تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

دانلود تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

چکیده:
در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری ۳۳ کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدّمه
۱- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
۲- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
۲-۱-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
۲-۲-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت
۳- پیشینه تحقیق
۴- الگوی نظری و الگوی مورد استفاده جهت تخمین
۵- داده های آماری
۶- نتایج تخمین ها و تفسیر آنها
تفسیر نتایج
۷-نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات