پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش

مقدمه:

عزت نفس یک ارزیابی از خود است که میزان اعتقاد فرد به قابلیت، اهمیت، موفقیت و ارزش خویش را منعکس می کند. عزت نفس یک قضاوت شخصی درمورد با ارزشمند بودن خویش است. عزت نفس یک طرزتلقی از مقبولیت  یا عدم مقبولیت خویش است که نهایتاً خود را به صورت میزان علاقه مندی (بی علاقگی) شخص به خویشتن نشان می دهد. برخوردهای اشخاص معتبر، سیستم های کاری، شیوه زندگی شخصی و احساس کفایت و قابلیت حاصل از تجارب شخصی، می توانند عزت نفس راشدیداً تحت تاُثیر قرار دهند. داشتن عزت نفس و احترام به خود و شناسایی ارزشهای فردی، برخورداری از اعتماد به نفس و … در محیط کار و کل جامعه مساُله بسیارمهمی است که سبب ارتقای شغلی، حرفه ای و انگیزه های اجتماعی و فردی کارکنان یک سازمان می شود. عصر امروز، عصر تغییرات شتاب‌زا و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود اطلاعات در دسترس و کافی جهت تصمیم‌گیری برای مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه نابودی بکشاند؛ از این رو سازمان باید یک ویژگی مهم داشته باشد و آن عبارت از توانایی تغییر و تطبیق مداوم است  به عبارت دیگر، دوام و توسعه سازمان‌های قرن بیست و یک در گرو همسو شدن با تحول‌های سریع، توسعه و بالندگی می‌باشد، چرا که تغییر و تحولات سریع محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت‌های گوناگون اجتناب ناپذیر می‌سازد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق   

۱-۱ مقدمه  
۱-۲ بیان مسئله   
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق  
۱-۴ اهداف تحقیق  
۱-۴-۱ هدف کلی  
۱-۴-۲ اهداف جزیی 
۱-۵ تبین فرضیه های تحقیق  
۱-۵-۱ فرضیه اهم
۱-۵-۲ فرضیات اخص
۱-۶ مدل تحقیق     
۱-۷ قلمرو تحقیق    
۱-۸ متغیر های تحقیق
۱-۸-۱ متغیر مستقل  
۱-۸-۲ متغیر وابسته 
۱-۹ تعریف نظری و عملیاتی واژه ها  
۱-۹-۱ تعریف نظری  واژه ها 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
بخش اول 
۲-۱ مقدمه  
۲-۲ تعریف عزت نفس
۲-۳ عزت نفس در محیط کار   
۲-۴ عزت نفس سازمانی
۲-۵ عزت نفس از لحاظ روانشناسی
۲-۶ شکل‌ گیری و تحول عزت‌نفس 
۲-۷ چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟ 
۲-۸ مزایای اعتماد به نفس 
۲-۹ ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد 
۲-۱۰ عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس 
۲-۱۱ نقش سرپرستان در تقویت عزت نفس 
۲-۱۲ هشت رمز بالابردن عزت نفس در محیط کار    
۲-۱۳ نظریه دانشمندان درباره عزت نفس    
– نظریه مازلو 
– نظریه راجرز 
– نظریه کوپر اسمیت 
– نظریه اریکسون 
– نظریه فروید 
– نظریه  آلبرت الیس 
– نظریه ویلیام گلاسر 
۲-۱۴ عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی
بخش دوم    
۲-۱۵ مقدمه    
۲-۱۶ تعریف بالندگی سازمان   
۲-۱۷ ریشه های پیدایش:       
۲-۱۸ پی بردن به معنی بالندگی سازمانی      
۲-۱۹ ویژگی های بالندگی سازمانی    
۲-۲۰ هدفها، فرضها، ارزشهای بنیادی و راهبردها         
۲-۲۱ فراگرد بالندگی سازمانی 
۲-۲۲ ویژ گی های فراگرد بالندگی  
۲-۲۳ نظریه های دانشمندان درباره بالندگی سازمانی 
۲-۲۴ اجزای ترکیب کننده بالندگی سازمانی   
۲-۲۵ اثر بخشی و تندرستی سازمانی 
۲-۲۶ مشکلات شروع برنامه بالندگی سازمانی  
۲-۲۷ نقش فرهنگ در بالندگی سازمانی  
۲-۲۸ رویکرد اساسی به مداخلات بالندگی سازمانی 
۲-۲۹ مشاور بالندگی سازمانی   
۲-۳۰ وظیفه مشاور بالندگی سازمانی 
۲-۲۹-۱ انتخاب مداخله بالندگی سازمانی
۲-۲۹-۲ مشاور بالندگی سازمانی در انتخاب شیوه مداخله مناسب سه حالت را در نظر می گیرند
۲-۲۹-۳ چهارده خانواده از مداخلات بالندگی سازمانی وجود دارد که عبارتند:    
۲-۳۱ ارزیابی برنامه های بالندگی سازمانی     
۲-۳۲ ارزشها و مسائل در حال ظهور:   
۲-۳۲-۱ بالندگی سازمانی موجی گذرا یا یک نظم؟       
۲-۳۲-۲ نقش ارزشها 
۲-۳۳ روندهای آینده در بالندگی سازمانی        
۲-۳۴ آینده بالندگی سازمانی  
بخش سوم     
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه    
۳-۲ روش تحقیق        
۳-۳ جامعه ی اماری    
۳-۴ ابزار گرد اوری اطلاعات      
۳-۵ پایایی و روایی پرسشنامه 
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات        
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها  
۴-۱ مقدمه     
۴-۲ آمار توصیفی        
۴-۲-۱ جنسیت        
۴-۲-۲: رشته تحصیلی افراد 
۴-۲-۳ مدرک تحصیلی افراد    
۴-۳ آزمون فرضیه ها
فرضیه اهم: بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی  
فرضیه ۱: بین عزت نفس تحصیلی  و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟    
فرضیه ۲: بین عزت نفس خانوادگی و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟     
فرضیه ۳: بین عزت نفس اجتماعی  و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟     
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها         
۵-۱ نتیجه گیری     
۵-۲ پیشنهادات        
منابع فارسی  
منابع انگلیسی       
پرسشنامه

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 15,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات