پایان نامه رابطه خلاقیت و کارآفرینی با رضایت شغلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه رابطه خلاقیت و کارآفرینی با رضایت شغلی

پایان نامه رابطه خلاقیت و کارآفرینی با رضایت شغلی

پایان نامه رابطه خلاقیت و کارآفرینی با رضایت شغلی در شاغلان دانشگاه پیام نور

چکیده:

سازمان های عصرحاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند. تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری و ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد. سازمانی قادر است نهادی شود که به اصل خلاقیت و کارآفرینی در کنار رضایت شغلی کارمندانش توجه کند. با توجه به اهمیت این موضوع این تحقیق بر آن است تا رابطه خلاقیت و کارآفرینی با معیار رضایت شغلی در بین شاغلان دانشگاه پیام نور استان گلستان را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران ۱۲۰ از شاغلان این دانشگاه به بعنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خلاقیت عابدی، پرسشنامه کارافرینی سازمانی لئونیداس و واسیلیس و پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون تک متغیره به روش enter استفاده گردید. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که بین کارآفرینی سازمانی با ابعاد رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد اما بین خلاقیت و ابعاد رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد . بدین ترتیب می توان گفت در سازمان مورد بررسی نقش کارآفرینی سازمانی در رضایت شغلی بسیار پر رنگ تر از خلاقیت کارکنان می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه  
۱-۲- اهداف   
۱-۳- متغیرها  
۱-۴-فرضیات تحقیق   
۱-۵- سوالات تحقیق   
۱-۶-۳- تجزیه و تحلیل داده ها  
۱-۶-۱- جامعه آماری و شیوه نمونه گیری      
۱-۶-۲- روش جمع آوری داده ها    
۱-۶- روش تحقیق   
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه  
۲-۲- ادبیات تحقیق   
۲-۲-۱- رضایت شغلی 
۲-۲-۱-۱- تعریف رضایت شغلی 
۲-۲-۱-۲- انواع رضایت شغلی
۲-۲-۱-۳- عوامل موثر بر رضایت شغلی
۲-۲-۲- کارآفرینی   
۲-۲-۲-۱- تعریف کارآفرینی 
۲-۲-۲-۲- عوامل کلیدی کارآفرینی
۲-۲-۲-۳- ویژگیهای کارآفرینان 
۲-۲-۲-۴- انواع کارآفرینی   
۲-۲-۲-۵- ساختار سازمان های کارآفرین 
۲-۲-۳- خلاقیت
۲-۲-۳-۱- تعریف خلاقیت 
۲-۲-۳-۲- اهمیت و ماهیت خلاقیت  
۲-۲-۳-۴- کارکرد خلاقیت  
۲-۲-۳-۵- طبقه بندی خلاقیت
۲-۲-۳-۶- فرآیند های خلاقیت 
۲-۳- چارچوب مفهومی و نظری تحقیق 
۲-۳-۱- خلاقیت و کارآفرینی
۲-۳-۲- خلاقیت و رضایت شغلی  
۲-۳-۳- کارآفرینی و رضایت شغلی  
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه  
۳-۲- روش پژوهش  
۳-۳- جامعه آماری    
۳-۴- حجم نمونه   
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها 
۳-۶- روایی و پایایی ابزار تحقیق   
۳-۷- روش اجرای پژوهش  
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   
۲-۴- پیشینه تجربی تحقیق 
۲-۴-۱- تحقیقات داخل کشور 
۲-۴-۲- پیشینه خارجی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه 
۴-۲- توصیف داده ها و متغیرهای تحقیق   
۴-۳- تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه 
۵-۲- نتیجه گیری  
۵-۳- پیشنهادات پژوهش
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی
۵-۳-۲- پیشنهاد برای تحقیقات آتی  
منابع و مآخذ 
ضمائم: پرسشنامه

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات