پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریا کواس در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریا کواس در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریا کواس در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

چکیده:
هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ۸۳ 
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ که در مجموع حدود ۱۰۰۳۵ دانش آموز بود و از این تعداد ۵۱۱۲ نفر پسر و ۴۹۲۳ دانش آموز دختر که در سطح ۳۵ مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند. 
گروه نمونه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که ۲۴۸ نفر از آنها دختر و ۲۵۲ نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از : 
۱ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس ۲ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه
یافتهای پژوهشی:
۱) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون ۵۹ / ۰ بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد. 
۲) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟ 
در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی ۵۲ / ۰ بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه   
بیان مسئله  
اهمیت پژوهش  
اهداف تحقیق   
اهداف کلی  
تعاریف نظری  واژه‌ها و مفاهیم  
تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم  
سؤالات تحقیق   
فرضیه‌های تحقیق  
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه  
سلامتی و تعریف آن  
عوامل تأثیرگذار بر سلامت 
انواع سلامتی  
سلامت روانی و تعریف آن  
عوامل موثر بر سلامت روانی  
اختلالات روانی و تعریف آن  
تاریخچه بررسی اختلالات روانی   
طبقه بندی اختلالات روانی  
اختلالات خلقی و تعریف آن  
تاریخچه بررسی اختلالات خلقی  
طبقه بندی اختلالات خلقی  
اختلالات افسردگی  
اختلالات دو قطبی  
اختلال افسردگی و تعریف آن  
نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی  
نظریه زیست شناختی  
نظریه روان پویایی  
نظریه یادگیری  
نظریه شناختی  
علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی  
سبب شناسی اختلال افسردگی  
انواع افسردگی  
اختلال افسردگی و سن  
اختلال افسرگی و جنس  
روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان  
انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی  
پرسشنامه افسردگی کودکان CDI   
۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک  
مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D )  
آزمون و تعریف آن  
سابقه تاریخی آزمونهای روانی  
ویژگیهای آزمونهای روانی  
الف) ویژگیهای اصلی  
الف) روش باز آزمایی  
ب) روش فرمهای همتا یا موازی  
ج) روش دو نیمه کردن آزمون  
دـ روش کودر ـ ریچاردسون  
الف) روایی محتوا  
ب) روایی صوری یا ظاهری  
ج) روایی ملاکی  
د) روایی سازه  
۳ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص  
ب) ویژگیهای فرعی  
مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن  
انواع نرم یا هنجار  
۱ـ هنجارهای سنی 
۲ـ هنجارهای کلاسی 
۳ـ هنجارهای رتبه درصدی  
۴ـ هنجار مربوط به نمرات معیار  
پژوهشهای خارجی  
پژوهشهای داخلی  
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه  
روش تحقیق  
جامعه آماری  
نمونه و روش نمونه گیری  
روش اجرای تحقیق  
ابزارهای گرد آوری اطلاعات  
روایی و پایایی آزمون ماریاکواس  
روایی و پایائی آزمون افسردگی بک  
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش  
سؤالات پژوهش  
فرضیه‌ها پژوهش  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه  
محاسبه پایایی آزمون  
تحلیل نتایج  
محاسبه روایی آزمون  
فرضیه اول  
فرضیه دوم  
فرضیه سوم  
فرضیه چهارم  
فرضیه پنجم  
فرضیه ششم  
فرضیه هفتم  
فرضیه هشتم  
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه  
بحث و نتیجه گیری  
پیشنهادات 
پیشنهادات کاربردی  
پیشنهادات پژوهشی  
محدودیت‌ها  
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ

 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
در قالب فایل word و قابل ویرایش

 


قیمت : 5,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات