پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان می باشد. در پژوهش حاضر جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سبک مدیریت، بهداشت روانی و خلاقیت استفاده شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دبیرستانهای شهر بندر ترکمن می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۰۸ نفر از معلمین این مقطع می‌باشدکه به شیوه تصادفی طبقه ای وبراساس جدول مورگان انتخاب گردیده اند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه های، سبک مدیریت، بهداشت روانی و خلاقیت  بود و روش تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که در فرضیه اول رابطه معناداری بین سبک های مدیریت (رابطه مدار – ضابطه مدار) و بهداشت روانی به صورت چند گانه با خلاقیت وجود دارد و ترکیب این متغیر ها قادر به پیش بینی خلاقیت درسازمان می باشند در فرضیه دوم پژوهش سبک مدیریت ضابطه مدار پیش بینی کننده بهتری برای بهداشت روانی می باشد ولی سبک مدیریت رابطه مدار به تنهایی قادر به پیش بینی بهداشت روانی نمی باشد و در فرضیه سوم بین سبک مدیریت ضابطه مدار پیش بینی کننده بهتری نسبت به سبک مدیریت رابطه مدار برای خلاقیت دبیران می باشد یعنی اینکه مدیران دارای سبک مدیریت ضابطه مدار دبیران خلاق تری را پرورش می دهند و در فرضیه چهارم  از ابعاد بهداشت روانی (اختلالات جسمانی، اختلال اضطراب، اختلال اجتماعی و افسردگی)  ابعاد اختلالات در کارکرد اجتماعی و افسردگی به تنهایی قادر به پیش بینی خلاقیت می باشند و در فرضیه پنجم مدل اوصاف ابعاد بهداشت روانی نمی توانند به عنوان متغیر میانجی بین سبک مدیریت ضابطه مدار و خلاقیت نقش ایفا کنند.


فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه  
۱-۲- بیان مسئله  
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 
۱-۴- اهداف تحقیق 
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف جزیی
۱-۵- فرضیه ها ی تحقیق    
۱-۶- حیطه تحقیق 
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی 
۱-۷-۱- تعاریف نظری
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی 
فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه تحقیق 
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مبانی نظری  
۲-۲-۱- مبانی نظری سبک مدیریت 
۲-۲-۲- مبانی نظری بهداشت روانی  
۲-۲-۳- مبانی نظری خلاقیت  
۲-۳- پیشینه تحقیقاتی  
۲-۳-۱-  تحقیقات پیشین پیرامون موضوع در داخل کشور 
۲-۳-۲-تحقیقات پیشین پیرامون موضوع در خارج از کشور    
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه 
۳-۲- طرح کلی پژوهش  
۳-۳- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری
۳-۳-۱- جامعه آماری  
۳-۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری   
۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات 
الف :پرسشنامه توصیف رفتار رهبری LBDQ     
ب :  پرسشنامه سلامت عمومی GHQ      
ج : پرسشنامه خلاقیت   
۳-۵- شیوه اجرای پژوهش    
۳-۶- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه 
۴-۲- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
۵-۱- مقدمه  
۵-۲- نتایج فرضیه ها 
۵-۳- خلاصه و نتیجه گیری کلی   
۵-۴- پیشنهادات    
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی 
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی 
۵-۵- محدودیت ها   
فهرست منابع 
الف: منابع فارسی 
ب:  منابع انگلیسی 
پرسشنامه

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 16,500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات