پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران

پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران

پایان نامه ارشد روانشناسی، بررسی رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران ۱۸-۱۴ سال منطقه ۵ شهر تهران


چکیده:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی براساس سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس بود. جامعه آماری در برگیرنده  دانش آموزان دختر ۱۸-۱۴ سال منطقه ۵ شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود که از بین آنها ۲۸۰ نفر  به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور ، راهبردهای مقابله ای (CSQ)، خودکارآمدی عمومی شرررا تکمیل کردند. پس از آزمون فرضیه ها،  با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، نتایج حاصل نشان داد سبک  دلبستگی ایمن با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار دارد. حال آن که، همبستگی متغیر دلبستگی ناایمن دوسوگرا با خودکارآمدی منفی و معنادار است. همچنین شیوه مقابله هیجانی و اجتنابی با خودکارآمدی همبستگی منفی و معنادار دارند.
کلمات کلیدی: خودکارآمدی، سبک های دلبستگی، شیوه های مقابله با استرس

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه     
بیان مساله     
اهمیت و ضرورت پژوهش     
هدف ها     
فرضیه ها     
تعاریف نظری و عملیاتی     
فصل دوم: ادبیات و پیشینه های پژوهش
مقدمه     
خود کارآمدی    
نظریه بندورا با رویکرد شناختی-اجتماعی:    
مفهوم خودکارآمدی    
نقش خودکارآمدی    
منابع خودکارآمدی و عوامل مؤثر در ایجاد خودکارآمدی    
ویژگیهای افراد خودکارآمد    
دلبستگی چست؟    
نظریه های مختلف در مورد دلبستگی
سبک های دلبستگی در کودکی 
ثبات الگوهای دلبستگی
تلویحات دلبستگی برای رشد بعدی
بیان معنا و مفهوم استرس   
بیان نظریه های استرس   
دیدگاه ها و نگرش های مختلف نسبت به مفهوم استرس   
پیشینه های پژوهشی   
پیشینه های داخلی   
پیشینه های خارجی    
خلاصه فصل   
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه   
روش پژوهش   
جامعه آماری    
حجم نمونه آماری   
روش نمونه گیری   
روش و ابزار گردآوری داده ها    
روش اجرا    
روش آماری  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 
توصیف داده ها    
تحلیل داده ها   
تحلیل رگرسیون چندگانه    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیش گفتار   
خلاصه یافته های پژوهش    
بحث و نتیجه گیری    
محدودیت های پژوهش    
پیشنهادات پژوهشی    
منابع فارسی
منابع انگلیسی   
فهرست جداول

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 10,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات