تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان

تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاظر بررسی میزان هیجان خواهی و ارتباط آن با خاشگری در نواجوانان پسر مقطع دبیرستان در شهرستان بروجن است. افزاد مورد مطالعه ی تحقیق ۷۲ نفر می باشند. دراین پژوهش از نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزارمورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از پرسشنامه هیجان خواهی ماروین زاکرمن، پرسش نامه ی پرخاشگری AGQ و برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استنباطی شد . نتایج به دست آمده فرضیه های این پژوهش را تأکید کرد و نشان داد بین هیجان خواهی دانش آموزان و پرخاشگری آنان رابطه معنا دار وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول
۱-۱- چکیده 
۲-۱- مقدمه
۳-۱- تعریف اصططلاحات
فرضیه های پژوهش
۵-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
۶-۱- تعریف بلوغ و نوجوانی
۷-۱- دگرگونی های رشد نوجوانی
تاثیر تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان
عوامل اجتماعی تعامل میان افراد
این مشکلات عبارتند از
محیط خانواده
رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی
۸-۱- روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی
۹-۱- رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان
۱۰-۱- اهمیت خانواده در دوران نوجوانی  
۱۱-۱-  حس استقلال طلبی در نوجوانی
۱۲-۱- هویت یابی و بحران هویت نوجوانان 
رشد هویت 
۱۳-۱- تعریف هیجان خواهی
ویژگی های افراد هیجان خواه
۱۵-۱-تفاوتهای رفتاری در افراد هیجان خواه
۱۶-۱- ماهیت هیجان خواهی
۱۷-۱- اساس بیولوژیکی هیجان خواهی
۱۸-۱- هیجان خواهی و برونگرایی و درونگرایی
۱۹-۱- هیجان خواهی در ارتباط با مواد مخدر
۲۰-۱- بی تکلفی و بزهکاری در هیجان خواهان
۲۱-۱- هیجان خواهی و ورزش
۲۲-۱- سبک تفکر و خلاقیت در هیجان خواهان
۲۳-۱- احساس جویی
۲۴-۱- تعریف پرخاشگری
۲۵-۱- علل پرخاشگری
عوامل خانوادگی
عوامل شخصیتی
وقایع تلخ گذشته
ناکامی
ژنتیک و عملکرد سیستم عصبی و هورمونی
عوامل اجتماعی
طرز نگرش افراد
فصل دوم
روش نمونه گیری
۲-۲- ابزار های بکار رفته
۳-۳- ابزارها و روش جمع آوری اطلاعات
۳-۴- مقیاس هیجان خواهی
۵-۳-مقیاس پرخاشگری AGQ 
روش نمره گذاری پرسش نامه
اعتبار روایی پرسشنامه
۶-۳- روش اجرا
۹-۳- نتیجه گیری
۱۰-۳- منابع و مأخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 10,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات