بررسی و معرفی تکنولوژی bluetooth

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT  »  بررسی و معرفی تکنولوژی bluetooth

دانلود تحقیق و مقالات رشته کامپیوتر با عنوان دانلود بررسی و معرفی تکنولوژی bluetooth در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸۸ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.


پایان نامه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اخیراً یک واسط رادیویی (بیسیم) ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻲﺳﻴﻢ ﺑﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ این ﻓﻨﺎوری ﻛﻪ Bluetooth ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ و ارﺗﺒﺎط دهنده‌های ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ تلفن‌های ﺑﻲﺳﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ، مودم‌ها، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و …

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر:
در دهه‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻴﻜﺮواﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و VLSI ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ و ﻛﻴﻔﻲ، تلفن‌های ﺑﻲﺳﻴﻢ و ﺳﻠﻮﻟﻲ (سیار)، و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ آن‌ها ﻫﻤﻮاره ﻛﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ عمدتاً ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ کابل‌های راﺑﻂ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم می‌شده اﺳﺖ.
اخیراً یک واسط رادیویی (بیسیم) ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻲﺳﻴﻢ ﺑﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ این ﻓﻨﺎوری ﻛﻪ Bluetooth ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ و ارﺗﺒﺎط دهنده‌های ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ تلفن‌های ﺑﻲﺳﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ، مودم‌ها، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و … ﻓﻨﺎوری ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ سیستم‌های رادﻳﻮﻳﻲ ﻛﻢ ﺗﻮان، ﻛﻮﭼﻚ و ارزان می‌کند و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺰایا این سیستم‌ها را می‌توان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺖ بدین ﺗﺮﺗﻴﺐ سیستم‌های رادﻳﻮﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ می‌شود ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ارﺗﺒﺎط ﻓﻮق را ﺑﺪون ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ آﺷﻜﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند.

فهرست مطالب:
ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺗاریخچه Bluetooth
ﻧﺎم Bluetooth
ﻋﻠﺖ Bluetooth
ﻓﻦ آوری ﻫﺎی رﻗﻴﺐ:
– ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ رادﻳﻮﻳﻲ Bluetooth:
ﻓﺼﻞ اول: ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﺮوﺗﻜﻠﻲ Bluetooth
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﻜﻠﻲ Bluetooth
۱-۱- ۱ پروتکل‌های اﻧﺘﻘﺎل
ﻻﻳﻪ LCAP
ﻻﻳﻪ LMP
لایه‌های Baseband و رادﻳﻮ
ﻻﻳﻪ HCI
۱-۱-۲ پروتکل‌های ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﻻﻳﻪ RFCOMM
ﻻﻳﻪ SDF
پروتکل‌های IrDA
لایه‌های ﺷﺒﻜﻪ
ﻻﻳﻪ TCS و ﺻﻮت
۳ ۱-۱- برنامه‌های ﻛﺎرﺑﺮدی
ﻓﺼﻞ دوم: ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻠﻲ ﺷﻜﻞ بسته‌ها و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ
مشخصه‌های ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻠﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ RF
ﻛﺎﻧﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ارﺗﺒﺎط SCO
ارﺗﺒﺎط ACL
بسته‌ها
ﻛﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
اﻧﻮاع ﻛﺪﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ
دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ
AM-ADDR
TYPE
FLOW
ARQN
SEQN
HEC
اﻧﻮاع بسته‌ها
اﻧﻮاع بسته‌های ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎ
روش ARQ
ﺟﺪاﺳﺎزی در ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ Slave
بسته‌های Broadcast
آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻄﺎ
ﻓﺼﻞ سوم: ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ بلوک‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه وﮔﻴﺮﻧﺪه BLUETOOTH
ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻴﺮﻧﺪه:
ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻛﻼک Clock Generator
ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ VCO
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ Synthesizer
۱-  ﭘﻤﭗ ﺑﺎر Chargepump
۲ـ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ
۳ـ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ
۴ـ ﺑﺎﻓﺮ ﺧﺮوﺟﻲ RF
ﻓﺼﻞ چهارم: مدل‌هایﻛﺎرﺑﺮدی Bluetooth
۱- ۴-  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ
Ultimate Headset -2-4
۳-۴- ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻪ ﻛﺎره
۴-۴- اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻓﺎﻳﻞ
۵-۴- ﭘﻞ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ:
ﻓﺼﻞ پنجم: ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
۱- ۵  ﻧﺘﻴﺠﻪ
۲- ۵  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ پروتکل‌ها و پروفیل‌های Bluetooth
( Generic Access Profile)GAP .1
(Service Discovery Application)SDAP
(Serial Port Profile) SPP
Third- order Intercept Point
ﺗﻌﺮﻳﻒ ٣IP
واژگان اﺧﺘﺼﺎری
واژه نامه ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات