پروژه بررسی رابطه بین استرس شغلی و کناره گیری شغلی کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه بررسی رابطه بین استرس شغلی و کناره گیری شغلی کارکنان

پروژه بررسی رابطه بین استرس شغلی و کناره گیری شغلی کارکنان

چکیده: 
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان تهران است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین استرس شغلی ناشی از تعارض و ابهام نقش با کناره گیری شغلی کارکنان در بانک ملی استان تهران رابطه وجود دارد». فرضیه ­های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط تعارض و ابهام نقش با هر یک از مؤلفه­ های کناره گیری شغلی، یعنی کناره گیری جسمی و روانی می ­باشند. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بانک ملی استان تهران تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با ۳۰۰ نفر است. با استفاده از فرمول نمونه ­گیری از جامعه محدود، تعداد ۱۴۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استرس شغلی ریزو و همکاران و پرسشنامه کناره گیری شغلی فیضی و همکاران استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه ­ها برای پرسشنامه استرس شغلی، حدود ۸۲/ و برای پرسشنامه کناره گیری شغلی، ۸۰/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ های جمع­ آوری شده در کلیه فرضیه ­های مذکور در سطح اطمینان ۹۵/، فرضیه­ های H1 تأیید گردید.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی واژگان اختصاصی پژوهش
قلمرو پژوهش
مدل مفهومی پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
استرس 
مقدمه
تعریف استرس
استرس شغلی
اثرات استرس در محیط کار
تفاوتهای فردی در واکنش به استرس
تیپهای شخصیتی A- B
عوامل ایجاد کننده فشار روانی در کار
ویژگی های نقش
ابهام نقش
تعارض نقش
اثرات استرس در محیط کار
استراتژی های غلبه بر استرس شغلی
کناره گیری از کار
مقدمه
مفهوم کناره گیری و انواع آن
انواع کناره گیری جسمی
انواع کناره گیری روانی
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور
تحقیقات خارج از کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
تحلیل داده­ها
تحلیل توصیفی
نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها
فصل پنجم: نتیجه گیری پژوهش
مقدمه
نتیجه گیری از فرضیه ها
نتایج حاصل از آمار توصیفی
نتایج حاصل از آمار توصیفی
پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق
محدودیت های پژوهش
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 25,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات