پایان نامه بررسی تأثیر انواع کود نیتروژن و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم زرین در منطقه میانه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت  »  پایان نامه بررسی تأثیر انواع کود نیتروژن و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم زرین در منطقه میانه

دانلود تحقیق و مقالات رشته کشاورزی و زراعت با عنوان دانلود پایان نامه بررسی تأثیر انواع کود نیتروژن و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم زرین در منطقه میانه در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۰۳ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پایان نامه بررسی تأثیر انواع کود نیتروژن و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم زرین در منطقه میانه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  «M. Sc.»
گرایش: زراعت
عنوان: بررسی تأثیر انواع کود نیتروژن و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم زرین در منطقه میانه

چکیده
به منظور بررسی تأثیر انواع کود نیتروژن و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد رقم زرین در شرایط آب و هوایی منطقه میانه، آزمایشی در سال زراعی ۹۰ ۱۳۸۹ به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور فرعی شامل چهار نوع کود نیترون (اوره با پوشش گوگردی، سولفات آمونیوم، اوره و شاهد بدون مصرف کود) و فاکتور اصلی شامل سه آرایش کاشت (دو ردیف، سه ردیف کاشت روی پشته و کشت مسطح) بود. صفات مورد بررسی شامل شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که آرایش کاشت روی عملکرد دانه، طول سنبله، ذخیره مواد و بیوماس در سطح ۱ درصد و بر شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، انتقال مجدد، سطح برگ زیر برگ پرچم در سطح ۵ درصد دارای تأثیر معنی داری بود. همچنین انواع مختلف کود بر عملکرد دانه، بیوماس، تعداد سنبله در مترمربع و ارتفاع بوته در سطح ۱ درصد و بر تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، ذخیرۀ مواد، انتقال مجدد، درصد پروتئین، درصد گلوتن، سطح برگ پرچم و سطح برگ زیر برگ پرچم در سطح ۵ درصد تأثیر معنی داری داشت. با توجه به خواص کمی و کیفی تیمارهای مختلف این آزمایش، تیمار دو ردیف کاشت روی پشته با نوع کودی اوره با پوشش گوگردی با عملکردی معادل۴۶۲۰ کیلوگرم در هکتار و ۱۰/۱۱ درصد پروتئین، مناسب ترین تیمار در شرایط آزمایش مذکور شناخته شد.

واژه های کلیدی: گندم، آرایش کاشت، نیتروژن، اوره با پوشش گوگردی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول – مقدمه و کلیات
۱٫ ۱٫ مقدمه ۳
۱٫ ۲٫ تاریخچه ی تکامل و کشت گندم ۵
۱٫ ۳٫ نواحی کشت گندم در دنیا ۶
۱٫ ۴٫ اهمیت اقتصادی و تغذیه¬ای گندم ۶
۱٫ ۵٫ خصوصیات گیاهشناسی گندم ۶
۱٫ ۶٫ عوامل مهم در رشد و نمو گندم ۷
۱٫ ۶٫ ۱٫ حرارت ۷
۱٫ ۶٫ ۲٫ رطوبت ۸
۱٫ ۶٫ ۳٫ خاک ۸
۱٫ ۶٫ ۴٫ نور ۸
۱٫ ۷٫ نقش نیتروژن و جایگاه آن ۹
۱٫ ۸٫ هدف تحقیق ۱۱

فصل دوم – بررسی منابع
۲٫ ۱٫ آرایش کاشت ۱۳
۲٫ ۲٫ نیتروژن ۲۵

فصل سوم – مواد و روش¬ها
۳٫ ۱٫ محل اجرای آزمایش ۳۷
۳٫ ۲٫ خاک محل آزمایش ۳۷
۳٫ ۳٫ مشخصات هواشناسی ۳۸
۳٫ ۴٫ تیمارهای آزمایش ۳۸
۳٫ ۵٫ الگوی کاشت ۳۸
۳٫ ۶٫ نیتروژن ۳۹
۳٫ ۷٫ مشخصات رقم مورد آزمایش ۳۹
۳٫ ۸٫ مشخصات طرح آزمایش ۳۹
۳٫ ۹٫ تهیه زمین و اجرای نقشه¬ی کاشت ۴۰
۳٫ ۱۰٫ کود مورد نیاز ۴۲
۳٫ ۱۱٫ محاسبه¬ی بذر مورد نیاز ۴۲
۳٫ ۱۲٫ عملیات کاشت و داشت ۴۲
۳٫ ۱۳٫ مراحل مختلف نمونه¬برداری ۴۳
۳٫ ۱۳٫ ۱٫ تعیین روند و آنالیز رشد دانه ۴۳
۳٫ ۱۳٫ ۲٫ نمونه¬گیری سطح برگ پرچم ۴۳
۳٫ ۱۳٫ ۳٫ نمونه¬گیری سطح زیر برگ پرچم ۴۴
۳٫ ۱۳٫ ۴٫ تعیین روند ذخیره¬سازی و انتقال مجدد مواد پرورده ۴۴
۳٫ ۱۴٫ اندازه¬گیری¬ها ۴۴
۳٫ ۱۴٫ ۱٫ ارتفاع بوته ۴۴
۳٫ ۱۴٫ ۲٫ تعداد سنبله در واحد سطح ۴۵
۳٫ ۱۴٫ ۳٫ تعداد دانه در سنبله ۴۵
۳٫ ۱۴٫ ۴٫ وزن هزاردانه ۴۵
۳٫ ۱۴٫ ۵٫ عملکرد بیوماس ۴۵
۳٫ ۱۴٫ ۶٫ عملکرد دانه ۴۵
۳٫ ۱۴٫ ۷٫ طول سنبله ۴۶
۳٫ ۱۴٫ ۸٫ شاخص برداشت ۴۶
۳٫ ۱۴٫ ۹٫ درصد پروتئین ۴۶
۳٫ ۱۵٫ عملیات برداشت ۴۶
۳٫ ۱۶٫ تجزیه¬ی آماری ۴۶

فصل چهارم – نتایج و بحث
۴٫ ۱٫ مراحل نمو مورفولوژیکی ۴۸
۴٫ ۱٫ ۱٫ طول سنبله ۴۸
۴٫ ۱٫ ۲٫ ارتفاع بوته ۵۱
۴٫ ۱٫ ۳٫ سطح برگ پرچم ۵۳
۴٫ ۱٫ ۴٫ سطح زیر برگ پرچم ۵۴
۴٫ ۲٫ عملکرد دانه و اجزای عملکرد ۵۶
۴٫ ۲٫ ۱٫ تعداد سنبله در مترمربع ۵۶
۴٫ ۲٫ ۲٫ تعداد دانه در سنبله ۵۸
۴٫ ۲٫ ۳٫ وزن هزاردانه ۶۰
۴٫ ۲٫ ۴٫ بیوماس ۶۲
۴٫ ۲٫ ۵٫ عملکرد دانه ۶۴
۴٫ ۲٫ ۶٫ شاخص برداشت ۶۷
۴٫ ۲٫ ۷٫ ذخیره مواد ۶۹
۴٫ ۲٫ ۸٫ انتقال مجدد ۷۱
۴٫ ۳٫ صفات کمی مرتبط با کیفیت دانه ۷۳
۴٫ ۳٫ ۱٫ میزان پروتئین ۷۳
۴٫ ۳٫ ۲٫ گلوتن ۷۴
۴٫ ۴٫ نتیجه¬گیری ۷۷
۴٫ ۵٫ پیشنهادات ۷۸
منابع ۸۰
چکیده¬ی انگلیسی ۹۱

فهرست جداول
عنوان صفحه
۱-۱- سطح زیر کشت، عملکرد در واحد سطح و تولید کل گندم در سطح دنیا ۵
۳-۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در عمق ۳۰-۰ سانتی¬متر ۳۷
۴-۱- جدول تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی ۴۹
۴-۲– نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد ۵۶
۴-۳– نتایج تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی ۶۹
۴-۴- همبستگی اجزای عملکرد با عملکرد در فاکتور نیتروژن ۷۵
۴-۵- همبستگی اجزای عملکرد با عملکرد در فاکتور آرایش کاشت ۷۵

فهرست اشکال
عنوان صفحه
۳-۱- نقشه کاشت ۴۱
۴-۱- مقایسه میانگین صفت طول سنبله تحت تأثیر آرایش کاشت ۵۰
۴-۲- مقایسه میانگین صفت طول سنبله تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۵۰
۴-۳- مقایسه میانگین صفت ارتفاع بوته تحت تأثیر آرایش کاشت ۵۲
۴-۴- مقایسه میانگین ارتفاع بوته تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۵۲
۴-۵- مقایسه میانگین صفت سطح برگ پرچم تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۵۴
۴-۶- مقایسه میانگین صفت سطح برگ زیر برگ پرچم تحت تأثیر انواع آرایش کاشت ۵۵
۴-۷- مقایسه میانگین صفت سطح برگ زیر برگ پرچم تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۵۵
۴-۸- مقایسه میانگین صفت تعداد سنبله در مترمربع تحت تأثیر انواع آرایش کاشت ۵۷
۴-۹- مقایسه میانگین صفت تعداد سنبله در مترمربع تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۵۸
۴-۱۰- مقایسه میانگین صفت تعداد دانه درسنبله تحت تأثیر انواع آرایش کاشت ۵۹
۴-۱۱- مقایسه میانگین صفت تعداد دانه در سنبله تحت تأثیر مختلف کود نیتروژن ۶۰
۴-۱۲- مقایسه میانگین صفت وزن هزاردانه تحت تأثیر انواع آرایش کاشت ۶۱
۴-۱۳- مقایسه میانگین صفت وزن هزاردانه تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۶۲
۴-۱۴- مقایسه میانگین صفت عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر انواع آرایش کاشت ۶۳
۴-۱۵- مقایسه میانگین صفت عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۶۴
۴-۱۶- مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه تحت تأثیر انواع آرایش کاشت ۶۶
۴-۱۷- مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۶۶
۴-۱۸- مقایسه میانگین صفت شاخص برداشت تحت تأثیر انواع آرایش کاشت ۶۸
۴-۱۹- مقایسه میانگین صفت شاخص برداشت تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۶۸
۴-۲۰- مقایسه میانگین صفت ذخیره مواد تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۷۰
۴-۲۱- مقایسه میانگین صفت ذخیره مواد تحت تأثیر انواع آرایش¬های کاشت ۷۰
۴-۲۲- مقایسه میانگین صفت انتقال مجدد تحت تأثیر انواع آرایش¬های کاشت ۷۲
۴-۲۳- مقایسه میانگین صفت انتقال مجدد تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۷۲
۴-۲۴- مقایسه میانگین صفت درصد پروتئین تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۷۴
۴-۲۵- مقایسه میانگین صفت درصد گلوتن تحت تأثیر انواع مختلف کود نیتروژن ۷۵


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات