مهارت‌های سه‌گانه مدیریت 
۲-۳-۱ مهارت فنی 
۲-۳-۲  مهارت انسانی
۲-۳-۲-۱ مهارتهای انسانی مدیران 
۲-۳-۲-۲مهارتهای انسانی چه هستند؟
۲-۳-۲-۳چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟  
۲-۳-۲-۳ آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟
۲-۳-۲-۴ مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟
۲-۳-۲-۵ برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟   
۲-۳-۲-۶ رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟  
۲-۳-۳  مهارت ادراکی 
بخش دوم: اثربخشی
۲-۴ تعریف اثربخشی
۲-۵ معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی 
۲-۶ مدل‌های اثربخشی سازمانی  
۲-۷ ادغام معیارهای اثربخشی 
۲-۸ مفهوم اثربخشی در مدیریت
۲-۹ ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی
۲-۱۰ ارزشیابی
۲-۱۱ اثربخشی منابع انسانی
۲-۱۲ هدف و ضرورت اثربخشی
بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج
الف) تحقیقات انجام شده در داخل 
ب)تحقیقات انجام شده در خارج 
۲-۱۳ توانایی های مدیریتی
۲-۱۴ تاریخچه آموزش و پرورش  دهگلان
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه 
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ جامعه ی آماری تحقیق
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵ ابزار جمع آوری داده ها 
۳-۶ روایی و پایایی
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ ویژگی های شخصیتی کارکنان
۴-۳ آزمون فرضیات
۳-۴-۱ فرضیه اهم 
۳-۴-۲ فرضیه های اخص
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه 
۵-۲ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم
۵-۳ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول
۵-۴ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم
۵-۵ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم
۵-۶ پیشنهادها 
۵-۷-۳ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 15,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات