پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودشکوفایی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودشکوفایی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودشکوفایی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی با خودشکوفایی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین (مستقل) وخودشکوفایی و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته) درنظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت در سالتحصیلی ۹۴-۹۳ تشکیل می دهند نمونه تحقیق شامل ۳۰ دانشجوی دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان و پرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (۱۹۷۹) و میانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند این ابزار از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار پایانی مطلوبی هستند. داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی و ضریب همبستگی جزیی و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی و مولفه های آن با خودشکوفایی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. اما بین هوش هیجانی و برخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجوددارد. P<=5 همچنین نتایج نشان می دهد که بین خودشکوفایی و معدل تحصیلی معنی داری وجود ندارد.
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، خودشکوفایی، پیشرفت تحصیلی، دانشجوی، دختر

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات
۱-۱-مقدمه
۱-۲-بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش 
۱-۴-اهداف پژوهش
۱-۴-۱-اهداف کلی 
۱-۴-۲-اهداف جزئی
۱-۵-فرضیه های پژوهش
۱-۶-قلمرو پژوهش
۱-۶-۱- قلمرو مکانی 
۱-۶-۲- قلمرو زمانی 
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی
۱-۷-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- تاریخچه هوش هیجانی
۲-۲- مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار –آن
۲-۳- کفایت هیجانی
۲-۴- هوش عمومی
۲-۵- تاثیر هوش هیجانی در زندگی
۲-۵-۱- هوش هیجانی و سلامت
۲-۶- هوش چیست
۲-۷- نقش هیجانها در هوش
۲-۸- هوش هیجانی دو نظریه
۲-۸-۱- تنظیم وکنترل هیجانها
۲-۸-۲- چگونه می توان هیجان خود را تنظیم کرد؟
۲-۹- خودشکوفایی
۲-۹-۱- دیدگاه‌های روانشناسان مختلف درباره‌ی مفهوم خودشکوفایی
۲-۱۰- موفقیت تحصیلی
۲-۱۱- پیشینه تحقیق
۲-۱۱-۱- پژوهشهای خارج از کشور
۲-۱۱-۲- پژوهشهای داخل کشور
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
۳-۱- جامعه- نمونه و روش نمونه گیری
۳-۲- آزمون هوشی هیجانی بار-ان
۳-۳- پرسشنامه خودشکوفایی گلد برگ و هیلر
۳-۴- پایایی آزمون به روش زوج و فرد
۳-۵- عملکرد تحصیلی
۳-۶- روش اجرا
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
۵-۲- محدودیت ها
۵-۳- پیشنهادات 
منابع
ضمائم 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 5,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات