تاریخچه بانک تجارت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تاریخچه بانک تجارت

تاریخچه بانک تجارت


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تاریخچه بانک تجارت
تاریخچه بانک تجارت :
انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها ” بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی ” نیروی انسانی متخصص” و “روشهای پیشرفته بانکی” که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.

در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از10 هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل 2009 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

راهنمای استفاده از تسهيلات قرض الحسنه در بانک تجارت
تعريف موارد اعطاء و ضوابط کلی
شرايط واحدهای توليدی و تعاونی
شرايط متقاضی استفاده از قرض الحسنه امور شخصي
ضوابط اعطای قرض الحسنه ازدواج
ضوابط اعطاي قرض الحسنه درمان بيماری
ضوابط اعطاي قرض الحسنه تامين مسکن
ضوابط اعطای قرض الحسنه در ساير موارد
مراحل اعطای تسهيلات

تعريف
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي (قرض گيرنده), به قرض واگذار نمايد.

موارد اعطاء

الف) به واحدهای توليدی متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور افزايش توليد يا در جهت حفظ و نگهداری نيروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ايجاد بازار کار.

ب)به کارگاهها و واحدهای توليدی متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقی به منظور کمک به امر افزايش توليد در موارد زير:

1- جلوگيري از توقف و يا راه اندازی کارگاهها و يا واحدهای توليدی موجود يا راکد.

2- توسعه و يا ايجاد کارگاهها و واحدهای توليدي در شهرهای کوچک و روستاها.

3- در مواردی که تامين نياز کارگاهها يااحدهای توليدي از طريق ساير تسهيلات امکان پذير نباشد.

4- ايجاد تسهيلات برای واحدهای توليدي که در بخش کشاورزي به فعاليت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل, زلزله, يخبندان, گرما, آفات نباتی و ساير موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند.

ج) رفع نيازهای ضروری اشخاص حقيقي:

1- هزينه های ازدواج

2- درمان بيماری

3- تامين مسکن

4- ساير موارد(کمک هزينه تحصيلي, حاجتمندانی که در جريان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و …)

ضوابط کلی

سقف تسهيلات: در حال حاضر حداکثر ميزان تسهيلات اعطايي به شرکت های تعاونی و واحدهای توليدي, مبلغ 5000000 ريال و سقف فردی در مورد اشخاص حقيقي (جهت رفع نيازهای شخصي), مبلغ 2000000 ريال می باشد(بجز بند او4).

مدت و نحوة باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای توليدی 5سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی يا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اينکه ازيک سال تجاوز نکند و در ساير موارد (نيازهای شخصي), 3سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهريور ماه هر سال دريافت می گردد.

شرايط واحدهای توليدی و تعاونی:

– متقاضي تسهيلات بايد حدوداً در حوزه فعاليت شعبه دارای فعاليت شغلی باشد.

– متقاضي تسهيلات نبايد به هيچيک از بانکها و شعب ديگر بانک تجارت بدهي قرض الحسنه داشته باشد.

– متقاضي تسهيلات بايد وثايق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.

– متقاضي تسهيلات بايد قادر به پرداخت اقساط باشد.

– متقاضي تسهيلات بايد مدارک مربوط به شغل, هويت و مجوزهای لازم را دارا باشد.

– اعطای تسهيلات از طريق افتتاح حساب نزد بانک عملی می گردد.

شرايط متقاضي استفاده از تسهيلات قرض الحسنه برای امور شخصي

– اهليت قانونی داشته باشد.

– محل کار يا محل سکونت او در حوزه فعاليت شعبه باشد.

– به هيچيک از شعب بانک تجارت و يا ساير بانکها بابت قرض الحسنه امور شخصي بدهی نداشته باشد.

– توانايي توثيق وثيقه (سفته عندالمطالبه با تضمين شخص ثالث يا وثايق ديگر مورد قبول بانک) و معرفی ضامن مورد قبول بانک را داشته باشد.

– توانايي بازپرداخت اقساط را داشته باشد.

– از کارکنان شاغل بانکها نباشد.

– کارگرانع کارکنان دولت, افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني و ايثارگران با ارائه معرفی نامه از نهادها و سازمانهاي ذيربط در اولويت می باشند.

ضوابط اعطای تسهيلات قرض الحسنه ازدواج :

– مبلغ قابل پرداخت برای تامين هزينه های ازدواج و تهيه جهزيه برای هر يک از زوجين مبلغ 10000000ريال می باشد.

– حداکثر تا مدت يک سال پس از تاريخ عقد به تقاضاي متقاضي از طرف بانک ترتيب اثر داده خواهد شد.

-تقاضا کننده تسهيلات تأمين هزينه های ازدواج, شخصي داماد يا عروس يا ولی قهري يا قانونی يا قيم قانونی وي باشد.

– ارائه عقدنامه ازدواج(اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رسمی توسط مراکز ديني اقليتهای مذهبی مورد تأييد قرار بگيرد) و شناسنامه ها و فتوکپي آنها

– از متقاضي تسهيلات, تعهدنامه ای مبنی بر عدم استفاده از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و جهزيه ساير بانکهاا اخذ می گردد.

ضوابط اعطای قرض الحسنه درمان بيماری:

– ارائه اصل مدارک مربوط به هزينه هاي درمانی که از طرف مراکز درماني يا پزشک معالج صادر گرديده و حداکثر بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد(برای بيماران کليوي يک سال) و فتوکپي آنها.

– پرداخت قرض الحسنه برای جراحی های زيبايي ممنوع است.

– متقاضي تسهيلات قرض الحسنه کي تواند برای درمان بيماری و يا جراحی بستگان درجه اول و درجه دوم تحت تکلف خود درخواست قرض الحسنه نمايد.

مدارک لازم وام ازدواج: سفته 1200000تومانی برای هر زوج – ضامن معتبر(کارمند با نامه کسر از حقوق, مشتری اعتباری باشد) – فتوکپی شناسنامه زوجين صفحه اول و دوم – فتوکپی سند ازدواج 1و 2و 3و 4و 5و 14 – افتتاح حساب – نامه صندوق مهر رضا به منظور معرفی به بانکها

تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مبلغ شش ميليون ريال از محل منابع بانک و چهار ميليون ريال از منابع صندوق بازپرداخت در 36ماه مساوی و متوالی ماهانه در مقابل اخذ 4% کارکرد در سال است. مبلغ هر قسط 278000 ريال.

ضوابط اعطاي قرض الحسنه تأمين مسکن:

– چون متقاضيان تأمين مسکن عمدتاً افرادی هستند مه بابت تأمين وديعه يا پيش پرداخت اجاره, درخواست استفاده از تسهيلات مذکور را مي نمايند, در اين صورت با دريافت مدارک مثبته(اجاره نامه رسمي يا عادي) اعطاي تسهيلات امکان پذير مي باشد.

– مبلغ قابل پرداخت 2000000 ريال می باشد.

– متقاضي بايد کتباً تعهد نمايد که از تسهيلات ساير بانکها استفاده نخواهد کرد.

– اين نوع قرض الحسنه در مقابل تضمين شخص ثالث قابل اعطاء می باشد.

ضوابط اعطای قرض الحسنه در ساير موارد:

متقاضيانيکه حائز شرايط استفاده از تسهيلات قرض الحسنه برای امور شخصي می باشند, می توانند با رعايت ضوابط و مقررات اختصاصي در هر مورد نسبت به اخذ تسهيلات مربوطه اقدام نمايند.

مراحل اعطاي تسهيلات:

پس از اينکه درخواست متقاضي به بانک واصل گرديد اعطای تسهيلات طی مراحل زير انجام می پذيرد:

– مشتری به شعبه مراجعه نموده و در مورد دريافت قرض الحسنه امور شخصي و يا جهت واحدهای توليدي, فرمهای مربوط را تکميل و به همراه مدارک لازم به شعبه تسليم می نمايد.

-در صورت موافقت با تقاضاي مشتري, شعبه قرارداد مربوط را تنظيم نموده و پس از دريافت سفته معتبر از متقاضي, يک نسخه از قرارداد به همراه درفترچه بازپرداخت اقساط به مشتری تحويل می گردد.

لازم به توضيح است که ديرپرداخت اقساط تا 10 روز اول مشمول جريمه تاخير نخواهد شد و در صورت تاخير بيش از 10 روز, جريمه پرداختی از اولين روز سررسيد, محاسبه و اخذ خواهد گرديد.

راهنمای استفاده از تسهيلات جعاله در بانک تجارت

تعريف

جعاله تعمير مسکن:

شرايط متقاضي

شرايط جعاله

مدت بازپرداخت تسهيلات

مراحل اعطاي تسهيلات

تعريف:

جعاله عبارت است از انجام عملی معين در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و يا التزام شخص(جاعل يا کارفرما) به ادای مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معين, طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل يا پيمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل يا کارفرما می نامند.

جعاله تعمير مسکن

هر شخص حقيقي (دارای شرايط زير) می تواند برای انجام تعميرات و بازسازی ملک مسکونی خود از تسهيلات بانک تجارت در قالب عقد جعاله استفاده نمايد. جعاله دريافتی بانک شامل منابع مصرف شده و سود مورد انتظار بانک می باشد و نرخ سود مورد انتظار, معادل حداقل نرخ سود بخش بازرگانی داخلی و خدمات می باشد.

شرايط متقاضي:

1-دارای اهليت های قانونی به شرح زير باشد:

1-1- عاقل, بالغ و رشيد باشد.

2-1- دارای برگ پايان خدمت و يا معافيت از خدمت نظام باشد(ارائه برگ پايان خدمت الزامی نميباشد).

3-1- ممنوعيتي در تصرف ملک خود نداشته باشد.

4-1- قصد و رضای انجام جعاله را داشته باشد.

2- مالک ملک معرفی شده و يا داراي وکالتنامه بانکی يا رسمی از مالک باشد.

3- قدرت پرداخت اقساط تسهيلات را داشته باشد.

4- هيچگونه بدهی بابت تسهيلات جعاله(تعمير مسکن) به بانکهای کشور نداشته باشد.

5- از کارکنان شاغل در بانک ها نباشد.

6- ضامن داشته باشد. در ضمن ضامن يا ضامنين نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.

شرايط جعاله:

1- سقف اعطای تسهيلات برای هر واحد مبلغ 14 ميليون ريال می باشد که با توجه به نوع تعميرات مورد لزوم, توسط بانک تعيين خواهد شد.

2-تضمين يا وثيقه, جهت حسن انجام تعهدات متقاضي با توجه به ضوابط بانک از مشتری اخذ می گردد.

مدت باز پرداخت تسهيلات:

1- مدت زمان بازپرداخت تسهيلات, متناسب با مبلغ تسهيلات اعطايي و طبق ضوابط بانک تعيين می گردد.

2-مدت انجام عمليات جعاله, حداکثر 6 ماه بوده که در اين صورت مدت زمان بازپرداخت تعيين شده توسط بانک, در برگيرنده مدت انجام عمليات نيز خواهد بود.

مراحل اعطاي تسهيلات:

پس از اينکه درخواست متقاضي به بانک واصل گرديد اعطاي تسهيلات طی مراحل زير انجام می پذيرد:

1- متقاضي به شعبه مراجعه نموده و درخواست خود را در فرم مربوط منعکس و همراه مدارک زير به شعبه تسليم می نمايد:

– فتوکپی شناسنامه و برگ پايان خدمت(ارائه برگ پايان خدمت الزامی نمی باشد) يا معافيت نظام وظيفه(در مورد مشمولين خدمت نظام وظيفه)

– فتوکپی سند مالکيت

– در صورت درخئاست بانک فتوکپی گواهی پايان کار ساختمانی و مجوز تعمير و بازسازی مربوط از شهرداری

– در صورتيکه اعطای تسهيلات در مقابل سفته به ضمانت شخص ثالث باشد فتوکپی شناسنامه و گواهی حقوق ضامن يا ضامنين, به همراه فيش حقوقي و يا فتوکپي جواز کسب.

2- چنانچه با اعطای تسهيلات موافقت گردد, شعبه نسبت به دريافت وثايق و انعقاد قرارداد جعاله با متقاضي در مقابل سفته تضامنی يا در مقابل وثيقه غيرمنقول اقدام می نمايد.

3- پرداخت تسهيلات تا سقف 14 ميليون ريال بصورت تک مرحله ای بلامانع است.

4- در صورت عدم موافقت بانک جهت اعطای تک مرحله ای, تسهيلات متناسب با پيشرفت کار و طی مراحل زير پرداخت می گردد:

– پرداخت تا سقف 2000000 ريال در يک مرحله

– پرداخت از 2000001 ريال تا 5000000 ريال در دو مرحله

– پرداخت 5000001 ريال به بالا در سه مرحله

5-در اعطای تسهيلات مرحله ای, در پايان عمليات جعاله, سود مربوط به دوران انجام عمليات, بصورت روزشمار برای هريک از مراحل پرداخت تسهيلات به طور جداگانه توسط شعبه محاسبه و نقداً از مشتری اخذ خواد شد.

راهنمای استفاده از تسهيلات فروش اقساطی در بانک تجارت

تعريف

1- فروش اقساطی مواد اوليه, لوازم يدکی و ابزار کار:

شرايط واحدهای توليدي جهت استفاده از تسهيلات

مراحل اعطای تسهيلات

2- فروش اقساطی مسکن:

تعهدات خريدار سهم الشرکه

3-فروش اقساطی وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات:

موارد اعطای تسهيلات

تعريف:

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عين به بهای معلوم به غير به ترتيبي که تمام يا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و يا غير مساوی در سررسيد يا سررسيدهای معين دريافت گردد.

1-فروش اقساطی مواد اوليه , لوازم يدکي و ابزار کار

بانک تجارت به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی, اعم از اينکه واحد توليدي متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد مواد اوليه, لوازم يدکي و ابزار کار مصرفی و ساير نيازهای اوليه مورد احتياج اين واحدها را طبق ضوابط, خريداری و به صورت اقساطی به متقاضي به فروش مي رساند.

قيمت فروش اقساطی کالاهای مشمول, با توجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين خواهد شد و مدت وصول قيمت فروش اقساطی اموال و کالاها(جز در موارد استثنايي) معادل يک دوره توليد (حداکثر يک سال) می باشد. در صورتيکه خريدار قبل از پايان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و تسويه کامل باقيمانده بدهی خود بنمايد, نسبت به باقيمانده مدت از تخفيف لازم برخوردار خواهد شد.

شرايط واحدهای توليدی جهت استفاده از تسهيلات:

1- واحدهای توليدي داير و يا در آستانه بهره برداری باشد.

2-متقاضي تسهيلات بايد خود مصرف کننده کالای درخواستی باشد.

3- متقاضي تسهيلات بايد دارای پروانه های لازم برای تاسيس و بهره برداری از واحد توليدي خود باشد.

4- متقاضي تسهيلات بايستي واجد کليه ضوابط و شرايط بانک در مورد اعطای تسهيلات باشد.

5- متقاضي بايد وثايق و تامين کافی را در اختيار بانک قرار دهد.

مراحل اعطای تسهيلات:

پس از اينکه درخواست متقاضي به بانک واصل گرديد, چنانچه با اعطای تسهيلات موافقت گردد, شعبه نسبت به دريافت وثايق و پشتوانه تعيين شده و تنظيم قرارداد مربوط اقدام نموده و سپس قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانيده می شود. قبوض مذکور نقش قبض محضری را در اسناد رهنی / اجاره ای دارا بوده و مبين تعهد خريدار در جهت پرداخت مبالغ معين در سررسيدهای معين می باشد.

در صورت عدم پرداخت در سررسيد, خسارت تأخير تاديه با نرخ سود بخش اقتصادی مربوط به اضافه 6% درسال تعلق خواهد گرفت.

2-فروش اقساطی مسکن

بانک تجارت در جهت ايجاد تسهيلات مناسب و تشويق عامه مردم در امر احداث مسکن, سهم الشرکه خود در مشارکت های مدنی احداث و تکميل واحدهای مسکونی انفرادی را طبق ضوابط زير, بصورت اقساطی به فروش می رساند.

1- بهای فروش اقساطی سهم الشرکه بانک عبارت خواهد بود از بهای فروش نقدی سهم الشرکه بعلاوه سود فروش اقساطی.

2- نرخ سود تسهيلات اعطايي در دوران مشارکت مدنی و همچنين فروش اقساطی, معادل نرخ سود بخش مسکن می باشد.

3- مدت بازپرداخت بهای فروش اقساطی سهم الشرکه بانک حداکثر 20سال(به استثنای موارد خاص) می باشد.

4- بانک بهاي فروش اقساطي سهم الشرکه خود را به صورت اقساط ماهانه دريافت خواهد کرد.

5- واحدهای مسکونی مورد مشارکت پس از فروش سهم الشرکه بانک در يکي از دفاتر اسناد رسمی که از طرف بانک تعيين می گردد در رهن بانک قرار گرفته و تا واريز کلی بدهی های خريدار در رهن بانک باقی خواهد ماند. کليه هزينه های ثبتی, مالياتی و هرگونه عوارض شهرداری به عهده بدهکار(گرودهنده) خواهد بود.

6- واحدهای مسکونی مورد رهن, همه ساله تا واريز کلی بدهی های خريدار حداقل معادل 120% مانده بدهی به نفع بانک و به هزينه خريدار, بيمه آتش سوزي و انفجار می گردد.

7- در صورتيکه خريدار قبل از پايان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و تسويه کامل باقيمانده بدهی خود بنمايد, نسبت به باقيمانده مدت از تخفيف لازم برخوردار خواهد شد.

8- خسارت تاديه دين با نرخی به ميزان نرخ سود متعلقه به اضافه 6% در سال نسبت به اقساط و ساير ديون عقب افتاده خريدار محاسبه و هنگام تعويض دفترچه پرداخت اقساط از وی دريافت خواهد شد.

9- انتقال مورد مشارکت به غير از شريک برای آن دسته از مشتريانی که با استفاده از تسهيلات بانک اقدام به احداث و يا تکميل مسکن نموده اند, طبق ضوابط امکانپذير می باشد.

10-در صورتيکه خريدار به هريک از تعهدات مندرج در قرارداد عمل ننمايد قرارداد مربوط فسخ و مطالباتع بانک به دين حال تبديل و از خريدار استيفاء می گردد.

تعهدات خريدار سهم الشرکه:

1- خريدار نمی تواند مورد رهن را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک کلاً يا جزئاً اجاره دهد و يا حقی از حقوق خود را به هر صورت به ديگری انتقال دهد و يا آنکه به هر نحوی از انحاء در ملک مورد رهن برای ديگري ايجاد حق نمايد.

2- برای ايجاد هرگونه تغيير در مورد رهن, اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک الزامی است.

3- اقساط تعيين شده در قرارداد را بطور منظم و در سررسيدهای مقرر در قبال اخذ رسيد به بانک پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط, بايد نسبت به مبالغ پرداخت نشده جريمه تاخير تاديه دين به بانک بپردازد.

4- هنگام دريافت دفترچه های پرداخت اقساط از شعبه اعطا کننده تسهيلات, تمام اقساط معوق و خسارت تاخير تاديه اقساط پرداخت شده و نشده خود و همچنين هزينه های بيمه پرداخت شده توسط بانک(در صورت بيمه نمودن کالای مورد معامله توسط بانک هزينه های متعلقه به عهدة مشتريان خواهد بود) را نقداً واريز نمايد.

3- فروش اقساطی وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات

بانک تجارت به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن, کشاورزي و خدمات, نسبت به خريد وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات( با عمر مفيد بيش از يک سال) مورد نياز اين واحدها بنا بر سفارش و تعهد خريد متقاضي, اقدام نموده و با اخذ تامين بصورت اقساطی به آنها می فروشد .

همچنين بانک تجارت برای طرحهای توليدي(کشاورزي, صنعتی و معدنی) و خدماتی به شرط قابل قبول بودن ارزيابی طرح از لحاظ مالی, فنی و اقتصادی با توجه به ضوابط بانک از طريق فروش اقساطی, تسهيلات اعطا می نمايد.

موارد اعطای تسهيلات:

1- فروش اقساطی وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات مورد نياز واحدهای جديدالاحداث

2- فروش اقساطی وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات برای توسعه سطح توليد يا خدمات واحدهای موجود

3- فروش اقساطی وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات برای جايگزيني با وسايل فرسوده واحدهای موجود

مصوبه وام مشارکت مدنی بازرگانی

به نام خدا

احتراماً درخواست در جلسه اعتباری مورخه شعبه مطرح و با درخواست نامبرده با رعايت شرايط ذيل موافقت گرديد.

شرايط در 6 بند

1- نوع تسهيلات : مشارکت مدنی بازرگانی داخلی

2- مبلغ تسهيلات با درخواست مشتری و نظر شعبه حداکثر تا 3 برابر میانگین 6 ماهه .

3- سهم الشراکه بانک 80%, سهم الشراکه شريک 20%

4- پيش بيني نرخ سود درحال حاضر 12% – پس از 180 روز

5- سهم السود بانک 5/39% مربوط به مبلغ کل وام , سهم السود شريک 5/60%

6- وثائق: سفته های تضميني و عندالمطالبه و به تعهد متقاضي و ضمانت و ظهرنويسي.

کميته اعتباری شعبه فجر4540

مسئول شعبه معاون شعبه

مسئول اعتبارات

مدت وام مشارکت مدنی, پس از 180 روز بايد مشتری اصل 80% سهم الشراکه بانک + 12% سود پيش بيني شده به بانک بازپرداخت کند.

در مورد کل وامها

در تاريخ سررسيد اگر وام را واريز کرد که خوب و گرنه از اون تاريخ به بعد معوق شود برابر 6%جريمه تأخير به سود اضافه می شود.

مصوبه وام مشارکت فروش اقساطی

به نام خدا

احتراماً درخواست در جلسه اعتباری مورخه شعبه مطرح و با درخواست نامبرده با رعايت ساير شرايط ذيل موافقت گرديد.

1- نوع تسهيلات: فروش اقساطی

2- مبلغ تسهيلات

3- پيش پرداخت در فروش اقساطی ماشين آلات هست. مواد اوليه می تواند داشته باشد و نداشته باشد

4- مدت تسهيلات با درخواست مشتری و نظر شعبه تعيين مي شود اختيارات شعبه از 24 ماه بيشتر نيست

(اگر از 24ماه مشتری بيشتر خواسته باشد بايد به کميته اعتباری برود تا تصويب شود)

5- نحوه بازپرداخت پس از شش ماه به صورت رأسی ممکن است ماهانه و يا سه ماه يکبار

6- وثيقه سفته های تضميني و عندالمطالبه به تعهد متقاضي – ضمانت و ظهرنويسي ضامنين

کميته اعتباری شعبه فجر4540

مسئول شعبه معاون شعبه

مسئول اعتبارات

انواع وثيقه : وثيقه ملکی- سفته تضميني – سپرده بلند مدت – انواع ضمانت نامه ها

مبلغ سفته معمولاً 130% مبلغ وام گرفته می شود.

برای تشکيل پرونده وام اعتباری(مدارک لازم)

فتوکپي شناسنامه

فتوکپي کارت ملی

مدرک شغلی مشتری

نوع وامی که به مشتری تعلق می گيرد متناسب با مدرک شغلی مشتری است به اين صورت که کارهای توليدي-خدماتی وام فروش اقساطی در قالب مواد اوليه و ماشين آلات و کارهای مربوط به بازرگانی و خريد و فروش کالا وام مشارکت مدنی تعلق می گيرد.

فرمهای مشترک وامهای اعتباری:
v فرم نظريه ارکان اعتباری يا نمونه 1043
v (کاملاً محرمانه) فرم گزارش اطلاعاتی نمونه 1044 در مورد املاک و اموال منقول و غير منقول مشتری
v فرم آگهی براتگير 1298 (ضميمه وثايق )
v اطلاعات وثايق در آن می آيد.
v فرم درخواست تسهيلات نمونه 1042
v فرم صورت مجلسی تحويل کالا
v فرم درخواست چک بانکی نمونه 1300
v نمونه 1078 فرم تعهدنامه 80
v نظارت عمومی بر تسهيلات اعطايي نمونه 1575

تشکيل پرونده ای که در وام های اعتباری در اين فرمها مشترک است فقط در نوع فاکتور و خود قرارداد کلی مربوط به تسهيلات فرق دارد.
تبلیغات