پایان نامه ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز فریزی (بینالود شمالی)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  پایان نامه ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز فریزی (بینالود شمالی)

دانلود تحقیق و مقالات رشته جغرافیا با عنوان پایان نامه ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز فریزی (بینالود شمالی) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۲۱ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز فریزی (بینالود شمالی)

عنوان : پایان نامه ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز فریزی ( بینالود شمالی )+تصاویر و نقشه های استفاده شده در پایان نامه

چکیده:
شناخت ویژگیهای ژئومورفولوژی پهنه های کارستی که ازسنگهای انحلال پذیرعمدتآکربناته نظیرآهک تشکیل شده اندنه تنها ازنظربنیادی ، بلکه به لحاظ تامین آب موردنیازانسان دارای اهمیت می باشد. پژوهش حاضربه بررسی، ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریزفریزی پرداخته است.این حوضه دردامنه شمالی زون بینالود قرار داردکه جزء زیرحوضه کشف رودمی باشد. هدف ازانتخاب موضوع مورد نظر  شناسایی اشکال کارستی مانند:آون- دولین- لاپیه ها- غارها وچشمه های کارستی وطبقه بندی این اشکال درمنطقه می باشد.

روش تحقیق دراین رساله، به صورت تجربی واستقرایی می باشد.که بااستفاده ازعملیات میدانی و ژئومتری برخی اشکال کارستی واستفاده ازتصاویرهوایی ونقشه ها حاصل شده است. باتوجه به وجود پهنه های آهکی مربوط به سازندهای مزدوران (ژوراسیک زیرین ومیانی) وچمن بید ونیز  تشکیل اشکال کارستی بویژه درسازندمزدوران ،این سازندحائزاهمیت بوده است وازطرفی بدلیل جاذبه های جهانگردی درحوضه بایستی اقدامات اساسی درزمینه کنترل ومدیریت منابع آب کارست صورت گیرد تا از ورود آلاینده ها به منابع آب جلوگیری شده ومدیریت قلمروهای آهکی حوضه تقویت گردد.

فهرست مطالب
چکیده فصل اول: کلیات ومباحث نظری
مقدمه ۱-۱- طرح مسئله وضرورت تحقیق
۲-۱- اهداف تحقیق
۳-۱- سؤالات تحقیق
۴-۱- روش انجام تحقیق
۵-۱- پیشینه تحقیق
۶-۱- مشکلات تحقیق
۷-۱- واژه کارست
۸-۱- سازندهای کارست شونده
۹-۱- توزیع جغرافیایی کارست
۱۰-۱- کارستیفیکسیون درایران
۱۱-۱- ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی سنگهای کارستی
۱۲-۱- فعل وانفعالات شیمیایی برسازندهای کارستی شونده
۱۳-۱- ترکیب وخاصیت سنگهای آهکی کارستی
۱۴-۱-عوامل موثردرایجادپدیده های کارستی
۱۵-۱- اشکال وپدیده های کارستی
۱۶-۱- گونه های کارست نسبت به نوع آب وهوا
۱۷-۱- اهمیت شناخت ناهمواریهای کارستی
فصل دوم:ویژگیهای طبیعی حوضه آبریزفریزی
۱-۲- موقعیت حوضه موردمطالعه
۲-۲- توپوگرافی حوضه آبریزفریزی
۳-۲- فیزیوگرافی حوضه آبریزفریزی
– محیط ومساحت حوضه
– طول آبراهه اصلی
– شکل حوضه
– جهت حوضه
– ارتفاع متوسط حوضه
– نیمرخ طولی حوضه
– شیب عمومی حوضه
– مستطیل معادل
– زمان تمرکز
۴-۲-ویژگی های زمین شناسی
۵-۲-کمربندالبرز،بینالود
– اختصاصات زمین شناسی زون بینالود
– چینه شناسی وسازند سطحی زون بینالود
– تکتونیک وگسل دررشته کوههای بینالود
۶-۲- زمین شناسی حوضه آبریزفریزی
– لیتولوژی وسازندهای سطحی حوضه آبریزفریزی
– چینه شناسی حوضه آبریزفریزی
– تکتونیک وگسل درحوضه آبریزفریزی
۷-۲- ویژگی های اقلیمی منطقه موردمطالعه
– رژیم دماودرجه حرارت
– تبخیر
– رطوبت نسبی
– رژیم بارش
– تعدادروزهای یخبندان
– طبقه بندی اقلیمی محدوده موردمطالعه
۸-۲- اختصاصات هیدرولوژیکی حوضه
– اختصاصات هیدرولوژی حوضه
– آبهای سطحی حوضه آبریزفریزی
– آبهای زیرزمینی حوضه آبریزفریزی
– چشمه وقنات درحوضه آبریزفریزی
۹-۲- پوشش گیاهی
– پوشش گیاهی دراستان خراسان
– رابطه ژئومورفولوژی وپوشش گیاهی
– پوشش گیاهی درحوضه آبریزفریزی
۱۰-۲- وضعیت خاک منطقه موردمطالعه
فصل سوم : ژئومورفولوژی واشکال کارستی درحوضه آبریزفریزی
۱-۳- ژئومورفولوژی حوضه آبریزفریزی
۱-۱-۳- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه آبریزفریزی
– سازندوتکتونیک
– مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی منطقه موردمطالعه
– گسل وچین خوردگی
– طاقدیس وناودیس
– طبقات مایل،کواستا
– تطبیق وعدم تطبیق رودخانه هادرناهمواریهای چین خورده
۲-۱-۳- ژئومورفولوژی دینامیک حوضه آبریزفریزی
– شبکه آبهای جاری
– اشکال دامنه ای
– دامنه منظم
– دامنه مقعرومحدب
– اشکال مختلف فرسایش آبی درحوضه آبریزفریزی
– فرسایش آبی
– دیرینه سیرکهای یخی حوضه- هدکت(گالی وخندق)
– اشکال تراکمی آبهای جاری
– مخروط افکنه
– پادگانه های آبرفتی
– مآندر
– تافونی
– اشکال کاوش بادی
۲-۳- پهنه های کارستی منطقه وعوامل موثربرکارست شدگی
۱-۲-۳- اشکال کارستی حوضه
– کانیون
– آون
– دولین
– لاپیه
– چشمه های کارستی
– غارهای کارستی
۳-۳-عوامل آنتروپوژنیک درقلمروهای کارستی باتاکیدبرمدیریت کارست
– پوشش گیاهی وکارست
– تشدیدفرسایش خاک درکارست
– فشارهای کشاورزی
– آتش سوزی درکارست
– مدیریت حوضه آبریزدرکارست
۴-۳- ویژگیهای اجتماعی واقتصادی حوضه آبریزفریزی
فصل چهارم :نتیجه گیری
۱-۴-نتیجه گیری
۲-۴- پاسخ به سوالات
۳-۴- مدیریت منابع آب کارست
۴-۴- عوامل آلاینده آبهای سطحی وزیرزمینی درحوضه
۵-۴- پیشنهادات
منابع ومآخذ

فهرست جداول
جدول شماره(۱-۲)فیزیوگرافی حوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲-۲)مراحل مختلف زمین شناسی ایران درطی دورانهای زمین شناسی
جدول شماره(۳-۲)میانگین ماهانه درجه حرارت درایستگاه گلمکان ،دوری آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۴-۲)متوسط حداکثروحداقل دمادرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۵-۲)تبخیردرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۳۵۸-۱۳۶۴
جدول شماره(۶-۲)میانگین حداکثروحداقل رطوبت به درصددرایستگاه گلمکان
جدول شماره(۷-۲)مقایسه متوسط بارندگی ایستگاه گلمکان بادیگرمناطق
جدول شماره(۸-۲)بارندگی ماهانه وسالانه به میلیمتردرایستگاه فریزی،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱
جدول شماره(۹-۲)میانگین ماهانه بارندگی به میلیمتردرایستگاه گلمکان
جدول شماره(۱۰-۲)میانگین بارندگی سالانه درایستگاه گلمکان دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰
جدول شماره(۱۱-۲)ارتفاع وبارش سالانه ی ایستگاههای اطراف فریزی
جدول شماره(۱۲-۲)تعدادروزهای دارای بارندگی درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۱۳-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه گلمکان،دوره آماری ۱۹۸۷-۲۰۰۳
جدول شماره(۱۴-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه فریزی،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱
جدول شماره(۱۵-۲)حداکثربارندگی ۲۴ ساعته ایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۳۶۴-۱۳۸۵
جدول شماره(۱۶-۲)کل ومیانگین تعداد روزهای دارای یخبندان ایستگاه گلمکان
جدول شماره(۱۷-۲)طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن
جدول شماره(۱۸-۲)رواناب،دبی وبارش دردوره های۳۰ ساله درایستگاه موشنگ
جدول شماره(۱۹-۲)تعیین میانگین وزنی درحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲۰-۲)مقادیرحداقل،میانگین وحداکثرعناصرشیمیایی آب
جدول شماره(۲۱-۲)چشمه هادرحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲۲-۲)قنات درحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۲۳-۲)خلاصه وضعیت پوشش گیاهی دراستان خراسان
جدول شماره(۱-۳)توزیع تیپها و واحدهای اراضی
جدول شماره(۲-۳)مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی منطقه موردمطالعه
جدول شماره(۳-۳)رتبه بندی براساس روش استراهلر
جدول شماره(۴-۳)رتبه بندی براساس روش شیدگروشروه
جدول شماره(۵-۳)ویژگیهای خندقهای شناسایی شده درحوضه آبریزفریزی
جدول شماره(۶-۳)نتایج اطلاعات(سرشماری)مرکزبهداشت روستای فریزی۱۳۸۷
جدول شماره(۷-۳)ترکیب سنی جمعیت حوضه آبریزفریزی

فهرست نمودار
نمودار(۱-۲)آلتی مترحوضه آبریزفریزی

نمودار۲-۲)منحنی هیپسومتری حوضه آبریزفریزی

نمودار(۳-۲)پروفیل طولی رودخانه فریزی

نمودار(۴-۲)میانگین ماهانه درجه حرارت درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳

نمودار(۵-۲)میانگین حداقل وحداکثردمادرایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳

نمودار(۶-۲)تبخیردرایستگاه گلمکان ،دوره آماری۱۳۶۴-۱۳۸۵

نمودار(۷-۲)میانگین حداقل وحداکثررطوبت درایستگاه گلمکان به درصد

نمودار(۸-۲)بارندگی ماهانه وسالانه به میلیمتردرایستگاه فریزی،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱

نمودار(۹-۲)میزان بارندگی ماهانه درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳

نمودار(۱۰-۲)میزان بارندگی سالانه درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳

نمودار(۱۱-۲)تعدادروزهای دارای بارندگی درایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳

نمودار(۱۲-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه گلمکان به درصد،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳

نمودار(۱۳-۲)توزیع فصلی بارش درایستگاه فریزی به درصد،دوره آماری۱۳۶۷-۱۳۸۱

نمودار(۱۴-۲)میانگین تعدادروزهای دارای یخبندان درایستگاه گلمکان

نمودار(۱۵-۲)تعیین نوع اقلیم درایستگاه گلمکان به روش دومارتن

نمودار(۱۶-۲)موقعیت اقلیمی ایستگاه گلمکان دراقلیم نمای آمبرژه

نمودار(۱۷-۲)آمبروترمیک ایستگاه گلمکان،دوره آماری۱۹۸۷-۲۰۰۳
نمودار(۱۸-۲)هایترگراف ایستگاه گلمکان

نمودار(۱۹-۲)هیدروگراف رودخانه دردوره ی برگشت مختلف

نمودار(۲۰-۲)هیدروگراف وهایترگراف حوضه

فهرست نقشه

نقشه شماره(۱-۱)توزیع جغرافیایی سنگهای کربناته درجهان

نقشه شماره((۱-۲)موقعیت محدوده موردمطالعه درشهرستانهای چناران ونیشابور

نقشه شماره(۲-۲) توپوگرافی حوضه آبریزفریزی(۱:۲۵۰۰۰۰)

نقشه شماره(۳-۲)توپوگرافی حوضه آبریزفریزی

نقشه شماره(۴-۲)سطوح ارتفاعی حوضه آبریزفریزی

نقشه شماره(۵-۲)پراکندگی گسل هادرایران

نقشه شماره(۶-۲)زمین شناسی منطقه موردمطالعه

نقشه شماره(۷-۲)لیتولوژی حوضه آبریزفریزی

نقشه شماره(۸-۲)توده های مرطوب ورودی به استان خراسان وجهت حرکت آنها

نقشه شماره(۹-۲)موقعیت رودخانه هادرحوضه آبریزفریزی

نقشه شماره(۱۰-۲)پوشش گیاهی درحوضه آبریزفریزی

نقشه شماره(۱۱-۲)خاک شناسی درحوضه آبریزفریزی

نقشه شماره(۱-۳)کاربری اراضی در حوضه آبریز فریزی

نقشه شماره(۲-۳)رتبه بندی رودخانه فریزی به روش استراهلر

فهرست شکلها

نقشه شماره(۳-۳)ژئومورفولوژی حوضه آبریزفریزی(۱:۴۰۰۰۰)

شکل شماره(۱-۱)نمونه یک کانیون که دربسترآن آب جاری است(حوضه فریزی)

شکل شماره(۲-۱)نمونه ای ازلاپیه های تکامل یافته

شکل شماره(۳-۱)دولین تشکیل شده درمنطقه مرطوب

شکل شماره(۴-۱)ریزش سقف غارها وتشکیل کارست

شکل شماره( ۵-۱ ) قندیلهای ایجادشده درسقف غار

شکل شماره(۶-۱)نمونه یک چشمه کارستی

شکل شماره(۱-۲)نمایی ازروستای فریزی

شکل شماره(۲-۲)پرتگاههای آهکی درسازندمزدوران ونیزآثارهوازدگی مکانیکی

شکل شماره(۳-۲)لایه های آهکی همراه بامارن وآثارهوازدگی

شکل شماره(۴-۲)سازند فیلیت مشهد درجنوب غربی حوضه

شکل شماره(۵-۲)سنگ ماسه مارنی

شکل شماره (۶-۲)سازندمزدوران

شکل شماره(۷-۲)پرتگاههای آهکی درسازندمزدوران ونیزاثرات چین خوردگی

شکل شماره(۸-۲)هوازدگی درسنگهای رخنمون آهکی

شکل شماره(۹-۲)مارنها به شکل تپه ماهور

شکل شماره (۱۰-۲)چین وشکنهای ایجادشده توسط گسل درابتدای حوضه فریزی

شکل شماره(۱۲-۲)قنات حوضه آبریزفریزی(بهار۱۳۸۷)شکل شماره(۱۱-۲)سیلاب باعث تخریب باغها درمنطقه شده است(بهار۱۳۸۷)

شکل شماره(۱۳-۲)ارس یاسروکوهی پوشش غالب دامنه های جنوبی منطقه(بینالود)

شکل شماره(۱-۳)نمایی دیگرازسازندمزدوران وآهکها درمنطقه

شکل شماره(۲-۳) و(۳-۳)شکل گیری کواستا درمنطقه

شکل شماره(۴-۳) فرسایش هرزآب وشیاری رادرروی مارن نشان می دهد(بهار۱۳۸۷)

شکل شماره (۵-۳)فرسایش هرزآب و شیاری

شکل شماره(۶-۳)فرسایش شیاری که منجربه ایجادفرسایش بدلندیاهزاردره گردیده است

شکل شماره(۷-۳)نمایی دیگرازفرسایش بدلنددرشمال حوضه(بهار۱۳۸۷)

شکل شماره(۸-۳)یک لنداسلاید(زمین لغزه)باسطح مقطع قوسی درجنوب شرقی حوضه

شکل شماره(۹-۳)نمونه دیگری ازیک لنداسلایدباسطح مقطع قوسی درجنوب حوضه

شکل شماره(۱۰-۳)ریزشهای واریزه ای براثرتخریب مکانیکی درشمال غرب منطقه(بهار۱۳۸۷)

شکل شماره(۱۱-۳)هوازدگی مکانیکی درحوضه

شکل شماره(۱۲-۳)عملیات جاده سازی نامناسب موجب ایجادفرسایش خندقی درمنطقه گردیده

شکل شماره(۱۳-۳)گالی (خندق)درغرب منطقه که درحال پیشروی می باشد

شکل شماره(۱۴-۳)نمونه یک پادگانه آبرفتی درحوضه آبریزفریزی

شکل شماره(۱۵-۳)نمونه یک پادگانه آبرفتی سه اشکوبه برون کوهی درحوضه

شکل شماره(۱۶-۳)تافونیها درماسه سنگهای حوضه آبریزفریزی

شکل شماره(۱۷-۳)نمونه دیگری ازتافونیها درحوضه

شکل شماره(۱۸-۳)هودویاتخت دیودرماسه سنگهای حوضه آبریزفریزی

شکل شماره(۲۰-۳)دره معلق یاآویزان درسازندمزدورانشکل شماره(۱۹-۳)کانیون ایجادشده درسازندمزدورا شمال شرقی منطقه

شکل شماره(۲۱-۳)آهکهای دارای لاپیه های کندوئی درحوضه

شکل شماره(۲۲-۳)نمونه دیگری ازلاپیه های کندوئی

شکل شمار(۲۳-۳)غارپرده رستم درشمال شرقی حوضه بعدازروستای فریزی

شکل شماره(۲۴-۳)ایجادفرسایش توسط عوامل انسانی

شکل شماره(۲۵-۳)باغداری وزراعت درمنطقه

شکل شماره(۲۶-۳)گیاهان داروئی درحوضه آبریزفریزی

شکل شماره(۲۷-۳)دامداری به عنوان یکی ازمشاغل رایج درحوضه

شکل شماره(۲۸-۳)زنبورداری یکی ازمشاغل اصلی حوضه

شکل شماره(۲۹-۳)دکل مخابراتی درمنطقه

شکل شماره(۲۸-۳)چشمه به عنوان یکی ازمنابع آب

شکل شماره(۱-۴)محل دفن فاضلابهای روستایی بین روستای فریزی وخیج

شکل شماره(۲-۴)ریختن آشغال وموادغذایی درمیان توده های آهکی

شکل شماره(۳-۴)فاضلابهای خانگی ازطریق کانال به رودخانه می ریزد

شکل شماره(۴-۴)کانالهای فاضلاب درحوضه

تصاویر دیگری از حوضه

عکس هوایی از حوضه

عکس های ماهواره ای از حوضه


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات