پایان نامه رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

پایان نامه رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

دانلود پایان نامه رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

چکیده تحقیق
در این پژوهش ، عزت نفس۱ فرزندان ، مادران شاغل با عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل بررسی شده است. بدین منظور ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی دخترانه فاطمیه(س) نوبت صبح انتخاب شدند. آزمودنیها به آزمون کوپر اسمیت پاسخ دادند. و همچنین پرسشنامه ای تهیه و در اختیار والدین آنها قرار گرفت تا نظرات خود را منعکس نمایند در ارتباط با فرزندان خود.
فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط با عزت نفس اجتماعی ، خانوادگی تحصیلی ، فرزندان دارای مادر شاغل در مقابل فرزندان دارای مادر غیرشاغل است که نتایج نشان می دهد عزت نفس فرزندان مادران شاغل بیش از عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل است البته در بعضی موارد مانند عزت نفس تحصیلی و والدین و در بقیه فرضیه ها تفاوتی معنادار وجود ندارد و هر دو گروه یکسان هستند.
در این پژوهش از روش علی مقایسه ای استفاده شده و شاگردان به طور تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات از طریق نتایج آزمون کوپر اسمیت جمع آوری شده است.

(پرسشنامه در قسمت ضمائم موجود می باشد.)

مقدمه
« شکست و ناتوانی انسان فقط یک دلیل دارد که آن هم ایمان نداشتن به واقعیت خود است. »
ویلیام جیمز۱ (شیهان ، گنجی ، ۱۳۷۸ ، ۷)
مسئله تربیت ، مسئله ای است حیاتی و هدف آن کمک به سازندگی انسانهاست تا بتوانند نیازها و مقاصد خویش و جامعه را برآورده نمایند. تربیت دارای جنبه زندگی و آفرینندگی است و انسان را از پایین ترین درجات برای رسیدن به بالاترین مقام انسانیت کمک و هدایت می کند یکی از مهمترین راهنمای کمک به کودکان و نوجوانان حفظ و تقویت عزت نفس است و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است . برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت فکر و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خودارزشمندی فرد دارد. برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندیهای بالقوه خود بهره مند شوند ، می بایست از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه های قوی برای تلاش برخوردار شوند. بدون تردید نوجوانان و دانش آموزانی که دارای احساس خودارزشمندی و عزت نفس قابل توجهی هستند، نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه ، کارآمدی ، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند.‌(بیابانگرد ، ۱۳۷۲ ، ۷) . عزت نفس مهم ترین سرمایه نوجوان است. تحقیقات روشن ساخته است که کودکان با عزت نفس بالا به مراتب بهتر می‌توانند یاد بگیرند و احتمال ابتلا به بیماریهای روانی از جمله افسردگی را در آنها کاهش می دهد.
ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر بسیار مهمی در رشد روانی کودک دارد. ارتباط معنوی کودک با مادری که در بیرون از منزل کار می کند و کودکی که مادرش خانه دار است در دو قطب متفاوت قرار می گیرد که مدرسه نیز در این مورد نمی تواند عواطف عقب مانده کودک محروم از عاطفه مادری را جبران کند. (بیابانگرد ، ۱۳۷۲ ، ۶۶) . پژوهش حاضر در این زمینه بر دو حوزه گسترده متمرکز شده است :
۱ـ اثرات عمومی داشتن مادر شاغل در مقایسه با مادر تمام وقت بر کودک.
۲ـ اثر مراقبت فردی در مقایسه با مراقبت گروهی (ریچارد ، سن ؛ اتیکسون ، هیلیگارد ، ۱۹۸۳) .
(ترجمه براهنی ، شاملو ، گاهان ، کریمی ، هاشمیان ، ۱۳۷۳ ، پ ، معتمد ، ۲)
کار زن تنها از دیدگاه اقتصادی و با معیارهای مادی قابل سنجش نیست و گاه چنان مهارت کیفی می یابد که سنجش آن در قالب کمیات امکان ندارد ، به درستی هیچ چیز جنبه جانشینی روابط عاطفی مادر به فرزند نیست و بالطبع ایجاد این رابطه را ارزشی است فراتر از محکهای مادی (ساروخانی ، ۱۳۷۰ ، پ ، معتمد ، ۱۳۷۸ ، ۲).

بیان مسئله
علل و عوامل متنوعی می تواند در عزت نفس فرزندان مؤثر باشد از قبیل عوامل موروثی ، عوامل اجتماعی ، ‌خانوادگی ، فرهنگی و اشتغال مادران که هر یک به نوعی در موفقیت و کسب عزت نفس بالا مؤثرند. (شرقی ، علی اکبر ، ۱۳۷۷ ، ۵) .
در مقطع راهنمایی که اوایل دوره نوجوانی است نیاز به اشتراک و جمع شدن با همسالان به اوج خود می رسد. نوجوان تا اندازه ای نظر خود را در مورد خویشتن و نیز حس عزت نقس خود را بر اساس واکنشهای همسالانش نسبت به خود ، شکل خواهد داد. اگر او دوستان زیادی داشته باشد و حس کند که متعلق به گروههای همسالانش است ، بیشتر احساس ارزشمند بودن می کند. ولی اگر در این دوره منزوی باشد و در روابطش عضوی غیرمؤثر به حساب آید ، تمایل خواهد داشت که خود را به گونه ای منفی ارزیابی کند. نوجوان نیاز دارد که در روابط خود مورد تأئید و احترام قرار گیرد. او به همان میزانی که در خانواده و مدرسه مورد تأیید و احترام قرار گرفته است. می تواند دیگران را تأیید کند و به آنها احترام بگذارد. (علیپور ، پروین ، ۱۳۷۵ ، ۳۲) .
در طول صد سال گذشته بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است. (آدلر۱ ، ۱۹۳۰ ؛ آلپورت۲ ، ۱۹۳۷ ؛ راجرز۳ ، ۱۹۵۹ ؛ سالیوان۴ ، ۱۹۵۳ ؛ هورنای۵ ، ۱۹۳۷ ؛ جیمز۶ ، ۱۹۸۰ ؛ مازلو۷ ، ۱۹۷۰ ؛ مورفی۸ ، ۱۹۴۷ ؛ رنک۹ ، ۱۹۵۹ ) . عقیده بر آن است که عزت نفس۱۰ در تشکیل طرحواره مربوط به خود۱۱ و بر تصمیم‌گیریهای ما در بیشتر موقعیتهای اجتماعی تأثیر دارد (بارون وبرن۱۲ ، ۱۹۹۷) . فرنچ۱۳ (۱۹۶۸) و وارگو۱۴ (۱۹۷۲) ، از عزت نفس به عنوان یک سیر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می‌برند. کوپراسمیت (۱۹۶۷). در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان برخوردار از عزت نفس بالا ، افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس۲ و بهره گیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می‌پردازند و به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرد (بیابانگرد ، ۱۳۷۲ ، ۱۲) . در تحقیق نشان داده شده که بین فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل از نظر سازگاری عملکرد تحصیلی و هوش تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین معلوم شد که تفاوت بین سازگاری و عملکرد تحصیلی فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل ناشی از تفاوتهای هوشی آزمودنیهاست. (معتمد ، حمیدرضا،۱۳۷۸،۳).
اشتغال مادران در ابعاد مختلف فرهنگی ، روحی و روانی ، پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر دارد و طبیعی است که شاغل بودن مادر در بیرون از منزل از فرصت اختصاص یافته به امور راهنمائی تحصیلی فرزندان می کاهد که باید این تقلیل را جبران نمود و اگر مسئله عزت نفس در محیط خانه و مدرسه در جنبه مثبت افزایش یابد کمک زیادی به حل مشکلات پدید آمده دردانش آموزان می نماید و حال باید دید که آیا بین اشتغال مادران و عزت نفس فرزندان رابطه وجود دارد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
« تعجب می کنم از کسی که در جستجوی گمشده اش برمی آید و حال آنکه خود را گم کرده است و در جستجوی آن بر نمی آید. (غرر و درر ، ج۴ ، پ ، طالبی ، ۱۳۷۹ ، ۶ ) .

با توجه به اینکه منشاء بسیاری از بیماریهای روحی و روانی افراد را در عدم شناخت صحیح خود می توان جستجو کرد و با توجه به اینکه بالاترین معرفت ، خودشناسی است ، لذا اگر انسان عیوب خویش را بشناسد ، مسلماً در جهت رفع آن نیز اقدام خواهد کرد. یکی از راههای شناخت افراد بررسی میزان عزت نفس آنها می باسد عزت نفس فرد نابهنجار مانند گنجی است که در وسط آن دینامیت کار گذاشته‌اند (کارن هورنای۱ ، پ ، طالبی ، ۱۳۷۹ ، ۶).
از آنجایی که هر دانش آموز درطول دوران تحصیل خود احتیاج مستمر به پیگیری و رسیدگی و توجه والدین بویژه مادران در امور مختلف آموزش و پرورش خود دارد ، و در صورت اشتغال مادر فرزندان چگونه مسائل و مشکلات خود را در منزل حل نمایند مطالعات زیادی در زمینه عزت نفس فرزندان صورت گرفته از جمله هاردلی۲ (۱۹۶۷) با مطالعه روی کودکان و نوجوانان ثابت کرد که کسانی که عزت نفس عالیتری دارند تکلیف خود را به طور مؤثرتری یاد می گیرند. هر چند سن و هوش بهر آنها برابر با گروهی بود که عزت نفس پایین تری داشتند.
ونیک۳ (۱۹۷۳) نیز با مطالعه کودکان و نوجوانان دریافت که گروه دارای عزت نفس عالی نحوه شروع و ادامه تکلیف را بهتر یاد گرفتند عزت نفس آموختنی است و این موضوع برای خود و برای کسانی
که مسئول پرورش او در دوران زندگی هستند حائز اهمیت فراوان است و از آنجایی که عزت نفس نوعی شناخت خویشتن است و برای بالابردن و بررسی میزان عزت نفس و اینکه تا چه حد اشتغال مادر (در مقابل ماندن در خانه) می تواند موجبات موفقیت تحصیلی و اعتماد به نفس و عزت نفس را در فرزندان بوجود آورد به لزوم و ضرورت این گونه پژوهشها پی می بریم.

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف عزت نفس
اهمیت عزت نفس
تعریف شخصیت
نظریه روانکاوی
عوامل کاهش اعتماد به نفس در نوجوانان
فرآیندهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان
ارزیابی
مصاحبه با والدین
مصاحبه با کودک و نوجوان
مصاحبه با معلمان
مشاهده کودک و نوجوان
آزمون
ویژگیهای نوجوانانی که عزت نفس بالا دارند
ویژگیهای نوجوانی که عزت نفسش پایین است
چگونه می توان عزت نفس نوجوانان را شکوفا ساخت ؟
روابط بین والدین و فرزند در عزت نفس و سازگاری اجتماعی
ویژگیهای انسان رشد یافته اجتماعی
تاریخچه اشتغال زنان و محیط خانواده
تأثیر شاغل بودن مادر بر خانواده
کودکان با مادران شاغل
عوامل مؤثر بر اشتغال زنان
آثار و نتایج اشتغال زنان
پیشینه داخلی
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
گروه نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
شرح مراحل اجرای پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
ارائه نتایج و تجزیه و تحلیل آن
فرضیه یک
فرضیه دو
فرضیه سه
فرضیه چهار
فرضیه پنج
فرضیه شش
فصل پنجم: نتیجه گیری پیشنهادات محدودیتها
نتیجه گیری و تفسیر داده ها
پیشنهادات
پیشنهادهایی برای تحقیق های بعدی
محدودیتهای پژوهش
منابع و ضمائم
منابع
فرم نظرخواهی از والدین درباره دانش آموز

 منابع :
۱ـ احدی ، حسن ، محسنی ، نیک چهره ، روانشناسی نوجوان و جوان ، نشر بنیاد ، ۱۳۷۰ .
۲ـ اتکینسون،رتیال ، عیلگارد ، ارنست ، زمینه روان‌شناسی ترجمه براهنی وهمکاران،انتشارات رشد،۱۳۶۷٫
۳ـ ابراهیمی ،‌عصمت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی اشتغال مادر بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس دختران ، تهران ، ۱۳۷۳ .
۴ـ ایلین ، شیهان ، ۱۹۶۴ ، عزت نفس ، گنجی ، مهدی ، تهران ، نشر ویرایش ، ۱۳۷۸ .
۵ـ بیابانگرد ، اسماعیل ، پیوند ۱۷۱ ، مقاله تأثیرات اشتغال مادران بر کودکان و نوجوانان ، تهران ، انجمن اولیاء و مربیان ، ۱۳۷۳ .
۶ـ بیابانگرد ، اسماعیل ،روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ، ۱۳۷۳ .
۷ـ جلالی‌طهرانی،محمدحسن،تئوری شخصیت ازدیدگاه آلیس،انتشارت دانشکده علوم تربیتی مشهد،۱۳۶۸٫
۸ـ حقانی،زنجانی،حسینی،کمبود مهرمادر عامل انحراف نوجوانان است،مجله تربیتی،قم ، سال‌دوازدهم.
۹ـ حکیمی ، محمود ، نتایج کار بانوان در خارج از منزل ، مجله تربیتی ، قم ، سال هشتم ، شماره هفتم .
۱۰ـ خدایاری فرد ، محمد ، مسائل نوجوانان و جوانان ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ، ۱۳۷۵ .
۱۱ـ دلاور ، علی ، روش تحقیق در روانشناسی علوم تربیتی ، انتشارات ویرایش ، تهران ، ۱۳۷۷ .
۱۲ـ ساروخانی ، باقر ، مقدمه بر جامعه شناسی خانواده ،‌انتشارت سروش ، تهران ، ۱۳۷۰ .
۱۳ـ شرقی ، علی اکبر ، پایان نامه تأثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان ، ۱۳۷۷ .
۱۴ـ صدر نبوی ، راهپور ، جامعه شناس کار و مشاغل ، ناشر کتابفروشی باستان ، مشهد ، ۱۳۷۰ .
۱۵ـ طالبی،محمدحسن،پایان‌نامه بررسی عزت‌نفس‌فرزندان مادران شاغل‌وفرزندان مادران غیرشاغل،۱۳۷۹ .
۱۶ـ فروید ، آدلر ، روان شناسی عمومی ، دنیای ناشناخته ، شکیب پور ، عنایت الله ، انتشارات جمهوری اسلامی ، ۱۳۶۶ .
۱۷ـ کلهر ، هریس ، کلارک ، امینه ، روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان ، علیپور ، پروین ، مشهد ، آستان قدس رضوی ، ۱۳۷۳ .
۱۸ـ معتمد ، حمیدرضا ، پایان نامه تأثیر اشتغال مادر بر عزت نفس فرزند ، ۱۳۷۸ .
۱۹ـ نادری ، عزت الله ، سیف نراقی ، مریم ، روشهای تحقیق و چگونگی ازشیابی آن در علوم انسانی ، تهران ، دفتر تحقیقات بدر ، ۱۳۷۳ .


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات