دانلود تحقیق درباره آسیب شناسی عمومی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود تحقیق درباره آسیب شناسی عمومی

دانلود تحقیق درباره آسیب شناسی عمومی

دانلود تحقیق درباره آسیب شناسی عمومی

سرفصل مطالب:
مقدمه
دژنرسانس ونکروز
اختلالات گردش خون
آماس وترمیم
اختلالات دررشد
نئوپلازی

مقدمه
– آسیب شناسی چیست؟
آسیب شناسی علم مطالعه بیماریها می باشد.دراین علم طبیعت اصلی بیماری بیان گردیده ومی توان آن رابه عنوان مطالعه تغییرات بافتها ومایعات بدن ازنظرنحوه فعالیت وشکل ظاهری آنها درطول بیماری خلاصه نمود.

– مطالعه آسیب شناسی برای چیست؟
پس ازمطالعه نحوه طبیعی فعالیت بدن (آناتومی، بافت شناسی،فیزیولوژی و…) نحوه تغییرات ساختمانی وفعالیتی درسلولها،بافتها ومایعات واندامها که منجر به بیماری می گردنددرآسیب شناسی موردمطالعه قرار می گیرد.
آشنایی باعوامل مسبب بیماری نیز در میکروبیولوژی، انگل شناسی وسم شناسی مورد مطالعه قرار می گیرند.

– زبان آسیب شناسی
برخی ازاصطلاحات رایج درآسیب شناسی نظری عبارتنداز:
– علائم بالینی یا clinical sign
– ضایعه یاlesion
– سبب شناسی یا etiology
– سیربیماری یا pathogenesis
– تشخیص یا diagnosis
– پیش بینی یا prognosis

– آسیب شناسی عملی مستلزم توانایی توصیف ضایعات ، تشخیص بیماری وشرح چگونگی امکان وقوع آن می باشد.

– آسیب شناسی عمومی چیست؟
انواع مختلفی از حالات غیرطبیعی یا ضایعاتی که دربدن بروز می نمایند، برحسب خصوصیات وصفات مشترک خودجهت مطالعه به دستجات مختلفی تقسیم می گردند که سرفصل های آسیب شناسی عمومی می باشند.
آسیب شناسی اختصاصی به مطالعه ضایعات وسیربیماریزایی بیماریهای اختصاصی می پردازد.

فصل اول : دژنرسانس ونکروز
دژنرسانس یا مرگ سلولی بایک سرعت طبیعی دربیشتربافتهای بدن اتفاق می افتد، تشکیل سلولهای جدید تقریباً باسرعتی انجام می شود که مقداربافت راثابت نگه می دارد.
اگرتعدادسلولهای ازبین رفته (بویژه درمدت زمان کم وسریع) بیشترازسلولهای جایگزین باشد دراعمال بافت موردنظراختلال ایجادمی شود.
شناخت اجزای سلول طبیعی:
– غشاء سلولی:
انتقال مواد به داخل ویا خارج سلول بویژه گرادیان های اسمزی ومایعات – دارای گیرنده های سطح سلولی.
– میتوکندری:
محل سوخت وساز هوازی قندها وتولیدانرژی وتجزیه گلیکوژن.
– شبکه اندوپلاسمیک خشن(rough endoplasmic- reticulum RER):
به همراه ریبوزوم ها مرکزتولیدپروتئین درسلول.

– شبکه اندوپلاسمیک صاف(smooth endoplasmic- reticulum SER):
محل سوخت وساز برای شکسته شدن ویا تشکیل ترکیبات جدید درسلول .
– ریبوزوم آزاد درسیتوپلاسم:
ساخت پروتیئن جهت مصرف داخل سلول.
– دستگاه گلژی:
تولیدکننده ودراغلب موارد ذخیره کننده مواد مترشحه سلولی.
– لیزوزوم :
دارای آنزیم جهت ذخیره داخلی ویاهضم محصولات ناخواسته وشکستن ذرات خارجی که به سلول وارد می شوند.
– هسته:
با DNA وRNA فعالیت های داخل سلول راکنترل می نماید.

دژنرسانسdegeneration:
فعالیت غیرطبیعی ممکن است با شکل ظاهری غیرطبیعی سلول همراه باشد وهمینطورازطرف دیگر ساختمان غیرطبیعی ممکن است باغیرطبیعی بودن فعالیت همراه باشد.
تغییرات غیرطبیعی درشکل ظاهری سلول دژنرسانس نام دارد. معهذا چنین تغییراتی ممکن است ناشی اززیادشدن تقاضا برای فعالیت سلولی باشد.

اگرتغییرات خفیف باشد مرز بین سازش فیزیولوزیک ودژنرسانس به خوبی مشخص نمی باشد. بعضی ازضایعات که به عنوان دژنرسانس نامیده می شوندتنها نشانه ای ازتغییرات موقتی دراعمال ویا تطابق وسازگاری سلولی ویابافتی می باشند درحالی که برخی دیگر حالات وخیم تری بوده وحاکی ازپیشرفت آنها بطرف مرگ سلول می باشد.
پسوند osis بیانگرضایعات ناشی ازدژنرسانس می باشد نظیرnephrosis و hepatosis .

تغییرات عمومی درون سلولی حاصل ازدژنرسانس
غشاء سلولی ممکن است شکل ظاهری خودرا توسط ایجاداشکال گوناگون ازقبیل چین(fold)، تاول (bleb) توسط جداشدن ازمحل اتصال باسایر ساختمان های سلولی ویا توسط تشکیل حفراتی تغییردهد.

پراکسیدشدن چربیهای غیراشباع غشاء توسط رادیکال های آزاد یک آسیب رایج می باشد وممکن است به تغییرات شکلی ویا شکسته شدن منتهی گردد.

رادیکال های آزاد به دژنره شدن ومتلاشی شدن لایه فسفولیپید ونهایتاً اجزای پروتئینی غشاء سلولی منتهی می گردد.که دراین صورت قسمتهایی ازسلول بصورت تاول های خارجی به بیرون جوانه زده که به آنexocytosis یا exotropyگویند. ویا ذرات ویا مایعات توسط تاول های داخلی درطی فرآیندی به نام endocytosis یا esotropy به درون سلول کشیده شوند.

آسیب دیدن پمپ سدیم وپتاسیم سبب انتقال سدیم وآب به داخل سلول وافزایش فشارداخل سلول می گردد.

شبکه آندوپلاسمی ممکن است ریبوزوم هایش راازدست داده ومتسع شده وساختمان وزیکولی پیداکند.

حفرات متعددقابل مشاهده درسلول آسیب دیده شامل دستگاه گلژی،شبکه آندوپلاسمی ولیزوزم ها می باشد.

لیزوزم ها کاملاً مشخص وقابل روئیت می گردد بدلیل بیگانه خواری وازبین بردن ذرات واردشده به سلول (heterophagy) ویاازبین بردن اجزای متلاشی شده درون سلول توسط عمل خودخواری(autophagy).(باآنزیم هیدرولاز اسیدی سبب هضم مواددرون وبرون سلولی می گردد).

آنزیم هیدرولازاسیدی که درریبوزوم ها ساخته می شوددرلیزوزوم ها جهت هضم مواد زائد نگهداری شده ودرصورت آسیب غشاء لیزوزم (کمبود ویتامینE) سبب آزادسازی آنزیم درسلول وهضم موادسلولی می گردد که به این فرآیندautolysis یا اضمحلال خودبخودی گویند.

عدم خون رسانی سبب آسیب به فسفولیپیدهای غشاء سلول وهمچنین با تاثیر وآزادسازی آنزیم فسفولیپازداخل سلول آسیب به فسفو لیپیدهای غشاء را کامل و موجب هجوم یون های کلسیم به داخل سلول به عنوان مرزبرگشت ناپذیری ومرگ سلول می گردد.

توالی رویدادهای زیررادرکمبود اکسیژن(hypoxia) میتوان مشاهده کرد:
– کاهش یافتن ATP .
– تحرک آنزیم phosphofructokinase وتجزیه گلیکوژن.
– کاهش یافتن PH درون سلولی.
– جمع شدن کروماتین هسته.
– تورم ناشی ازنارسایی پمپ سدیم.
– اتساع شبکه آندوپلاسمی.
– جداشدن ریبوزوم ها.
– تشکیل حبابچه درغشاء سلول.
– تورم وآهکی شدن میتوکندریها.
– رهاشدن آنزیم های لیزوزومی.

عوامل مهم ایجادکننده دژنرسانس یانکروز شامل:
– ضربه(trauma)
– عدم خونرسانی(ischemia)
– سموم
– پراکسیدشدن چربی ها
– عفونتهای باکتریایی ،ویروسی وانگلی
– مسمومیت ایمنی سلولی(immune cytotoxicity)
– عدم توازن متابولیکی
– تابش اشعه
سبب ایجادرادیکال های آزادشده که قادرندبا تمام ملکولهای درشت ترکیب وسبب تغییر ماهیت آنها شوند(DNA، آنزیمها)و یا سبب پراکسیدشدن چربیها درغشاء اندامچه هاو درنتیجه به هم ریختن واکنشهای سوخت وساز می گردد.

برخی انواع اختصاصی تغییرات ناشی از دژنرسانس داخل سلولی:

– تورم سلولی( cell swelling) یا تورم ابری(cloudy swelling)
اصطلاحی قدیمی برای بیان متورم شدن سلول که درآن سیتوپلاسم بصورت یکنواخت متورم شده وحالت ابری پیدامی کند.

– دژنرسانس آبکی(hydropic degeneration) یا دژنرسانس بالونی
اصطلاح دیگری برای توصیف تورم سلولی است که عوامل بوجودآورنده آن مشابه عوامل بوجودآورنده تورم ابری می باشداما ضایعه پیشرفته تری است. وبصورت یک واکوئل واضح ومشخص درسلول متورم دیده می شود.

– دژنرسانس چربی(fatty degeneration)
عبارت است ازتجمع غیرطبیعی چربی درسیتوپلاسم سلول.( بویژه درکبد وگاهی درکلیه وعضله قلبی)


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات