پایان نامه حسابداری پیمانکاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه حسابداری پیمانکاری

پایان نامه حسابداری پیمانکاری

چکیده:
تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیت های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را برآن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حل های متناسبی را برای نگه داری حساب های فعالیت های گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورت های مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیت های مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل های متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
ارجاع طرح های ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح های یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیت های مالی، تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و هم چنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتاب ها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روش ها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روش های مناسبی برای نگه داری حساب ها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

فهرست مطالب:  
چکیده
مقدمه
فصل اول: اصطلاحات
۱-۱-پیمان 
۲-۱-کارفرما  
۳-۱-پیمانکار 
۴-۱-قرارداد
۵-۱-قرارداد پیمانکاری 
۶-۱-حساب تنخواه گردان ‌
۷-۱-حساب پیش پرداخت
۸-۱-حساب سپرده حسن انجام کار
۹-۱-کارگواهی شده
۱۰-۱-کار گواهی نشده
۱۱-۱-حساب کار گواهی شده
۱۲-۱-هزینه های مستقیم
۱۳-۱-هزینه های سربار یا بالا سری
فصل دوم: بیان مسئله
۱-۲-اهداف پروژه
۲-۲-ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
۳-۲-انواع قراردادهای پیمانکاری
۱-۳-۲-قرارداد مقطوع
۲-۳-۲-قرارداد امانی
۳-۳-۲-قرارداد بر اساس مواد و دستمزد
۴-۲-ویژگی های صنعت پیمانکاری
۵-۲-مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
۱-۵-۲-مراحله اول- مطالعاتی مقدماتی طرح
۲-۱-۵-۲-مطالعات شناسایی طرح
۲-۱-۵-۲-تهیه طرح مقدماتی
۲-۵-۲-مرحله دوم- مطالعاتی تفصیلی طرح
۱-۲-۵-۲-تهیه نقشه های تفصیلی
۲-۲-۵-۲-تهیه اسناد و مدارک مناقصه
۳-۵-۲-مرحله سوم- اجرای طرح
۱-۳-۵-۲-ارجاع کار به پیمانکار
۱-۱-۳-۵-۲-دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
۲-۱-۳-۵-۲-شرکت درمناقصه
۳-۱-۳-۵-۲-انتخاب پیمانکار 
۲-۳-۵-۲-انعقاد قرارداد پیمانکار
۱-۲-۳-۵-۲-گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
۲-۲-۳-۵-۲-تنظیم قرارداد پیمانکاری
۳-۲-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه در مناقصه 
۴-۲-۳-۵-۲-تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت
۵-۲-۳-۵-۲-تادیه پیش پرداخت
۳-۳-۵-۲-عملیات  اجرایی
۱-۳-۳-۵-۲-ایجاد کارگاه
۲-۳-۳-۵-۲-تخصیص تنخواه  گردان به کارگاه
۳-۳-۳-۵-مخارج  اجرای  طرح
۴-۳-۳-۵-۲-مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه
۴-۳-۵-۲-تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
۵-۳-۵-۲-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
۶-۳-۵-۲-تحویل موقت      
۱-۶-۳-۵-۲-برچیدن کارگاه
۲-۶-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
۳-۶-۳-۵-۲-ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
۴-۶-۳-۵-۲-تهیه صورت وضعیت قطعی
۵-۶-۳-۵-۲-تهیه صورت حساب قطعی
۶-۶-۳-۵-۲-استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
۷-۶-۳-۵-۲-بهره برداری و نگاه داری عملیات موضوع پیمان
۷-۳-۵-۲-تحویل قطعی
۱-۷-۳-۵-۲-استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار
۶-۲-روش های متداول شناسایی سود پیمانکاری
۱-۶-۲-روش کار تکمیل شده
۲-۶-۲-روش درصد پیشرفت کار
۱-۲-۶-۲-برآورد کل درامد یا مبلغ پیمان
۲-۲-۶-۲-برآورد کل هزینه پیمان
۳-۲-۶-۲-برآورد کل سود نا خالص پیمان
۴-۲-۶-۲-اندازه گیری میزان پیشرفت کار
۵-۲-۶-۲-محاسبه درآمد هزینه و سود نا خالص دوره جاری پیمان
۷-۲-انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری
۸-۲-خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری
۹-۲-حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
۱-۹-۲-شناسایی زیان دوره جاری پیمان
۲-۹-۲-شناسایی کل زیان پیمان
۱۰-۲-روش های شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان
فصل سوم: پیاده سازی  مسئله
مثال
فصل چهارم: نتیجه گیری
۱-۴-نتیجه گیری
۲-۴-پیشنهادات
فهرست و منابع
عنوان انگلیسی

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت : 15,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات